مقاله – اثر اسپری اسیدهای سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامترهای میکروبی، شیمیایی و …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه
با اتمسفر اصلاح شده

مرغ، بوقلمون، اردک، غاز، بلدرچین، کبک،قرقاول- لاشه کامل

۳روز(۷۲ ساعت)

۵روز

۷روز

مرغ، بوقلمون، اردک، غاز- تکه های گوشت (با یا بدون استخوان)

۳روز(۷۲ ساعت)

۷روز

۷روز

**بسته بندی در پوشش پلاستیکی سه لایه غیر قابل نفوذ در برابر آب و بخار آب یا در ظروف یکبار مصرف
مأخذ- سازمان دامپزشکی کشور- ضوابط و دستورالعمل ها (۱۳۸۴)
فصل سوم
روش پژوهش
۳-۱- نوع مطالعه
پایه (تجربی): بر اساس مطالعات آزمایشگاهی
۳-۲- روش اجرا و طراحی تحقیق
۳-۲-۱- نمونه گیری
برای انجام این مطالعه از گوشت مرغ سالم استفاده شد. متعاقب ۲۴ ساعت نگه داری در برودت ۴-۲ درجه سانتی گراد و طی نمودن تغییرات پس از کشتار، برای انجام آزمایشات ، مورد استفاده قرارگرفت. نمونه های گوشت بااستفاده از اسپری های دستی حاوی محلول های ۱ درصد اسیدهای سیتریک، استیک و پروپیونیک استریل به طور کامل با اسید مربوطه آغشته شده و سپس در وضعیتی قرار میگیرد تا اضافی اسید از سطح گوشت زدوده شود . سپس نمونه های گوشت داخل ظروف پلی استیرن بسته بندی گردید. در بسته های گوشت شاهد (بدون تیمار) از آب مقطر استریل( ۱۲۱ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ دقیقه) برای اسپری استفاده گردید تا بدین وسیله اثر شستشو دهنده اسیدهای آلی در نمونه های تیمار، برای نمونه شاهد نیز اعمال گردید. نمونه شاهد مشابه نمونه های تیمار پس از زدوده شدن آب اضافی از سطح گوشت، در ظروف پلی استیرن و استرچ فیلم بسته بندیو در دمای ۴ درجه سلنتی گراد نگه داری گردید. در مجموع تعداد ۲۰۰ نمونه گوشت (با درنظر گرفتن یک نمونه شاهد و سه نمونه تیمار و هر کدام به تعداد ۴ عدد برای روزهای زوج ۲و۴و۶و۸) برای تکرار هر نمونه آزمایش در نظر گرفته شد. نمونه های گوشت در روزهای ۲و۴و۶و۸ (شامل یک نمونه شاهد و سه تیمار) از یخچال خارج و مورد آزمون های میکروبی (شمارش باکتری های مزوفیل هوازی، کلی فرم ها، بی هوازی ها و سرماگراها)، شیمیایی( pHو TVN)و حسی(کیفیت رنگ، بو و درصد خونابه ) قرارگرفت. به منظور برآورد ویژگی های اولیه گوشت از نظر کیفیت میکروبی، شیمیایی و ظاهری، قبل از اعمال تیمار بر روی نمونه ها (روز صفر )، آزمایش های مزبور بر روی نمونه های گوشت انجام گرفت. برای شمارش باکتریها از روش شمارش در پلیت (Plate Count Method) استفاده شد. برای این منظور نمونه های گوشت ابتدا با استفاده از مخلوط کن استریل به صورت یکنواخت در آمده و ۱۰ گرم از آن با ۹۰ میلی لیتر سرم رینگر استریل مخلوط گردید. لوله های سریال رقت با استفاده از سرم رینگر استریل با حجم ۹ میلی لیتر و تا رقت ۱۰۷ تهیه شد(Stopforth et al, (2003) برای شمارش باکتریهای مزوفیل هوازی((mesophillic countaerobic نمونه های رقیق شده در دو محیط کشت پلیت کانت آگار به ( (Plate count agar, Merck به صورت مخلوط (Pour plate) کشت و به مدت ۲۴ ساعت در گرم خانه ۳۷ درجه سلسیوس قرار گرفت. جهت شمارش کلی فرمها از VRBA Violet Red Bile Lactose Agar ،Merck و کشت به صورت پورپلیت و گرمخانه گذاری ۳۵ درجه سلسیوس به مدت ۲۴ساعت استفاده گردید(Stopforth et al, 2003;Schirmer et al, 2010) . شمارش باکتری های سرماگرا به صورت پورپلیت در محیط (Brain Heart Infusion Agar, Merck) BHIA دردمای ۱۰ درجه سلسیوس به مدت ۷ روز انجام خواهد گرفت. همچنین برای شمارش باکتریهای بی هوازی از محیطGlucose, Merck) TSA+G (Trypticase Soy Agarدر جار بی هوازی با استفاده از GasPak type A در دمای ۳۷درجه سلسیوس به مدت ۳ روز استفاده گردید(استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۹۴). به منظور تعیین PH ازph متر کالیبره شده دیجیتال و برای تعیین) TVN (Total Volatile Nitrogen روش کلدال استفاده شد (۳۰، ۳۱). برای تعیین درصد خونابه پس از بازنمودن هر بسته ،وزن خونابه دقیقاً اندازه گیری و عدد حاصله بروزن نمونه تقسیم و سپس در عدد ۱۰۰ ضرب گردید . برای ارزیابی کیفیت رنگ و بوی نمونه ها، پس از باز نمودن بسته های گوشت و قرار دادن آن ها در زیر نور طبیعی ، ۵ نفر داور(پانلیست)که وضعیت بینایی و بویایی عادی داشتند ،فاکتورهای مربوطه را ارزیابی نمودند.
۳-۲-۲-شمارش کلی باکتری های مزوفیل هوازی
طی مراحل زیر انجام شد:
انتقال ۱ میلی لیتر از رقت های مورد نیاز به پلیت های خالی استریل
*در اغلب نمونه ها، افزودن افزودن ۱۵ تا ۲۰ میلی لیتر PCA( plate count agar ) با دمای ۴۵ تا ۵۰ درجه سلسیوس
*کشت به روش پورپلیت یک لایه ای و چرخاندن پلیت به صورت ۸در سطح افقی به طوری که محتویات آن با در پلیت تماس پیدا نکند. *پس از بسته شدن آگارها ، گذاردن پلیت بصورت وارونه در دمای ۳۵ تا ۳۷ درجه سلسیوس به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت
*شمارش کلنی باکتری های رشد یافته روی هر پلیت با استفاه از فرمول زیر:
عکس حجم استفاده شده ×عکس رقت ×تعداد کلنی باکتری ها=تعداد کلنی در یک گرم یا یک میلی لیتر
*میانگین تعداد بدست آمده از کل پلیت ها را به عنوان پاسخ آزمون شمارش کلی باکتری های هوازی مزوفیل گزارش میکنیم )استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲٫(
شناسایی کلی فرم ها:
کلی فرم ها باکتری های گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه ها هستندکه لاکتوز را در شرایط هوازی تخمیر میکنند. که شمارش آن ها طی مراحل زیر انجام گردید:
*افزودن ۱ میلی لیتر از نمونه مایع به لوله حاوی ۱۰ میلی لیتر Lauryl sulfate tryptose broth با غلظت معمولی با لوله درهام یا ۱۰ میلی لیتر از رقت ۱/۰ نمونه جامد به لوله حاوی ۱۰ میلی لیتر Lauryl sulfate tryptose broth با غلظت دو برابر بدون لوله درهام
*گرمخانه گذاری در دمای ۳۵ تا ۳۷ درجه سلسیوس به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت برای لوله با غلظت معمولی و ۲۴ ساعت برای لوله با غلظت دو برابر *در صورت عدم مشاهده کدورت و گاز در لوله با غلظت معمولی پس از ۴۸ ساعت، نمونه از نظر کلی فرم منفی است.
*در صورت مشاهده کدورت یا گاز در لوله با غلظت معمولی پس از ۴۸ ساعت، انتقال ۱ تا ۲ قطره از محتویات لوله به ۱۰ میلی لیتر Brillant Green Bile Lactose Brath دارای لوله دورهام و هم زمان کشت خطی روی محیط کشت انتخابی Mc-Cokey Agar یا VRB Agar(violet Red Bile Agar)
*انتقال یک یا دو قطره از محتویات لوله با غلظت دو برابر بدون لوله دورهام به ۱۰ میلی لیتر BGBL بروث دارای لوله دورهام و همزمان کشت خطی روی محیط انتخابی Mc-Cokey Agar یا VRB Agar

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.