پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله حقوق مسئولیت مبتنی بر تقصیر

بنا ،مسئول خواهد بود.تعیین حدود ونوع مراقبت از بنا را میتوان بر اساس عرف محاسبه نمود ودادگاه می تواند از نظر کارشناس کمک بگیرد. ممکن است تأسیسات صنعتی و ساختمان های آن بر اثر عدم بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله حقوق مسئولیت مبتنی بر تقصیر

به مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول و غیرمنقول تقسیم می شود. مسئولیت مذکور وقتی مطرح می شود که عامل خسارت مال یا شیء است مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول خود می تواند به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع بی کیفری، مصونیت شخصی، حقوق بین‌الملل، مسئولیت کیفری

پاریس، ایران متهم به دست داشتن در این انفجارت بود، که به محاصره سفارتخانه منجر شد. بازپرس این پرونده از دادگستری استعفا کرد و بعد که با وی مصاحبه کردند این‌گونه ابراز داشت «که بحث، بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل
مقالات و پایان نامه ها

مفهوم حقوقی تعیین سن خاص برای مسئولیت کیفری

  گفتار اول: پیشینه موضوع در حقوق اسلامی         عامل سن تحت عنوان اماره ای که اطفال و نوجوانان را از مجرمین بزرگسال جدا می نماید، مسأله ای که از گذشته های دور مورد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد: سن خاص برای مسئولیت کیفری

  گفتار اول: پیشینه موضوع در حقوق اسلامی         عامل سن تحت عنوان اماره ای که اطفال و نوجوانان را از مجرمین بزرگسال جدا می نماید، مسأله ای که از گذشته های دور مورد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل