آموزشی

جذب مشتری مسلمون به وسیله شرکتای نوظهور

جذب مشتری مسلمون با وجود موج اختلافات در فرانسه شرکتای بزرگ در انگلستان به اجناس مسلمونا به ویژه پوشاک خانمای مسلمون از روش کارتای هدیه، و اینترنت و باشگاهای ورزشی توجه خاصی داشتن و مارکای بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل