بررسی تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک‌های ملت استان کرمانشاه- قسمت …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه
سرمایه رابطه ای

عملکرد

ضریب (K-S)

۱٫۱۱۷

۱٫۰۳۴

۱٫۳۱۱

۱٫۳۵۱

سطح معنی داری

.۱۰۶

.۱۱۰

.۰۷۷

.۰۵۲

با توجه به اینکه سطح معنی داری برای توزیع داده های تمامی متغیرهای (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای و عملکرد بانک) بیشتر از ۰۵/۰ می باشد بنابراین فرض H0 پذیرفته شده و توزیع داده ها نرمال می باشد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

۴-۵-تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه‌ها

آزمون فرضیه‌های پژوهش‌ حاضر با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری صورت گرفته است. معادلات ساختاری تکنیک آماری مناسبی است که بر پایه فرضیه‌هایی درباره وجود روابط علّی بین متغیرها، مدل‌های علّی را با دستگاه معادله خطی آزمون می‌کند. به این ترتیب، مدل یابی معادلات ساختاری، روابط نظری بین شرایط ساختاری معین و مفروض را می‌آزماید و برآورد علّی میان متغیرهای مکنون (مشاهده نشده) و نیز روابط میان متغیرهای اندازه گیری شده (مشاهده شده) را امکان پذیر می‌سازد. مدل یابی ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و بیان دیگر مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد. از نظر آذر ۱۳۸۱ نیز یکی از قوی ترین و مناسب ترین روشهای تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی، تجزیه و تحلیل چند متغیره است؛ زیرا اینگونه موضوعات چند متغیره بوده و نمیتوان آنها را با شیوه دو متغیری حل نمود. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های این پژوهش و با توجه به مدل ارائه شده در رابطه با تاثیر عوامل موجود در مدل بر یکدیگر از معادلات ساختاری استفاده شده است. در این مسیر فرضیه های مطرح شده در دو بخش مورد آزمون قرار گرفته است. بر این اساس در بخش اول به بررسی تاثیر مولفه های سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای) بر عملکرد بانک ملت در قالب سه فرضیه فرعی زیر پرداخته شده است.
فرضیه فرعی اول : سرمایه انسانی بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه تاثیر دارد.
فرضیه فرعی دوم : سرمایه ساختاری بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه تاثیر دارد.
فرضیه فرعی سوم : سرمایه رابطه ای بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه تاثیر دارد.
همچنین در بخش دوم به بررسی فرضیه اصلی (تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه) پرداخته شده است. در نمودارهای ۴-۵ و ۴-۶ به ترتیب متغیرهای سرمایه انسانی (HC)، سرمایه ساختاری (SC) و سرمایه رابطه ای (RC) به عنوان متغیرهای مستقل ،و متغیر عملکرد بانک (PE) به عنوان متغیرهای وابسته می باشند.

نمودار ۴-۵-آماره t برای مدل ساختاری و اندازه گیری فرضیه های فرعی

نمودار ۴-۵ ضرایب t را برای مدل اندازه گیری(ضرایب t برای سوالات و متغیرهای مربوط به آنها) و مدل ساختاری(ضرایب t برای مسیرهای مطرح شده در مدل در بین متغیرها) نشان می دهد.
همچنین نمودار ۶-۴ ضرایب استاندارد را برای مدل اندازه گیری(ضرایب استاندارد برای سوالات و متغیرهای مربوط به آنها) و مدل ساختاری(ضرایب مسیر برای مسیرهای مطرح شده در مدل در بین متغیرها) نشان می دهد. مسیر بین تمامی متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته با ضریب مسیر گاما و مسیر بین تمامی متغیرهای وابسته با وابسته با ضریب مسیر بتا معرفی و نامگذاری می شود.
بر اساس مدل ارائه شده سه مسیر با مولفه گاما ترسیم شده است که در ادامه در قالب طرح سه فرضیه فرعی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نمودار ۴-۶-ضرایب استاندارد مدل ساختاری و اندازه‌ گیری برای فرضیه های فرعی