بررسی تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک‌های ملت استان کرمانشاه- قسمت ۲۳

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه
۱۹ الی ۲۴

۸۰۸/۰

۳-۷- جامعه آماری

در هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می‌نامند. به عبارت دیگر، جامعه مجموعه تمام مشاهدات ممکنی است که می‌توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند به طور کلی جامعه عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند و تعریف جامعه آماری باید جامع و کامل باشد.
جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان بانک ملت در استان کرمانشاه می باشد که تعداد اعضای جامعه مورد بررسی بالغ بر ۴۰۷ نفر می باشد.

۳-۸ -تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری

نمونه آماری ، عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه آماری باشند.انجام هر تحقیق علمی مستلزم صرف هزینه و زمان است، به همین دلیل امکان بررسی کامل جمعیت (جامعه) ، به صورت سرشماری وجود ندارد، لزا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی درصدد بر می‌آیند که از طریق نمونه‌گیری، اطلاعات احتمالی را با استفاده از تحلیل داده‌های بدست آمده پیرامون نمونه به دست آورند و در نهایت از طریق تعمیم، این اطلاعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند(خاکی، ۱۳۸۸، ۱۵۸).
در فرمول بالا N تعداد اعضای جامعه(۴۰۷ نفر)، و آماره z مقدار متغیر نرمال متناظر با سطح اطمینان مورد نظر برای فاصله اطمینان ۹۵% که برابر ۹۶/۱ می باشد. σ انحراف از معیار بوده و برابر با (۵/۰) در نظر گرفته شده است. همچنین ε مقدار دقت اندازه گیری بوده که برابر (۰۵/۰) در نظر گرفته شده است.
نمونه آماری بدست آمده بوسیله فرمول کوکران برابر با ۱۹۷ نفر می باشد که پس از توزیع ۲۲۰ پرسشنامه با روش نمونه گیری دردسترس نهایتا تعداد ۲۰۵ پرسشنامه قابل استفاده بود و تجزیه و تحلیل های فصل چهارم براساس همین تعداد نمونه انجام شده است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

۳-۹-روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این پژوهش به منظور بررسی روابط مطرح شده بین متغیرهای تحقیق از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. فرایند تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس شامل یک سری گامهایی است که به محقق توصیه می شود که حتماً به صورت متوالی این گامها را انجام دهد. این گامها عبارتند از :
الف- مرحله ی بیان مدل
مدل معادلات ساختاری با بیان مدلی که می خواهد تخمین زده شود؛ شروع می شود. در ساده ترین سطح مدل، یک عبارت آماری درباره ی روابط میان متغیرها است. این مدلها در زمینه رویکردهای مختلف تحلیلی، اشکال مختلفی به خود می گیرند. برای مثال یک مدل در زمینه همبستگی عموماً روابط غیر جهت داری را (دوطرفه) بین دو متغیر نشان می دهد. در حالی که رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس مدلهایی را با روابط جهت دار بین متغیرها نشان می دهد.
این مرحله یکی از مهمترین مراحل موجود در مدل معادلات ساختاری است. زیرا هیچ گونه تحلیلی صورت نمی گیرد مگر این که محقق ابتدا مدل خود را بیان کند. گامهای موجود در این مرحله به شرح زیر است:
۱- ساخت یک مدل ساختاری فرضی
بیان یک مدل در واقع ترسیم نمودار یک تئوری به یکسری معادلات ساختاری(ریاضی) است. بنابراین بهتر است ابتدا نمودارمسیر را ترسیم کنیم و متغیرهای دورن زا [۷۸] و برون زا [۷۹] و روابط علّی بین این متغیرها را نشان دهیم.
۲- انتخاب شاخصهای مشاهده شده برای متغیرهای مکنون
بعد از مشخص کردن متغیرهای مکنون درون زا و برون زا در این گام لازم است تا برای متغیرهای مکنون شاخصها(متغیرهای مشاهده شده) مناسبی انتخاب و به آنها وصل شود بهتر است از چندین شاخص به جای یک شاخص برای اندازه گیری متغیر مکنون استفاده شود که این کار بر اساس تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی صورت می گیرد.
۳- ارزیابی حالت تعیین مدل [۸۰]
قبل از مرحله ی تخمین و بعد از مرحله ی بیان حتماً می بایستی حالت تعین مدل مورد ارزیابی قرار گیرد. تعیین یک مدل مستلزم مطالعه ی شرایطی برای بدست آوردن یک راه حل منحصر به فرد برای پارامترهای بیان شده در یک مدل می باشد.
ب- مرحله دوم تخمین مدل
هنگامی که یک مدل بیان شد و حالت تعیین آن مورد ارزیابی قرار گرفت کار بعدی بدست آوردن تخمین های پارامترهای آزاد از روی مجموعه ای از داده های مشاهده شده است. این مرحله شامل یکسری فرایندهای تکراری است که در هر تکرار یک ماتریس کوواریانس ضمنی[۸۱] ساخته می شود و با ماتریس کوواریانس باقیمانده می شود و این تکرارها تا جایی ادامه می یابد که این ماتریس باقیمانده به حداقل ممکن برسد.
۱- جمع آوری داده ها
در این مرحله انتخاب اندازه نمونه مهم است. زیرا بسیاری از روشهای تخمین موجود در مدل معادلات ساختاری و شاخصهای ارزیابی، متناسب بودن مدل نسبت به اندازه نمونه حساس است. بنتلر[۸۲] پیشنهاد نموده که همواره نسبت ۱۰ تا ۱ بین اندازه نمونه و تعداد پارامترهای آزاد که می‌بایستی تخمین زده شود وجود داشته باشد. تا برآورد مدل با کمترین میزان خطا صورت پذیرد.
۲- ساخت ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای اندازه گیری شده
بعد از بیان مدل و جمع آوری داده ها تخمین مدل با مجموعه ای از روابط شناخته شده بین متغیرهای اندازه گیری شده شروع می شود. این روابط در ماتریسی به نام ماتریس کوواریانس – واریانس یا ماتریس همبستگی مرتب می شود
ج – ارزیابی تناسب [۸۳] یا بر ارزش
یک مدل وقتی گفته میشود که با یکسری دادههای مشاهده شده تناسب دارد که ماتریس کوواریانس ضمنی مدل با ماتریس نزدیک صفر باشد.
گام موجود در این مرحله به شرح زیر است:
۱- بررسی معیار کلی تناسب مدل و قابلیت آزمون پذیری مدل و ارزیابی موضوع که آیا اصلاحات مورد نیاز است یا خیر؟ هنگامی که یک مدلی تخمین زده می شود برنامه نرم افزاری یکسری آمارهایی از قبیل خطای استاندارد، Value-T و غیره را درباره ی ارزیابی تناسب مدل با داده ها منتشر می کند. اگر مدل قابل آزمون باشد ولی با داده ها به طور مناسب تناسب نداشته باشد شاخصهای اصلاحی[۸۴] که یک وسیله معتبر برای ارزیابی تغییرات مورد نیاز در بیان مدل هستند به کار گرفته می شوند؛ تا مدل متناسب با داده ها شوند. مهمترین شاخص تناسب مدل آزمون Xاست ولی به خاطر این که آزمون X2 تحت شرایط خاصی عمل می کند و همیشه این شاخص عبارتند از: GFI [۸۵] ، AGFI [۸۶] ، RMSR حالتهای بهینه برای این آزمونها به شرح زیر است:
آزمون X2 هرچه کمتر باشد بهتر است؛ زیرا این آزمون اختلاف بین داده و مدل را نشان می دهد.
آزمون GFI و CFI از ۸۰ درصد بایستی بیشتر باشد
آزمون RMSR هرچه کمتر باشد بهتر است، زیرا این آزمون یک معیار برای میانگین اختلاف بین داده های مشاهده شده و داده های مدل است.
هـ – تفسیر مدل
اگر آزمونهای تناسب نشان دهند که مدل به طور کافی متناسب با داده ها می باشد در این مرحله ما بر روی عوامل مشخص شده (پارامترهای مدل) مدل متناسب شده تمرکز می نماییم. در این مرحله، معناداری پارامترهای مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد.
آزمونها و مقایسه تخمین پارامترها و همچنین نمایش آنها مستلزم تخمین های استاندارد شده ای است. به همین دلیل در این مرحله تخمین های غیر استاندارد را که عمدتاً به مقیاس خود وابسته هستند را به تخمینهای استاندارد شده ای که وابسته به مقیاس خود نیستند، تبدیل می کنیم و این کار تا حدودی بر ارزش و پارامترهای مدل را تحت تأثیر قرار میدهد. این مرحله از مدل معادلات ساختاری دقیقاً شبیه استاندارد ضرایب رگرسیون (β استاندارد) در آمار می‌باشد.
و – ابلاغ یا نوشتن گزارش تحقیقاتی
در این مرحله نتایج مدل معادلات ساختاری به شکل نمودار مسیر ارائه می گردد. نمودار مسیر یک نمایش گرافیکی از مدل معادلات ساختاری است. سه جزء اصلی این نمودار شامل مستطیل ها، بیضی ها و پیکانها هستند.
گام نهایی در هر تحقیق، گزارش نتایج تحقیق به روشی است که سایر محققین بتوانند از منطق رویه ها و تجزیه و تحلیل های تحقیق و تفسیرهای آن استفاده کنند .