پژوهش – بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

تعداد مردان

تعداد زنان

جمع

۹۴

۶

۱۰۰

جدول شماره ۱- ۳ ساختار جنسیتی مجرمین در پرونده های مورد بررسی در پژوهش

تعداد پرونده مردان تعداد پرونده زنان جمع کل پرونده های مورد بررسی
۱۸۹ ۱۱ ۲۰۰

از نتایج حاصل که در جداول ۱-۲ و ۱-۳ نشان داده شده، چنین نتیجه گیری می شود که نسبت زنان سارق از مردان کمتر است.
سن مستقیماً یا بطور غیر مستقیم تاثیری عظیم و شگرف در فراوانی و شکل جرائم دارد امروزه رابطه جرائم و سنین عمر آدمی یکی از نکاتی است که به بهترین وجهی در جرم شناسی ثابت گردیده است. نرخ بزهکاری در یک دوره از هستی انسان فزونی می یابد سپس رو به کاهش می رود آنچنانکه در پایان زندگی دیگر رقم قابل ملاحظه نیست این واقعیتی است که حقیقت آن مورد تردید نیست. (کی نیا ۱۳۸۸، ۱۷۷)
معمولاً، دوران کودکی را نمی توان دوران مجرمیت نام نهاد، این مساله یا به دلیل آن است که کودکان کمتر مرتکب جرم می شوند و یا آنکه اگر عملی انجام می دهند قانون آنها را مسئول نمی داند بیشترین جرائم در دوران بلوغ و جوانی بین سنین ۱۵ تا ۲۵ سالگی انجام می پذیرد حرکت به سوی کهولت نرخ مجرمیت را تنزل می دهد و پیری تقریباً دوران سکون بزهکاری است هر چند نمی توان پیری را منجزاً دوره پایان مجرمیت دانست. (نوربها ۱۳۸۶، ۱۷۷)
مطالعات آماری در زمینه اهمیت بزهکاری در مراحل مختلف زندگی نشان می دهد که بحرانی ترین دوران برای ارتکاب جرم سنین جوانی است و بخصوص دوره بلوغ اهمیت فراوانی دارد.
طبق آمار به دست آمده بیشترین فراوانی سارقین بین سنین ۲۶ تا۳۰ سال است این گروه سارقین ۴۰ درصد کل نمونه ها را شامل می شود. پس می توان نتیجه گرفت که قسمت عمده بزهکاری در جرم سرقت را جوانان تشکیل می دهد. این مطلب در نمودار ۱-۲ نشان داده شده است.
نمودار ۱-۲ وضعیت سنی مجرمین
نتایج حاصله از پژوهش که در نمودار ۱-۲ مشاهده می شود. این واقعیت را نمایان می سازد که جرم سرقت در سنین پایین (کودکی و نوجوان) کمتر، و در سن جوانی به حداکثر خود می رسد و با افزایش سن نرخ مجرمین سرقت تنزل می یابد.
از طرف دیگر با بررسی پرونده ۲۰۰ نفر از متهمین سرقت که نتایج آن در جدول شماره ۱-۴ نشان داده شده است مشاهده می شود که تعداد ۱۱۹ نفر از متهمین بین سنین ۲۰ تا ۳۵ سال قرار دارند یعنی بیش از ۵۰ درصد مجرمین جوان بوده اند که این خود نشان دهنده نرخ بالای سرقت در بین جوانان می باشد.
جدول شماره ۱-۴ وضعیت سن مجرمین در پروند های مورد بررسی

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

سن