مقالات و پایان نامه ها

مفهوم حقوقی تعیین سن خاص برای مسئولیت کیفری

  گفتار اول: پیشینه موضوع در حقوق اسلامی         عامل سن تحت عنوان اماره ای که اطفال و نوجوانان را از مجرمین بزرگسال جدا می نماید، مسأله ای که از گذشته های دور مورد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد: سن خاص برای مسئولیت کیفری

  گفتار اول: پیشینه موضوع در حقوق اسلامی         عامل سن تحت عنوان اماره ای که اطفال و نوجوانان را از مجرمین بزرگسال جدا می نماید، مسأله ای که از گذشته های دور مورد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
علمی

پایان نامه ارشد: اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران …

پایان نامه اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران   الف) مفهوم طفل و طفولیت       یکی از نتایج تعریف کودک و نوجوان در سیاست جنایی ، تعیین اعمال بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

اثر بخشی مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت بر ارزش ویژه برند و واکنش مصرف­ کننده

مطالعات وفاداری در گذشته بر مشاهده و اندازه­گیری مداومت خرید تمرکز داشت. کوهن[1] (1962) از رویکرد تغییر[2] برای فهم وفاداری برند مشتریان استفاده کرد. او وفاداری را به عنوان تابعی از تاریخچه خرید مشتریان در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

اثر بخشی مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت بر ارزش ویژه برند و واکنش مصرف­ …

الیور وفاداری به برند را دست­یابی به ترجیح با دوام افراد (دیگران) برای دفاع از خود تعریف می­کند. تعریف وی شامل دو بخش است: یکی دست­یابی به ترجیح بادوام که بدان معنی است که فرد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت بر ارزش ویژه برند …

بسیاری از اندیشمندان رضایت را به عنوان پاسخی احساسی به یک موقعیت خرید تعریف کرده اند (شاهین و همکاران، 2011). در صورتی که پس از خرید احساس حاصله، مثبت باشد، اعتماد به برند را در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل