دانلود پايان نامه کشاورزي : بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops crassa در ایران با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی و صفات ریختی

عنوان پایان نامه :  بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops crassa در ایران با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی و صفات ریختی یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :     مزایا و معایب نشانگرهای مورفولوژیک نشانگرهای فنوتیپی همانطور که از اسم آن‌ها پیداست از روی فنوتیپ ارزیابی می‌شوند و لذا ارزیابی ...

ادامه مطلب »

دانلود پايان نامه کشاورزي : بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops crassa در ایران با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی و صفات ریختی

عنوان پایان نامه :  بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops crassa در ایران با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی و صفات ریختی یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :     نشانگرهای ژنتیکی فنوتیپ هرگیاه توسط ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی تعیین می‌گردد. نشانگرهای ژنتیکی دارای جایگاه خاصی روی یک کروموزوم ...

ادامه مطلب »

دانلود پايان نامه : بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops crassa در ایران با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی و صفات ریختی

عنوان پایان نامه :  بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops crassa در ایران با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی و صفات ریختی یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :     منشاء تنوع ژنتیکی تنوع بین گیاهان یک گونه گیاهی خاص بر دو نوع است، تنوع بر اثر محیط،که به مقادیر مختلف ...

ادامه مطلب »

دانلود پايان نامه : بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops crassa در ایران با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی و صفات ریختی

عنوان پایان نامه :  بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops crassa در ایران با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی و صفات ریختی یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :     مناطق پراکنش گونه Ae.crassa آژیلوپس کراسا دارای درجه بالایی از تنوع مورفولوژی بوده است [115]. آژیلوپس کراسا در ترکیه، فلسطین، سوریه، ...

ادامه مطلب »

دانلود پايان نامه : بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops crassa در ایران با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی و صفات ریختی

عنوان پایان نامه :  بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops crassa در ایران با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی و صفات ریختی یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :   مناطق پراکنش جنس آژیلوپس آژیلوپس‌ها از جمله اجداد وحشی گندم بوده و عمدتاً در جنوب نواحی مدیترانه تا خاورمیانه و آسیای مرکزی ...

ادامه مطلب »

دانلود پايان نامه ارشد رشته مهندسي کشاورزي : بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops crassa در ایران با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی و صفات ریختی

عنوان پایان نامه :  بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops crassa در ایران با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی و صفات ریختی یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :   گونه‌های وحشی توجه اندکی به حفظ گونه‌های وحشی معطوف شده و متأسفانه بسیاری از گونه‌های قدیمی به دلیل کاربرد وسیع علف‌کش‌ها، ایجاد ...

ادامه مطلب »

دانلود پايان نامه ارشد رشته مهندسي کشاورزي : بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops crassa در ایران با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی و صفات ریختی

عنوان پایان نامه :  بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops crassa در ایران با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی و صفات ریختی یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :     مقدمه ایران یکی از غنی ترین مراکز دنیا از نظر ذخایر ژنتیکی گیاهی محسوب می‌شود. به عقیده گیاهشناسان ایرانی حدود 10 ...

ادامه مطلب »

بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops crassa در ایران با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی و صفات ریختی

عنوان پایان نامه :  بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops crassa در ایران با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی و صفات ریختی یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :     چکیده گیاه Aegilops crassa ،دارای دو سیتوتیپ تتراپلوئید وهگزاپلوئید با ژنوم ( 2n=2x=28 McrMcrDcr1Dcr1 ) و (2n=6x=42 McrMcrDcr1Dcr1 Dcr2Dcr2  ) است. ...

ادامه مطلب »

دانلود پايان نامه رشته مهندسي کشاورزي : بررسی کارایی روش تجزیه و تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) در مراتع ییلاقی خشک ندوشن (مطالعه موردی مرتع مزرعه امين استان یزد)

عنوان پایان نامه :  بررسی کارایی روش تجزیه و تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) در مراتع ییلاقی خشک ندوشن (مطالعه موردی مرتع مزرعه امين استان یزد)  یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :     تطبیق روش LFA 4-3-1- بررسی تطابق پارامترهای 11 گانه سطح خاک بدین منظور امتیازات داده شده به انواع لکه ها و فضای ...

ادامه مطلب »

دانلود پايان نامه رشته مهندسي کشاورزي : بررسی کارایی روش تجزیه و تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) در مراتع ییلاقی خشک ندوشن (مطالعه موردی مرتع مزرعه امين استان یزد)

عنوان پایان نامه :  بررسی کارایی روش تجزیه و تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) در مراتع ییلاقی خشک ندوشن (مطالعه موردی مرتع مزرعه امين استان یزد)  یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :     پایداری خاک تعیین کلاس های پایداری خاکدانه طبق دستورالعمل ارائه شده در روش امرسون انجام گرفت. در این قسمت از تحقیق در ...

ادامه مطلب »