بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی (۱۳۹۲۰۵ ۱۳۶۹۰۱)- …

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

(۳-۸)
بر اساس نظر اوکان و فریدمن: هر چه تورم بیشتر باشد نااطمینانی یا خطای پیشبینی افزایش مییابد و بر اساس نظر پورگرامی و مسکاس: به علت آن که هر چه سرمایه بیشتری برای پیشبینی دقیقتر تورم اختصاص دهند خطای پیشبینی کمتر میشود. افراد به دنبال حداقل کردن تابع هزینهشان هستند که از دو منبع ناشی میشود: یکی خطای پیشبینی و دیگری سرمایهگذاری در پیشبینی تورم. این تابع در رابطه (۳-۹) نشان داده شده است:
(۳-۹)
که است. رابطه (۳-۸) را در معادله (۳-۹) جایگذاری میکنیم.
(۳-۱۰)
افراد با انتخاب این که چه مقدار در پیشبینی تورم سرمایهگذاری کنند تابع هزینهشان را در معادله (۳-۱۰) حداقل میکنند. شرط مرتبه اول و دوم بهینهسازی به صورت زیر است:
(۳-۱۱)
(۳-۱۲)
در حالی که برابر است با و نیز برابر است با .
از معادله شماره (۳-۸) نسبت به π مشتق میگیریم. خواهیم داشت::
(۳-۱۳)
عبارت در معادله (۳-۱۳) را میتوان از رابطه (۳-۱۱) به دست آورد. به عبارت دیگر:
(۳-۱۴)
که و طبق شرط مرتبه دوم معادله (۳-۱۲)، مثبت است. رابطه (۳-۱۴) را در رابطه (۳-۱۳) جایگذاری میکنیم بعد از ساده سازی خواهیم داشت:
(۳-۱۵)
از آن جایی که و مثبت هستند علامت معادله شماره (۳-۱۵) بستگی به علامت عبارت ( ) دارد.
نشان میدهد اگر سرمایهگذاری تغییر کند تولید نهایی سرمایهگذاری (تغییر در خطای پیشبینی ناشی از یک تغییر در سرمایهگذاری) چه مقدار تغییر میکند. آنها فرض میکنند که . افزایش ثابت در سرمایهگذاری منجر خواهد شد که در بازههای کوچکتر خطای پیشبینی کاهش یابد.(مانند کاهش تولید نهایی در تابع تولید سنتی).
نشان میدهد چه مقدار (تغییر در خطای پیشبینی ناشی از تورم) توسط سرمایهگذاری تحت تأثیر قرار میگیرد. اگر باشد، دلالت بر آن دارد که هیچ اثری وجود ندارد. معادله (۳-۸) به صورت جدایی پذیر به شکل فرض میشود. بر اساس این فرض که ()، مثبت میشود همانطور که اوکان و فریدمن بحث کردند. یک فرض محتملتر در مورد آن است که باشد. به نسبتی که سرمایهگذاری در بخش پیشبینی تورم میشود اثر تورم بر خطای پیشبینی کاهش مییابد. راه دیگر برای بررسی علامت ، آن است که یادآوری شود . عبارت آخر اندازه میگیرد چه مقدار تولید نهایی سرمایهگذاری تحت تأثیر تورم قرار میگیرد. نرخ تورم بالاتر ممکن است از طریق سرمایهگذاری بیشتر در پیشبینی تورم، باعث کاهش خطای پیشبینی شود. این به نوبه خود دلالت بر منفی دارد. در واقع اگر و ، همانطور که قبلا بیان شد علامت مبهم میشود. در یک حالت ممکن است همان طور که اوکان و فریدمن معتقدند مثبت باشد و اگر تورم بالاتر باعث سرمایهگذاری بیشتر در پیشبینی شود و این سرمایه گذاری منجر به کاهش خطای پیشبینی و مطابق نظر پورگرامی و مسکاس منفی گردد[۸۸].
نتایج را میتوان بر روی شکل توضیح داد. منحنی هزینه همسان از معادله شماره (۳-۹) به دست میآید. منحنیها شیب رو به پایین دارند از آنجایی که افزایش خطای پیشبینی هزینه را افزایش میدهد، سرمایهگذاری باید کاهش یابد تا هزینه ثابت بماند. هرچه از
Π۰
B
e
I
e2
I1
I0
I2
I3
e1
e0
e3
C1
C0
C2
A
C
D
شکل-۳- ۲- خطای پیشبینی و سرمایهگذاری در پیشبینی تورم
مأخذ: (آنگار و زیلبرفارب، ۱۹۹۳)

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.