آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی۹۱- قسمت 2

……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷ فصل چهارم  نتایج………………………………………………………………………………………..۴۹ ۴-۱- اثر جیرهای آزمایشی بر کارکرد:…………………………………………………………………………………………………….۵۰ ۴-۱-۱- مصرف خوراک: ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰ ۴-۱-۲ – افزایش وزن روزانه: ……………………………………………………………………………………………………………………..۵۰ ۴-۱-۳ – ضریب تبدیل خوراک……………………………………………………………………………………………………………………۵۱ ۴-۲- وزن لاشه و اندام­­های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………۵۱ ۴-۳- مرگ ها در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بررسی فرسایش حوضه ۹۳آبریز سد ماکو با مدل EPMو MPSIAC و برآورد رسوب وارد شده به مخزن- قسمت 2

…………………………………………….66 ۴-۲-۱-۴- دبی رسوب ویژه……………………………………………………………………………………………….. ۶۷ ۴-۲-۱-۵- دبی رسوب کل………………………………………………………………………………………………… ۶۷ ۴-۲-۲- مدلMPSIAC ………………………………………………………………………………………………… 68 ۴-۲-۲-۱- عامل زمین شناسی…………………………………………………………………………………………. ۶۸ ۴-۲-۲-۲- عامل خاک………………………………………………………………………………………………………… ۷۰ ۴-۲-۲-۳- عامل آب و هوا…………………………………………………………………………………………………. ۷۱ ۴-۲-۲-۴-عامل رواناب………………………………………………………………………………………………………. ۷۲ ۴-۲-۲-۵-عامل شیب………………………………………………………………………………………………………… بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی۹۱- قسمت ۲

/strong>…………………………………………………………………………………………..72 پیشنهادات: ………………………………………………………………………………………………۷۳ منابع و مراجع. ……………………………………………………………………………………………۷۴       دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): پایان نامه اثر مکمل سازی سیر و پیاز تازه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بررسی فرسایش حوضه ۹۳آبریز سد ماکو با مدل EPMو MPSIAC و برآورد رسوب وارد شده به مخزن- قسمت ۲

آبریز……………………………………………………………….۴۱ جدول ۳-۲- مشخصات ایستگاههای هواشناسی منطقه مورد مطالعه………………………………… ۴۳ جدول ۳-۳- مقادیر متوسط بارندگی و دمای سالیانه در حوضه مورد مطالعه……………………. ۴۸ جدول ۳-۴- شرایط سنگ شناسی و خاک شناسی منطقه مورد مطالعه…………………………… ۵۰ بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

منابع کارشناسی ارشد و دکتری

منابع کارشناسی ارشد منابع کارشناسی ارشد  اگه به درستی انتخاب شن، اولین قدم درست در راه حرکت به طرف قبولی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاده، بنابر این دپارتمانای تخصصی امتحان امیرکبیر جهت سهولت دسترسی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن

عنوان پایان نامه : یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :     علف کشا و آلودگیای زیست محیطی اونا تولید و کارکرد بالا در بوم نظامای کشاورزی تک کشتی مکانیزه و صنعتی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن

عنوان پایان نامه : یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :     مقدمه رشد روز افزون جمعیت و نیاز اونا به غذا و محال بودن افزایش سطح زمینای زراعی باعث استفاده از بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : اثر سد زاینده رود بر کیفیت آب و غنای درشت بی-مهرگان کفزی رودخانه زاینده رود

عنوان پایان نامه : یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :   اثر سد بر تنوع ژنتیکی آبزیان تکه تکه شدن محل زندگی­ها در اکوسیستم­های آبی و به ویژه رودخانه­ها، که به اشکال بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : اثر سد زاینده رود بر کیفیت آب و غنای درشت بی-مهرگان کفزی رودخانه زاینده رود

عنوان پایان نامه : یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :     اثرات فیزیکی احداث سدها سدهای امروزی سطح دریاچه وسیع­تری نسبت به نمونه­های مثل قدیمی­تر دارن. این افزایش سطح، افزایش سطح بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : اثر سد زاینده رود بر کیفیت آب و غنای درشت بی-مهرگان کفزی رودخانه زاینده رود

عنوان پایان نامه : یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :     مقدمه         آب­های جاری یا رودخانه­ها از مهم­ترین منابع آب هستن که نقش مهمی در تأمین آب بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل