جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، اطلاعات گردآوری شده، ابتدا با استفاده از آزمون کولموگوروف اسمیرنوف نرمال بودن آن‌ها مورد آزمون قرار می‌گیرد. سپس به کمک معادلات ساختاری به تبیین مدل، از طریق شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر بکارگیری تکنیک‌های حسابداری مدیریت می‌پردازیم. همچنین به کمک آزمون‌های آماری فرضیات پژوهش مورد ارزیابی قرار می‌گیرند
لازم به ذکر است برای محاسبات و بررسی فرضیه‌ها از نرم‌افزارهای Spss و Amos استفاده می‌شود.
تهیه و تنظیم پرسشنامه
پس از جمع‌آوری اطلاعات اولیه در مرحله مقدماتی این اطلاعات با راهنمایی اساتید محترم مبنای تهیه پرسشنامه قرار گرفت. پرسشنامه بی‌نام و سؤالات به صورت بسته طراحی گردیده است. طراحی این گونه سؤالات موجب جلوگیری از اتلاف وقت پاسخگو می‌شود ضمن آنکه بی‌نام بودن پرسشنامه نیز جلب اعتماد و آسایش خاطر پاسخگو را به همراه داشته و سبب می‌شود که وی با آزادی بیشتری پاسخگوی سؤالات باشد پرسشنامه مذکور از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول مربوط به جمعیت شناختی پاسخگویان می‌باشد و بخش دوم پرسشنامه نیز مربوط به سنجش متغیرهای تحقیق می‌باشند که برای پاسخ به سؤالات از مقیاس لیکرت استفاده شده است، مقیاس لیکرت یکی از رایج‌ترین مقیاس‌های اندازه گیری نگرش است. این مقیاس از مجموعه‌ای منظم ازگویه ها (عبارات) که به ترتیب خاصی تدوین شده است ساخته می‌شود تا درجه موافقت خود را با گزینه‌های تنظیمی که در اینجا خیلی زیاد، زیاد، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف است اعلام دارند.
روایی
روایی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. (خاکی،۱۳۸۳).
زمانی یک مطالعه روا است که بتواند هدف مورد نظر را اندازه گیری نماید و همچنین در طرح مطالعه، خطای منطقی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر این تعریف به دو جنبه اساسی از روایی اشاره می‌کند که عبارت‌اند از: قابلیت اندازه گیری هدف (اعتبار درونی) و طراحی صحیح مطالعه از جوانب مختلف (اعتبار بیرونی).
۱- اعتبار درونی: در روایی درونی قابلیت ابزار مورد نظر در اندازه گیری هدف ارزیابی می‌شود. انواع روایی درونی یک تحقیق عبارت‌اند از روایی سازه ای، محتوایی، همزمان و پیش بین.
در برخی منابع دو نوع روایی همزمان و پیش بین در یک گروه و تحت عنوان روایی ملاکی معرفی می‌شود. برخی از مؤلفین نیز بیان می‌کنند که تنها یک نوع از روایی یعنی روایی سازه ای وجود دارد و روایی ملاکی و محتوایی زیر بخش‌هایی از آن است. با توجه به اهدافی که هریک از انواع روایی دنبال می‌کنند، در عمل ارزیابی همزمان هر چهارنوع روایی کار مشکلی است و اغلب پژوهشگران تنها دو نوع روایی محتوایی و سازه ای را ارزیابی می‌کنند.
۱-۱٫ روایی محتوایی[۳۸]: هدف از این نوع ارزیابی پاسخ به این سؤال است که آیا محتوای ابزار قابلیت اندازه گیری هدف تعریف شده را دارد یا خیر؟ به عنوان مثال آیا محتوای آزمونی که برای اندازه گیری افسردگی تعریف شده است، واقعاً افسردگی را اندازه می‌گیرد. به همین دلیل برای ارزیابی روایی محتوایی از قضاوت افراد خبره در زمینه تخصصی مورد نظر استفاده می‌شود. برای مثال برای ارزیابی افسردگی، پس از لیست نمودن تمام نشانه‌هایی که افسردگی را ارزیابی می‌کند از طریق ادبیات موضوع، می‌توان مرتبط بودن، سادگی ووضوح هریک از آیتم‌ها و همچنین ضروری بودن آن ها را در قالب پرسشنامه ای از متخصصان مربوطه پرسید.
۱-۲٫ روایی ملاکی (روایی همزمان و پیش بین)
منظور از روایی ملاکی میزان همبستگی بین نمرات حاصل از یک ابزار با نمرات حاصل از ابزار اندازه گیری دیگر (ملاک) است. گاهی ارزیابی همبستگی به منظور پیش بینی برای آینده است، یعنی نمرات ابزار ملاک پس از گذشت یک فاصله زمان از اجرای ابزار اول گردآوری خواهد شد در اینصورت به آن روایی پیش بینی گفته می‌شود. زمانی که این پیش بینی بدون فاصله و در زمان حال انجام شود، به آن روایی همزمان می گویند. برای نعیین روایی ملاکی ضریب همبستگی بین نمرات حاصل از دو ابزار به عنوان شاخص روایی آزمون مورد نظر محاسبه شده و هر چه این ضریب بزرگ‌تر باشد، ابزار روایی بیشتری دارد.
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.