سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک‌های ملت استان کرمانشاه- قسمت …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه
عملکرد بانک

۶

۱۹ الی ۲۴

۳-۵-روایی ابزار جمع آوری داده ها

منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازهگیریهای نا مناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی،۱۳۸۷، ۲۴۳). روش های متعددی برای تعیین روایی مورد استفاده قرار می گیرد که ذیلا به آنها اشاره می شود.در تحقیق حاضر از روش منطقی و از شاخه محتوایی برای بررسی روایی پرسشنامه استفاده شده است. در این مسیر به منظور بررسی روایی پرسشنامه ی تحقیق، در جهت نیل به روایی محتوایی از نظر اساتید مربوطه استفاده شده است. همچنین سعی گردید با استفاده از نظرات صاحبنظران و کارشناسان خبره در زمینه موضوع مورد بررسی ، پرسشنامه تحقیق مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.در نهایت پس از اعمال نظر اساتید مربوطه و خبرگان و اصلاح پرسشنامه، پرسشنامه نهایی طراحی و در مقیاس گسترده تر توزیع گردید.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۳-۶-پایایی ابزار جمع آوری داده ها

منظور از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد،و به یک نتیجه یکسان برسیم (خاکی، ۱۳۸۷ ، ۲۴۵) . پایایی ابزار اندازه گیری به روشهای مختلف مورد سنجش قرار می گیرد که یکی از این روشها، روش محاسبۀ آلفای کرانباخ می باشد. ، مقدار آلفای کرانباخ آنها را با استفاده از رابطه زیر به دست می آورند:
 
هر چقدر به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده اعتبار بالای ابزار اندازه گیری است.  تعداد زیر مجموعه های پرسشنامه،  واریانس هر یک از زیرمجموعه ها،  واریانس کل مجموعه ها می باشد. پس از توزیع ۳۰ پرسشنامه در این مرحله آلفای کرونباخ برای کل سوالات پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه شده ومقدار آن ۸۳۸/۰ به دست آمد. نظر به اینکه پایایی بالای (۷/۰) مناسب است بدین ترتیب پایایی ابزار تحقیق نیز مورد تأیید قرار گرفت. جدول ۲-۳ میزان پایایی پرسشنامه این تحقیق را نشان می دهد.

جدول ۳-۲- میزان پایایی بر اساس متغیرهای تحقیق

متغیر تعداد سوال شماره سوالات ضریب آلفای کرونباخ
سرمایه انسانی ۵ ۱ الی ۵ ۸۴۷/۰
سرمایه ساختاری ۵ ۶ الی ۱۰ ۷۷۲/۰
سرمایه رابطه ای ۸ ۱۱ الی ۱۸ ۸۸۵/۰
عملکرد بانک ۶