فایل – بررسی تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک‌های ملت استان کرمانشاه- قسمت ۲۴

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده‌ها

و

آزمون فرضیه ها

۴-۱ مقدمه‏

امروزه در بیشتر پژوهشهایی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد پژوهش می باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخش های پژوهش محسوب می شود. در این نوع از پژوهش ها داده ها با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند.
در این فصل، اطلاعاتی که با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و براساس آن، فرضیات پژوهش تأیید یا رد می شود.
محقق پس از این که روش پژوهش خود را مشخص نمود و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نظر را برای آزمون فرضیه های پژوهش خود جمع آوری کرد، باید با بهره گیری از تکنیکهای آماری مناسب که با روش پژوهش، نوع متغیر سازگاری داشته باشد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه های طرح شده را مورد آزمون قرار دهد تا نتیجه پژوهش مشخص گردد.
پژوهشگر در این فصل اطلاعات جمع آوری شده را در قالب دو بخش آمار توصیفی (جداول فراوانی و نمودارها) و آمار استنباطی (استفاده از تکنیک معادلات ساختاری برای تایید یا رد فرضیات با بهره گیری از نرم افزار لیزرل) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و نتایج نهایی را ارائه نموده است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۴-۲-توصیف داده های جمعیت شناختی

در این قسمت ابتدا شرح مختصری از داده های جمعیت شناختی افراد پاسخگو و نمودارهای مربوط به آن ارائه شده و سپس با استفاده از جداول مربوطه داده ها توصیف می شوند. شاخص های مورد بررسی شامل اطلاعاتی در زمینه سن، جنسیت ، تحصیلات، و سابقه کاری کارکنان می باشد که در ادامه به تشریح آنها پرداخته شده است.

۴-۲-۱-اطلاعات مربوط به سن

اطلاعات مربوط به وضعیت سنی پاسخگویان به شرح زیر استخراج گردید که در نتیجه آن بیشترین گروه سنی پاسخ دهندگان را افراد بین ۳۰ تا ۴۰ سال تشکیل داده اند. جدول ۴-۱ توزیع پاسخ دهندگان بر مبنای وضعیت سنی آنها را نشان می دهد.

جدول ۴-۱-وضعیت سنی پاسخ دهندگان

رده سنی فراوانی درصد
۲۰ تا ۳۰ سال ۱۱ ۴/۵
۳۰ تا ۴۰ سال ۷۸ ۳۸
۴۰ تا ۵۰ سال ۸۷ ۴/۴۲
بیشتر از ۵۰ سال ۲۵ ۲/۱۲