پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد درمورد تحریم های اقتصادی

در جهت کاهش تعداد و سطح کارکنان دیپلماتیک دولتها هدف در سایر دولتها نموده است. ( بطور مثال در این خصوص بنگرید به قطعنامه 748 ) در قضیه لاکربی در برخی وضعیتها از اقداماتی استفاده بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد درمورد حقوق بین الملل

مغایر با مقررات منشور ملل متحد… علیه کشورهای در حال توسعه، به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی – سیاسی و اجتماعی این کشورها اثر می گذارد، خودداری ورزند (قطعنامه شماره 152 بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، قواعد آمره، ورزشکاران

و تفریط بری نمود بنابراین در صورتی که مودع امین را از ضمان بری نماید ضمان او ساقط نمی‌شود، زیرا ابراء اسقاط حقی است که در ذمه کسی ثابت باشد و قبل از آن که بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد ورزشکاران، جبران خسارت، جبران خسارات

باشگاه‌های ورزشی در عمل به تعهدات قراردادیشان مبنی بر انجام تمام اقدامات احتیاطی مختص به تضمین ایمنی تماشاگران، به ویژه با ایجاد یک فاصله کافی بین پیست و مردم، پیش آمده است، مسئولان مربوطه، محکوم بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد اشخاص ثالث، ورزشکاران، فورس ماژور

قبال خسارات ناشی از فعل ورزشکارانش مفروض است و باشگاه باید اثبات کند بازیکن هیچ گونه تقصیری در وارد شدن خسارت به ورزشکار حریف نداشته است تا بتواند خود را از مسئولیت بری کند به بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، از دست دادن فرصت، ورزشکاران

زیان‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت صدور امر، اورا به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید”. بنابراین ورزشکاری که به حیثیت او لطمه وارد آمده جدا از آن که می‌تواند بر طبق ماده بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد ورزشکاران، جبران خسارات، جبران خسارت

می‌شود291. به هر شکل جراحات ورزشی معمولاً باورزش‌های آمریکایی توأم می‌باشد. از جمله این ورزش‌ها عبارتند از بیسبال و راگبی و بیسبال292. این قاعده کامن‌لویی مشابهت فراوانی با قاعده اقدام در حقوق ایران دارد که بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد ورزشکاران، قانون کار، حق الزحمه

مشاهده و یا شنیده ایم که باشگاه‌ها و موسسات ورزشی مختلف به دلیل آشوب طلبی و فحاشی‌ها و خساراتی که تماشاگران هوادار این باشگاه‌ها نموده‌اند با محرومیت‌های سنگینی از قبیل جزای نقدی و حتی محرومیّت بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد ورزشکاران، جبران خسارات، جبران خسارت

مسئولیت براى کارفرما اثر قاطع داشته باشد، باید پذیرفت که ماده 12 ق.م.م. با نظریه فرض تقصیر بیشتر سازگار است. زیرا اگر نظریه خطر مبناى مسئولیت باشد اثبات اینکه کارفرما رعایت احتیاطهاى لازم را نموده بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل