بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۱۷

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

در کنار گونه هایی که برای جبران وجود دارد راه جبران خسارت یکی دیگر از موضوع های شایسته بحث است. بسیاری از کشورها در این زمینه جبران خسارت اموال سرقت شده یا تعمیر و ترمیم فوری اموال تخریب شده را مجاز می شمارند. پاره ای از کشورها جبران خسارت معنوی را نیز پذیرفته اند. بر این اساس جبران خسارت را می توان به مادی و معنوی تقسیم کرد. (رایجیان اصلی ۱۳۹۰، ۶۹)
در وضعیت کنونی، باید جبران خسارت های مادی را برجسته ترین گونه های جبران خسارت در نظام دادگری جنایی ایران دانست که هم بازگرداندن مال به دست آمده از جرم یا پرداخت پولی در برابر آن (ماده ۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ – ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) و هم پرداخت خسارت های بدنی را در چارچوب ساز و کار دیات (کتاب چهارم از همان قانون) در برمی گیرد. گذشته از ساز و کارهای رسمی جبران خسارت، درباره لزوم به کارگیری ساز و کارهای نارسمی جبران خسارت (مانند میانجی گری و داوری) باید گفت که در جهان امروزه گرایش به این روش ها در چارچوب یک الگوی دادگری ترمیمی دیده می شود.
آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ هیات وزیران ) را باید تازه ترین دستاورد قانون گذارنه در آن زمینه به شمار آورد که تشکیل « شوراهای حل اختلاف» را برای کاهش مراجعه مردم به دادگستری و هم سو با گسترش مشارکت های مردمی پیش بینی کرده است. در ماده ۷ این آیین نامه، مـذاکره برای ایجاد سـازش مـیان طرف های دعوای جنایی در جرم های گذشت پذیر (بند ۱-ب) و نیز حل و فصل شکایت های مربوط به پاره ای از جرم ها را (بنـدهای ۲و ۳– ب) در صلاحیت شورا گذاشـته شده که نقـد آن در این مجال نمی گنــجد. ( رایجیان اصلی ۱۳۹۰، ۷۱)
۳-۲-۳-۲- شیوه های پرداخت غرامت
سرانـجام به بحـث درباره پرداخت غرامت دولتی یا عمومی می رسیم که در چارچوب طــرح های پرداخت غرامت برای آن چند حالت را می توان تصّور کرد:
نخست: از آنجا که بوجه طرح های پرداخت غرامت را از منابع گوناگون می توان تامین کرد تامین بودجه از گذر اختصاص بودجه از محل درآمدهای عمومی از سوی قانونگذاران یکی از این راه ها است که همان پرداخت غرامت از صندوق یا خزانه دولت نامیده می شود.
دوم: بودجه طرح پرداخت غرامت را می توان از گذر صندوق ها، ملی پرداخت غرامت و به طور کلی، دیگر منابع عمومی تامین کرد. برای نمونه در فرانسه درصدی از حق بیمه اشخاص را به این موضوع اختصاص می دهند که اضافه مالیات شهروندی نامیده می شود و در مورد طرح های بیمه خصوصی نیز امکان پذیر است.
سوم: بودجه طرح های پرداخت غرامت ممکن است از مبالغ یا پول های دریافتی از بزه کاران تامین شود که روش جزای نقدی برای پرداخت غرامت یکی از گونه های آن است. ( رایجیان اصلی ۱۳۹۰، ۷۲)
گونه های جبران رسمی خسارات و راههای آن در جدول شماره ۳-۱ نشان داده شده است.
جدول شماره ۳-۱ جبران خسارت بزه دیده

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

جبران جبران خسارت مادی: بازگرداندن اموال (راه استرداد) ؛ پرداخت پول ؛ پرداخت هزینه ها به منزله آثار بزه دیدگی، اعاده وضع
معنوی: پرداخت پول به منزله جبران نمادین درد و رنج عاطفی و حیثیتی ؛ پرداخت هزینه های ترمیم درد و رنج عاطفی و حیثیتی (درمان روان شناسانه ؛ توان بخشی/اعاده حیثیت [به بزه دیده]
پرداخت غرامت دولتی: از گذر خزانه دولت یا صندوق ذخیره دولتی
عمومی: از گذر دیگر منبع عمومی
فردی: به منزله یکی از راه های جبران خسارت (پرداخت پول)

.
فصل چهارم
پیشگیری از جرم
۴-۱- کلیات و مفاهیم پیشگیری