پايان نامه ارشد رشته مهندسي کشاورزي : بررسي اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملكردکمی وکیفی گياه دارويي ماریتیغال

عنوان پایان نامه :  بررسي اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملكردکمی وکیفی گياه دارويي ماریتیغال یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :     ارتفاع بوته: نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر تاریخ کاشت برارتفاع بوته در سطح 1%درصد معنی دار شد(شکل4-1). ولی اثرکودپتاسیم واثر متقابل آنها معنی دار نشد.مقایسه میانگین اثر تیمار تاریخ کاشت نشان داد ...

ادامه مطلب »

پايان نامه ارشد رشته مهندسي کشاورزي : بررسي اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملكردکمی وکیفی گياه دارويي ماریتیغال

عنوان پایان نامه :  بررسي اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملكردکمی وکیفی گياه دارويي ماریتیغال یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :     عملیات داشت: آبیاری مزرعه به طورمنظم 8روزی یکبارانجام میشد. درطول دوران رشدگیاه مبارزه باعلف هرزبه صورت وجین دستی انجام شد که عمده علفهای هرزعبارت بود از:خرفه، سلمه تره وتوق بودند. خوشبختانه درطول انجام ...

ادامه مطلب »

پايان نامه ارشد رشته مهندسي کشاورزي : بررسي اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملكردکمی وکیفی گياه دارويي ماریتیغال

عنوان پایان نامه :  بررسي اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملكردکمی وکیفی گياه دارويي ماریتیغال یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :       مشخصات جغرافیایی واقلیم محل اجرای طرح: شهرستان اقليد جزء مناطق كوهستاني و مرتفع كشور به شمار مي‌رود و شهر اقلید بلندترین شهر در استان فارس و ششمین شهر مرتفع کشور است.ارتفاعات آن ...

ادامه مطلب »

پايان نامه ارشد مهندسي کشاورزي : بررسي اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملكردکمی وکیفی گياه دارويي ماریتیغال

عنوان پایان نامه :  بررسي اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملكردکمی وکیفی گياه دارويي ماریتیغال یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :     اثر تاریخ کاشت بر عملکرد بذر: عدم کشت گیاه در زمان بهینه کاشت آن گیاه علاوه بر تاثیر بر عملکرد گل می تواند بر تولید بذر نیز موثر باشد. به همین دلیل یافتن ...

ادامه مطلب »

پايان نامه ارشد مهندسي کشاورزي : بررسي اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملكردکمی وکیفی گياه دارويي ماریتیغال

عنوان پایان نامه :  بررسي اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملكردکمی وکیفی گياه دارويي ماریتیغال یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :     1اثر تاریخ کاشت بر ارتفاع گیاه: نتایج مطالعات متعدد نشان داده است که کشت گیاه در غیر از تاریخ کاشت بهینه در هر منطقه می تواند در ارتفاع گیاه موثر باشد. به طور ...

ادامه مطلب »

پايان نامه ارشد مهندسي کشاورزي : بررسي اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملكردکمی وکیفی گياه دارويي ماریتیغال

عنوان پایان نامه :  بررسي اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملكردکمی وکیفی گياه دارويي ماریتیغال یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :     اثر کود پتاسیم بر ارتفاع گیاهان: آزمایشات متعددی بر روی اثر پتاسیم بر ارتفاع گیاهان داروئی و زراعی صورت گرفت که نشان داد پتاسیم اثر مثبتی بر ارتفاع گیاه دارد البته در مواردی ...

ادامه مطلب »

پايان نامه ارشد کشاورزي : بررسي اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملكردکمی وکیفی گياه دارويي ماریتیغال

عنوان پایان نامه :  بررسي اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملكردکمی وکیفی گياه دارويي ماریتیغال یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :   پتاسیم: ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﺬاﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳـﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ آنزیم ها، سنتز پروتئین ها و فتوسنتز ایفا می کند(باساک و بیسواس[1]، 2009). كود پتاسيم در ...

ادامه مطلب »

پايان نامه ارشد کشاورزي : بررسي اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملكردکمی وکیفی گياه دارويي ماریتیغال

عنوان پایان نامه :  بررسي اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملكردکمی وکیفی گياه دارويي ماریتیغال یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :     کاشت: طريقةتكثيراين گياه پرارزش،ازطريق بذراست. اين گياه به صورت رديفي توسط رديفكارغلات كشت ميشودوبراي هرهكتارزمين 12تا  10 كيلوگرم بذرنيازاست(امیدبیگی،1384 ). تعداد 10 تا 12 بذردرهرمترطولي مناسب است.براي سهولت دربرداشت مكانيكي بهتراست گياهان به ...

ادامه مطلب »

پايان نامه ارشد کشاورزي : بررسي اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملكردکمی وکیفی گياه دارويي ماریتیغال

عنوان پایان نامه :  بررسي اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملكردکمی وکیفی گياه دارويي ماریتیغال یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :       اثر عناصر غذایی بر عملکرد گیاهان: عناصر ضروری بر اساس نیاز کمی گیاهان به دو گروه عناصر پرمصرف شامل نیتروژن، کربن، هیدروژن، اکسیژن، فسفر،پتاسیم، کلسیم،منیزیم وگوگرد وعناصرکم‌مصرف شامل آهن، منگنز، بر،روی، مس،مولیبدن، ...

ادامه مطلب »

پايان نامه کشاورزي : بررسي اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملكردکمی وکیفی گياه دارويي ماریتیغال

عنوان پایان نامه :  بررسي اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملكردکمی وکیفی گياه دارويي ماریتیغال یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :     وضعیت گیاهان دارویی در ایران: ایران با برخورداری از سابقه تاریخی درخشان در طب، استعدادهای بالقوه جغرافیایی و اقلیمی (11اقلیم از 13 اقلیم جهانی)، دامنه تغییرات درجه حرارت روزانه (50 درجه سانتی‌گراد)، 300 ...

ادامه مطلب »