فايل دانشگاهی – بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی …

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

شاهمرادی، اصغر و محمد زنگنه (۱۳۸۶). ” محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخصهای عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتریک”، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۹، صص ۱۲۱-۴۹٫
فرزین وش، اسدالله و موسی عباسی ( ۱۳۸۵). ” بررسی رابطه تورم و نااطمینانی در ایران با استفاده از مدلهای GARCH و حالت – فضا “، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۴، صص ۵۵-۲۵٫
فلاحی، فیروز و عبدالرحیم هاشمی دیزج (۱۳۸۹) . ” رابطه علیت بین GDP و مصرف انرژی در ایران با استفاده از مدلهای مارکوف سوئیچینگ “، فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی، سال هفتم، شماره ۲۶، صص ۱۵۲-۱۳۱٫
طیب نیا، علی (۱۳۷۴). “تئوریهای تورم با نگاهی به فرآیند تورم در ایران”، انتشارات جهاد دانشگاهی. دانشگاه تهران، چاپ اول.
کازرونی، علی رضا، رضازاده، علی و سیاوش محمدپور (۱۳۹۰). ” اثرات نامتقارن نوسانهای نرخ واقعی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران با رویکرد غیر خطی مارکوف- سوئیچینگ “، فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره ۵، صص ۱۷۸-۱۵۳٫
کتابی، احمد (۱۳۷۰). ” تورم: ماهیت، علل، آثار و راههای مقابله با آن”، انتشارات اقبال، چاپ سوم.
محمدی، تیمور و رضا طالبلو (۱۳۸۹). “پویاییهای تورم و رابطه تورم و عدم اطمینان اسمی با استفاده از الگوی GACH-ARFIMA”، پژوهشنامه اقتصادی، سال دهم، شماره ۱، صص ۱۷۰-۱۳۷٫
مطیعی، ناصر و محمدقلی موسینژاد (۱۳۷۸). ” سیاستهای ارزی و تأثیر آن بر بخش کشاورزی با تأکید در محصول استراتژیک گندم و برنج”، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره۱۰، صص ۸۴-۶۵٫
معاونت برنامهریزی و بررسیهای اقتصادی (۱۳۸۲). ” بررسی نظری و تجربی تورم در ایران (۸۲-۱۳۳۸)”، دفتر مطالعات اقتصادی، صص۷۹-۱٫
مهرآرا، محسن و رامین مجاب (۱۳۸۸). ” ارتباط میان تورم، نااطمینانی تورم، تولید و نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران “، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره ۲، صص ۳۰-۱٫
نیسی، عبدالساده (۱۳۹۰). ” مدل سازی اختیارات آمریکایی با مدل رژیم سوئیچینگ و مشتقات نفت “، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال شانزدهم، شماره ۴۷، صص ۲۰۴-۱۸۵٫
یاوری، کاظم (۱۳۸۱). ” بررسی اثرات سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر تورم، مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و بازار سیاه و نرخ ارز واقعی در ایران”، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره ۱۶، صص۱۴۶-۱۲۹٫
منابع لاتین
Balcilar, M., Ozdemir, Z. and E. Cacan (2011). “On the Nonlinear Causality between Inflation and Inflation Uncertainty in the G3 Countries”, Journal of Applied Economics,Vol. XIV, No. 2, pp. 269-296.
Ball, L. (1992). “Why Does Higher Inflation Raise Inflation Uncertainty?“, Journal of Monetary Economics, Vol. 29, pp. 371-378.
Bams, D. and J. L. Wielhouwer (2001). “Emprical Issues in Value-at-Risk”, Astin Bulletin, Vol. 31, No. 2, pp. 299-315.
Barro, R. J. and D. B. Gordon (1983). “Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary Policy”, Journal of Monetary Economics, Vol. 12, No. 1, pp. 101-121.
Berument, H. Metin-Ozcan, K. and B. Neyapti (2001). “Modelling Inflation Uncertainty Using EGARCH: An Application in Turkey”, Bilken University, Ankara, Turkey.
Berument, M. H., Yalcin, Y. and J. Yildirim (2012). “Inflation and Inflation Uncertainty: A Dynamic Framework”, Physica A, No. 39, pp. 4816-4826.
Bhar, R. and S. Hamori (2004). “The Link between Inflation and
Inflation Uncertainty Evidence from G7 Countries”, Empirical Economics, No. 29, pp. 825-853.
Bhar, R. and G. Mallik (2008). “Inflation, Inflation Uncertainty and Output Growth in the USA”, Physica A, No. 389, pp. 5503-5510.
Bollerslev, T. (1986). “Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity”, Journal of Eonometrics, Vol. 31, pp.307–۳۲۷٫
Bredin, D., and S. Fountas (2006). “Inflation, Inflation Uncertainty, and Markov Regime Switching Heteroskedasticity: Evidence from European Countries”, Money Macro and Finance (MMF) Research Group Conference 2006 from Money Macro and Finance Research Group, No.125.
Bredin, D. and S. Fountas (2010). “US Inflation and Inflation Uncertainty in a Historical Perspective: The Impact of Recessions”. UCD Geary Institute,Working Paper, No. 201053.
Brunner, A. D. and G. D. Hess (1993). “Are Higher Levels of Inflation Less Predictable? A

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir