آموزشی

بررسی رهبری کاریزماتیک و خصوصیات رهبر کاریزماتیک

  رهبری کاریزماتیک رهبری کاریزماتیک، یه جور سبک رهبریه که به ایجاد اینجور رابطه ای بدون اعمال زور یا پاداشای مالی منجر می شه. رهبری کاریزماتیک از طرف نظریه پردازان سازمانی، مورد کم توجهی قرار بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل