اثر اسپری اسیدهای سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامترهای میکروبی، شیمیایی و …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

*گرمخانه گذاری در دمای ۳۵ تا ۳۷ درجه سلسیوس به مدت ۲۴ تا۴۸ ساعت
*در صورت عدم مشاهده گاز در لوله پس از ۴۸ ساعت و عدم رشد کلنی های ارغوانی روی محیط انتخابی Mc-Cokey Agar یا VRB Agar نمونه از نظر وجود کلی فرم منفی است.
*در صورت مشاهده گاز در لوله پس از ۴۸ ساعت یا رشد کلنی ارغوانی روی محیط ارغوانی Agar Mc-Cokey یا VRB Agar نمونه از نظر وجود کلی فرم مثبت تلقی می شود(استاندارد ملی ایران شماره۴۳۷ ).
شمارش کلی فرم ها طی مراحل زیر انجام شد:
۲-۱-تعداد باکتری ها بیش از ۱۰۰ cfu درml یا g از نمونه:
*افزودن ۱ میلی لیتر از رقت ۰٫۱ نمونه جامد یا ۱ میلی لیتر از نمونه مایع به پلیت خالی استریل (در صورت نیاز رقت های بالاتر)
*افزودن ۲۰-۱۵ میلی لیتر Mc-Cokey Agarیا VRB Agar و کشت بصورت پورپلیت دولایه ای(پس از بسته شدن کامل محیط کشت افزودن ۴ میلی لیتر محیط کشت روی لایه قبلی)
*گرمخانه گذاری در دمای ۳۵ تا ۳۷ درجه سلسیوس به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت
*شمارش کلنی های مشخص قرمز ارغوانی با هاله مایل به قرمز ناشی از رسوب صفرا و محاسبه میانگین آنها در دو پلیت
*انتقال کلنی های غیرمشخص به لوله حاوی ۱۰ میلی لیتر BGBL Broth دارای لوله دورهام برای تایید نهایی آنها (اگر تعداد آنها زیاد است ۵ کلنی)
*گرمخانه گذاری در دمای ۳۵ تا ۳۷ درجه سلسیوس به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت
*در صورت مشاهده گاز در لوله BGBL Broth، شمارش کلنی های غیر مشخص در پلیت های مرحله اول( کشت پورپلیت دولایه ای) و محاسبه میانگین آن ها در دو پلیت
*در صورت ایجاد کدورت بدون گاز در لوله BGBL Brothکشت خطی از لوله فوق روی محیط آگار Mc-Cokey برای مشاهده کلنی های قرمز ارغوانی پس از گرمخانه گذاری و در صورت وجود، شمارش کلنی های غیر مشخص در پلیت های مرحله اول( کشت پور پلیت دو لایه ای) و محاسبه میانگین آنها در دو پلیت
*سپس تعداد کلنی های شمارش شده را در فرمول زیر قرار داده و تعداد کلی فرم را در هر گرم یا میلی لیتر از نمونه را گزارش میکنیم:
تعدا کل کلنی شمارش شده و کلنی های غیر مشخص تایید شده× عکس رقت× عکس حجم=cfu/g یا cfu/ml
( استاندارد ملی ایران شماره ۴۳۷)
۲-۲-(روش MPN) تعداد باکتری ها از ۱ تا ۱۰۰ Cfu در ml یا g از نمونه:
بر اساس روشMPN از محیط کشت انتخابی اولیه Lauryl sulfate tryptose broth در ۹ لوله و محیط کشت انتخابیBGBL Broth جهت تایید، باید استفده کنیم(استاندارد ملی ایران شماره ۴۳۷)
۳-۲- ۳- شمارش سرماگراها
*کشت نیم میلی لیتر از رقت مورد نظر بر روی محیط کشت عمومی بدون مهار کننده مانند Plate count Agar، (TSA) CASO Agar یا King Agar
*قرار دادن پلیت ها به مدت ۷ تا ۱۰ روز در دمای ۵/۶ تا ۷درجه سلسیوس و یا ابتدا به مدت ۱۸ تا ۲۴ ساعت در دمای ۱۷ درجه سلسیوس و سپس ۳ روز در دمای ۷ درجه سلسیوس
*شمارش کلنی×عکس رقت×عکس حجم استفاده شده=cfu/g
*استاندارد ملی ایران شماره ۲۶۲۹
۳-۲-۴- اندازه گیری مواد ازته فرار (TVN)) Total Voletila Nitrogen)
مواد ازته فرار در اثر تجزیه مولکول های پروتئینی بوجود می آیند. هرگاه مقدار ازت فرار از ۵/۱۶ میلی گرم و نسبت ازت فرار به قسمت بدون چربی گوشت TVN بر روی FF از ۷/۱۹ میلی گرم درصد تجاوز کند گوشت قابل قبول خو اهد بود.
مواد و وسایل لازم برای آزمایش:
۱-دستگاه تقطیر کلدال(ماکرو کلدال)
۲-ارلن مایر بظرفیت ۵۰۰ تا ۷۰۰ سانتی متر مکعب
۳-بورت ۱۰۰ سانتی متر مکعب
۴-اکسید منیزیم
۵-محلول اسید بوریک ۲ درصد
۶-محلول اسید سولفوریک ۱/۰ نرمال
۷-معرف متیل قرمز ۰۱۶/۰ گرم متیل و ۰۸۳/۰ گرم برموکروزل سبز را در صد گرم الکل حل نمودیم.
به بالن کلدال ۱۰ گرم از نمونه گوشت، ۲ گرم اکسید منیزیم و ۳۰۰ میلی لیتر آب و چند قطعه سنگ جوش اضافه نمودیم. در یک ارلن مایر بظرفیت ۵۰۰ تا ۷۰۰ سانتیمتر مکعب که بعنوان ظرف گیرنده زیر قسمت سرد کننده دستگاه تقطیر قرار می گیرد. ۲۵سانتیمتر مکعب از محلول ۲ درصد اسید بوریک و چند قطره معرف متیل قرمز اضافه نمودیم.
دستگاه تقطیر را وصل کرده و محتوای بالن تقطیر را حرارت می دهیم. بطوریکه در مدت ۱۰ دقیقه بجوش آید و با همین مقدار حرارت مدت ۲۵ دقیقه عمل تقطیر را ادامه دادیم.
(انتهای قسمت سرد کننده دستگاه تقطیر را به وسیله لوله و یا رابطی به داخل محلول اسید بوریک مربوط نمودیم ) پس از آن حرارت را قطع کرده داخل سرد کننده را با آب مقطر میشوییم و محلول تقطیر شده را بوسیله اسید سولفوریک ۱/۰ نرمال تیترکردیم. در عمل یک شاهد را در نظر میگیریم. برای محاسبه، مقدار مصرف اسید سولفوریک را در ۱۴ ضرب می کنیم تا مقدار ازت فرار برحسب میلی گرم در ۱۰۰ گرم ماده گوشتی محاسبه میشود.
۳-۲-۵- تعیین PH گوشت
مواد و وسایل مورد نیاز:
۱-آب با حداقل درجه ۳

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.