پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله حقوق مطالعه تطبیقی

رحیم، مریم، انواع حریم، چاپ اول، انتشارات جنگل، 1390 8-پور هاشمی،دکتر سید عباس،ارغنده ،دکتر بهاره،حقوق بین الملل محیط زیست،چاپ اول،انتشارات دادگستر،1392 9- جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش، 136810- جعفری بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله حقوق حوادث رانندگی

را دارند مانند بی احتیاطی ، نقض وظائف قانونی ،عدم دقت ومراقبت و غفلت ،مسامحه یا بی مبالاتی و غیره ،در مورد مبانی مسئولیت مالک در انگلستان سعی گردیده که در سیستم رسیدگی دادگاهی و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله حقوق آلودگی محیط زیست

پسماندهای ناشی ازفعالیتهای صنعتی ومعدنی وپسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز ،نفت و پتروشیمی ، صنایع فلات قاره و نیروگاهی وامثال آن از قبیل سرریزها،براده ها،لجن های صنعتی ،ماده 4 قانون مدیریت پسماند ها صنعتی مسئولیت تامین بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله حقوق عامل ورود زیان

گازشناسایی مالک به عنوان شخصی که مسئولیت ناشی از مال بر وی تحمیل خواهد شد دارای اهمیت است. ممکن است تشخیص و تعیین مالک به نظر امری ساده باشد اما همیشه این چنین نیست.ماده 333قانون بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله حقوق قابلیت پیش بینی

شخص نباید بدون تقصیر، مسئول شناخته شود. با این حال نمی توان گفت که نظام حقوق انگلستان همیشه تعادل درستی در مسئولیتهای ناشی از تقصیر و مسئولیتهای مطلق اتخاذ می کند. اسپین ( Richard Epstein) بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله حقوق مسئولیت مبتنی بر تقصیر

بنا ،مسئول خواهد بود.تعیین حدود ونوع مراقبت از بنا را میتوان بر اساس عرف محاسبه نمود ودادگاه می تواند از نظر کارشناس کمک بگیرد. ممکن است تأسیسات صنعتی و ساختمان های آن بر اثر عدم بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله حقوق مسئولیت مبتنی بر تقصیر

به مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول و غیرمنقول تقسیم می شود. مسئولیت مذکور وقتی مطرح می شود که عامل خسارت مال یا شیء است مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول خود می تواند به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل