رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

منابع

الف: منابع فارسی

اورنگی مریم؛ هاشم زاده ،ایرج و بهره دار، محمدجعفر . (۱۳۷۹). استرس شغلی و رابطه آن با سلامت روان در کارکنان بیمارستانهای شهر شیراز. اندیشه و رفتار، سال ششم، شماره ۸، -۶۲-۵۸٫
اقدامی باهنر، علی؛ نجارپور استادی، مریم؛ لیوارجانی، غزاله.(۱۳۹۲). بررسی میزان منابع استرس شغلی معلمان استان تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران .
اقدمی باهنر، علیرضا . نجارپور استادی ، سعید . لیوارجانی ، شعله (۱۳۹۲) . رابطه احساس خودکارآمدی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز . علوم تربیتی ، شماره ۷ ، .۱۹۹٫
ابطهی ، حسین والوانی ، مهدی (۱۳۸۹) پژوهش پیرامون فشارهای عصبی مدیران بخش صنعت در کشور ، فصلنامه مطالعات مدیریت ، سال دوم، شماره ۵٫ ۲۳-۱۲٫
ایزدی ، پروین (۱۳۹۰) فشار روانی ، مولف شفر مارتین ، انتشارات درخشش ، شماره هفتم .
اعتمادی، علیرضا. (۲۰۰۹). مقایسه و استرس شغلی رابطه با جنبه های رضایت شغلی در پرستاران شاغل در CCU و واحد های دیگر از بیمارستان قلب دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران ، پایان نامه برای کارشناسی ارشد در علوم ، دانشگاه الزهرا (س) .
آقا محمدیان. علیرضا. (۱۳۸۰). بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ ، سبک های مقابله ای و سلامت روانشناختی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه تربیت معلم. پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده دانشگاه تربیت معلم تهران.
اکبری، علیرضا. (۱۳۸۲). بررسی رابطه سلامت روان و استرس شغلی در دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد رودهن.
آریایی، احمد. (۱۳۹۰). بررسی رابطه استرس و فرسودگی شغلی، بیماری و سلامت روان در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر البرز، یافته های نو در روانشناسی، سال دوم، شماره ۵، ۹۸-۳۳٫
بحری بیناباج، نرجس؛ مقیمیان، مریم؛ عطارباشی ،مریم و قرچه، معصومه. (۱۳۸۲). بررسی ارتباط فرسودگی شغلی و سلامت روانی در حرفه مامایی و پرستاری. مجله دانشکده پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، سال دوم، شماره ۸، ۹۹-۱٫
بشارت، محمد علی.(۱۳۸۲). قابلیت اعتماد پایایی و درستی اعتبار مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی. مجله علوم روان شناختی . سال دوم، شماره ۶، ۱۲-۵٫
بهنودی، زهرا .(۱۳۸۴) . بهداشت و استرس شغلی/ – تهران: نشر بشری ،چاپ سوم ، شماره دهم .
بردبار ، علیرضا . (۱۳۸۷) . فرسودگی شغلی و شیوه مقابله با آن . ماهنامه اصلاح و تربیت . شماره ۷۴ ، ۱۴ .
بهرامی ، فاطمه . مختاری ، سمانه. (۱۳۸۷). بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در بین اساتید دانشگاه اصفهان . فصلنامه مشاوره شغلی سازمانی . سال دوم، شماره ۲ . ۵۷-۷۱٫
پورافکاری ، نصرت اله .(۱۳۸۸). خلاصه روانپزشکی جلد دوم، انتشارات رشد
پولادری، مریم؛ شهری، رضا ؛ نجاریان، ایثار وشکر کن، سعید. (۱۳۷۴). بررسی تاثیر منفی استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه تربیت معلم .پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده دانشگاه تربیت معلم تهران.
جمشید نژاد،صادق.(۱۳۸۵). بررسی و مقایسه استرس شغلی و رضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام منتشرنشده دانشگاه ایلام.
حسنی . رضا. (۲۰۰۵). بررسی میزان استرس در واحد های نا امن و بی خطر در هوای ایران در ۱۳۸۴-۱۳۸۵٫ مجله رهیافتی نو در روانشناسی، سال دوم، شماره ۸، ۱۲-۱۳٫
حائزی، الهه. (۱۳۹۱). بررسی رابطه سلامت روان و استرس شغلی در دانشجویان دانشگاه آزاد تهران، یافته های نو در رواشناسی، سال سوم، شماره ۱، ۲۵-۱۲٫
حافظی ، فریبا . احدی ، حسن . عنایتی ، میر صلاح الدین . نجاریان ، بهمن . رابطه ی علی استرس چالش ، استرس مانع پیشرفت ، فرسودگی و انگیزش و یادگیری با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز . دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) سال دوم. شماره ۳۲ ، ۱۶۶ .
خیر؛محمد ؛ سیف،دیبا.(۱۳۸۰). بررسی رابطه مهارت های مقابله با استرس و برخی از عوامل جمعیت شناختی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان. اولین سمینار بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه تهران.
 

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir