جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

جدیدترین مطالب :

آموزشی

In this article we will discuss the following: Medical Applications of Holography Holographic Techniques Endoscopic Holography Holography in Otology Medical Applications of Holography Recent improvements in hologram recording techniques and the availability of tools for بیشتر بخوانید...

No category

پایان نامه ارشد درمورد دندانپزشک، دندانپزشکی، مراکز درمانی

، فک و محل درگیر به همراه میزان تغییرات هیستوپاتولوژیک محاسبه شد. واژه های کلیدی: کیست دنتی جروس، شیوع، تغییرات هیستوپاتولوژیک، کیست ادنتوژنیک مقدمه دلایل انتخاب موضوع 1. کیست دنتی جروس بعد از کیست پری بیشتر بخوانید...