پژوهش – رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

جدول ۴-۱ وضعیت کارکنان از نظر نوع شغل ۸۳
جدول ۴-۲ – وضعیت کارکنان از نظر سطح تحصیلات ۸۴
جدول ۴-۳ – وضعیت تاهل کارکنان ۸۵
جدول ۴-۴-میانگین و انحراف معیار متغیرهای، سن، سلامت روان، فرسودگی شغلی و استرس شغلی در خانمها و آقایان ۸۶
جدول ۴-۵- ضریب همبستگی سلامت روان و استرس شغلی ۸۷
جدول ۴-۶ -ضریب همبستگی سلامت روان وفرسودگی شغلی ۸۸
جدول ۴-۷ – ضریب همبستگی فرسودگی شغلی و استرس شغلی ۸۹
جدول ۴-۸ – خلاصه نتایج رگرسیون به شیوه همزمان برای بررسی پیش بینی سلامت روان توسط متغیرهای فرسودگی شغلی و استرس شغلی ۹۰
جدول ۴-۹ – جدول ضرایب متغیرها ۹۱

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

چکیده

هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان
در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه انجام گرفت .
ابزار وروش بررسی : این تحقیق در چارچوب روش همبستگی از نوع توصیفی است که تعداد ۲۱۰ نفر ازکارکنان آموزش و پرورش شهرکرمانشاه ، تحت سه پرسش نامه سلامت روانی گلدبرگ ، فرسودگی شغلی مسلش و پرسش نامه استرس شغلی فیلیپ ال رایس مورد بررسی قرارگرفتند .
نتیجه گیری : نتایج نشان داد :
۱- بین سلامت روانی و استرس شغلی رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد .
۲- بین سلامت روانی و فرسودگی شغلی رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد .
۳ – بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد .
۴- استرس شغلی و فرسودگی شغلی ، می توانند سلامت روان را دربین کارکنان اداره آموزش و پرورش پیش بینی کنند.
کلید واژه ها : استرس شغلی ، فرسودگی شغلی ، سلامت روان

فصل یکم

مقدمه پژوهش

۱-۱ مقدمه

در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت ، ( ۲۰۰۳ ) سلامت روان به معنی رفاه کامل جسمی ، روانی و
اجتماعی است . بر این اساس یکی از سه رکن سلامت انسانها ، سلامت روان می باشد که در تعامل با
سلامت جسمی و اجتماعی باعث سلامت کلـی می گـردد . عوامل مهمی سلامت روان انـسان را به
مخاطره می اندازد .
مواجه شدن او با وقایع ناخوشا یندی که به طور روزمره با آنها سروکار دارد وقایعـی نظیر مرگ
نزدیکان ، بیماری ، حوادث و سوانح ، مشکلات اقتصادی ، بی عدالتی های اجتماعی ، انجام خطا های
روزمره ، مشکلات محیط کار ، هر یک از این وقا یع انسا ن را تحت فشار روانی قرار می دهد . فشار
روانی از طریق ساز و کار های روانی _ عصبی بر جسم و روان انسان اثر می گذارد و در دراز مدت
میتواند ایجاد و به تشدید اختلالات جسمی یا روانشناختی بینجامد .
درصورتی که افراد زیادی از جامعه تحت تاثیر آثار ناشی از فشار روانی باشند ،به طبع آن ،این وضعیت
باعث آثار سو ء اجتماعی نیز خواهد شد . افراد در موقعیتهای فشار آور از شیوه های مقابله ای متفاوتی
استفاده می کنند . کار آمد یا نا کار آمد بودن این شیوه های مقابله ، نقش اساسی در بهزیستی جسمی ،
روانی و ا جتماعی افراد دارد .
همچنین نحوه کار افراد و محیط آن میتواند بر روی سلامت روان تاثیرگذار باشد و در نتیجه باعث
ارتقاء یا افت کاری گردد . اکثر تحقیقات نشان می دهد که نگرش خوش بینانه در مواجه با فقدان ها
و شکست ها ، سلامت روان را بالا می برد در حالیکه بد بینی تاثیر منفی بر آن دارد . افکار ما به طور
زیادی بر مشکلات هیجانی و شخصی مان تاثیر مـی گذارد . تجربیات نشان می دهد زمانی که ما در
موقعیتها به طرز خوشحال ، غمگین و عصبانی فکر می کنیم اغلب احساسات مربوطه بوجود می آیند.
در بسیاری از بررسی ها (آندرورا و ساپنیگتون ۱۳۸۲) معلوم شده است که محیط برکارکرد روانی ما