سئو پیشرفته yoast- قسمت ۴

Trend این امکان را به شما میدهد تا حجم سرچ چند کلمه را با هم مقایسه کنید. این کار به شما حجم سرچی را که مردم انجام میدهند را گزارش می کند. )همیشه نسبت به کلمهی دیگر(
از دو روش میتوانید از Google Trend استفاده کنید. اگر در حال حاضر یک سری وبلاگ دارید، که رتبهی خوبی در کلمات دارند، میدانید که چند نفر به وبلاگ شما جذب شدهاند. میتوانید از Google Trend برای مقایسه کلمات کلیدی که در پستهای قبل از آنها استفاده کردهاید و کلمات کلیدی که در ذهن دارید تا در پستهای جدید استفاده کنید. با این روش میتوانید تخمین خوبی نسبت به بازدیدکنندگان بالقوه به پستهای جدید بزنید. مطمئن شوید که پست های قدیمی و جدیدی را که با هم مقایسه می کنید به یکدیگر شبیه باشند: اگر قصد دارید که از کلمات کلیدی دمبلند استفاده کنید با متنهایی که از کلمات کلیدی دمبلند استفاده شده مقایسه کنید.
برای مثال پستی که در مورد”focus keyword” است را میتوان با پست “snippet preview” ، موضوعی که در مورد یکی از ویژگیهای خیلی مرتبط افزونهی Yoast صحبت کردیم مقایسه کنیم:

“snippet preview” با “focus keyword” مقایسهی Google Trend :8 عکس شماره
همانطور که میبینید ترافیک هر دو یکسان است. میدانیم که سرچ برای “snippet preview” به طور منطقی خوب است بنابراین ارزش بهینهسازی آن را میدانیم.
استفاده از Google Trend برای مقایسهی کلمات کلیدی پست های قدیمی و پست هایی که در ذهن ما هستند میتواند ایدههای خوبی برای پستهای جدید و کاربرد کلمات کلیدی به شما دهد.
راه دوم استفاده از Google Trend برای کلمات کلیدی زمانی است که برای تعداد استفاده از کلمات کلیدی شک دارید. در این مواقع Google Trend به راحتی به شما میگوید که کدام کلمه کلیدی حجم سرچ بیشتری دارد )نسبت به کلمه کلیدی دیگر.( Google Trend به شما کمک میکند تا متوجه شوید که کدام کلمه در موتورهای جستجو بیشتر سرچ میشوند .
کلمات کلیدی خود را در گوگل سرچ کنید!
در کنار اینکه بدانید چه نوع کلمات کلیدی را مردم سرچ میکنند. باید مطمئن شوید که مردم هم برای سرچ کردن ایدهای شبیه شما دارند. بهترین راه برای اینکه به این موضوع پی ببرید این است که خودتان کلمات کلیدیان را در گوگل سرچ کنید.
بر روی لینکهای اول و دوم وقت بگذارید و آنها را بررسی کنید. آیا مقالاتی که گوگل نشان میدهد به ماهیت مقالههای شما نزدیک هستند؟ آیا محتوای سایت شما با نتایج جستجو هماهنگی دارد؟ اگر تصمیم به نوشتن وبلاگ یا صفحات اصلی با این کلمات کلیدی دارید، تلاشتان این است که در میان این وبسایتها ،وبسایت شما نیز نمایش داده شود.
از محتویات سایتهای سرچ شده، الهام بگیرید تا بتوانید پست های جدید خود را بنویسید. آیا ایدههای خوبی دارند؟) قصدمان تشویق شما برای کپی کردن مطالبات در وبلاگتان نیست، اما شاید مطلبی را در وبلاگتان از قلم انداخته باشید(. اما از آن مهمتر این است که: چگونه میتوانید پستهایتان را متمایز کنید؟ چگونه میتوانید پستهای بهتر، خندهدارتر، و ابتکاریتر بگذارید؟ به مطالبی فکر کنید که بیشتر کلیک میشوند و به اشتراک گذاشته میشوند.
نتیجهگیری: انتخاب کلمات کلیدی کار آسانی نیست
انتخاب کلمه کلیدی کانونی(focus keyword) یک علم دقیق نیست. شما میبایست بر روی ترکیبی از کلماتی که مخاطبین برای سرچ از آن استفاده میکنند تمرکز کنید. یک پله بالاتر از آن، این است که روی کلمات کلیدی کانونی ای تمرکز کنید که حجم سرچ بالایی دارد.
فصل سوم

ساختار سایت

هدف از این فصل
در این فصل به شما پیشنهاداتی را میدهیم که چگونه میتوانید ساختار سایت خود را تقویت کنید. و در مورد دلیل اینکه باید عاقلانه ساختار سایت خود را تنظیم کنید بحث میکنیم. متعاقباً، به شما نشان میدهیم که چه ساختاری ایدهآل است. و نکاتی را به شما میگوییم که چگونه )به سرعت( بدون اینکه هستهی اصلی سایت را بر هم بزنید ساختار را تقویت کنید. و در نهایت مقاله های محتوای بنیادی را تخصصی بررسی میکنیم.

بخش ۸
چرا ساختار سایت اهمیت دارد؟

این بخش
در بخش قبلی کتاب به بررسی کلمات کلیدی پرداختیم. تمام افرادی که میخواهند سایتشان رتبهی خوبی داشته باشد میبایست بر روی کلمات کلیدی فکر کنند. اما ساختار سایت شما در رتبهبندی گوگل چه نقشی دارد؟ برای بسیاری افراد این امر مبهم باقی مانده است. بنابراین در این فصل، به اهمیت ساختار خوب برای یک سایت میپردازیم. در فصول بعدی این بخش، برایتان توضیح میدهیم که ساختار سایت ایدهآل چگونه است و چگونه میتوانید ساختار سایتتان را بهتر کنید.
دو دلیل برای اهمیت ساختار سایت
از نظر ما، دو دلیل اصلی برای اهمیت ساختار سایت در رتبه بندی وجود دارد:
۱٫ با داشتن ساختار مناسب، مطمئن میشوید که گوگل سایت شما را میتواند بفهمد.
روند شکلگیری سایت شما به گوگل سرنخهایی میدهد تا بفهمد که مهمترین مطالب شما در کجا قرار دارند .ساختار سایت شما، تعیین میکند که سایت شما در چه مورد است و مطالب سایت شما را به راحتی بخواند و مطالب مشابه با سایت شما را نیز پیدا کند. ساختار سایت مناسب منجر به داشتن رتبهی بالاتر در گوگل می-شود.
با خلق ساختار مناسب، میتوانید باعث جذب لینک از طرف سایر سایت ها شوید تا صفحات دیگر نیز رتبهی خوبی بیاورند. ساختار سایت شما کمک میکند تا عصارهی لینک شما به صفحات دیگر سایت نیز برسد. در وبسایتهای فروشگاهی شما میبایست محتوایی با کیفیت داشته باشید تا رتبهی سایت را بالا ببرد و صفحات فروش نیز توامان به رتبهی خوبی برسند .
۲٫ ساختار مناسب و معقول این اطمینان را ایجاد میکند که شما با محتوای خودتان در رقابت نیستید.
مسلماً در وبلاگ یا وبسایت تان مقالههای متعددی را در رابطه با موضوعی مشابه مینویسید.
ما در Yoast مطالب زیادی در مورد سئو نوشتهایم. اگر هشت مقاله متفاوت در مورد سئو بنویسیم ،گوگل نمی-تواند متوجه شود که کدام مقاله مهمتر است. اگر نتوانیم این مشکل را با ساختار سایت مان حل کنیم، با مقاله-های خودمان در رتبهی گوگل به رقابت میپردازیم. حل این مشکل با استفاده از لینکهای داخلی مناسب منجر به رتبهی بالا میشود .
ساختار سایت ایدهآل
از لحاظ تئوریکی، ساختار سایت شما می بایست هرمی باشد. در رأس هرم باید صفحه اصلی و در زیر آن باید صفحات )دسته بندی( دیگر باشد. که این صفحات به نوبهی خود به صفحات بیشتری اشاره میکنند .

عکس شماره ۹: ساختار سایت شما باید هرمی شکل باشد.
کلمات کلیدی کانونی و ساختار سایت
افزونه Yoast در وردپرس این اجازه را به شما می دهد تا کلمات کلیدی را انتخاب کنید و پست هایتان را با توجه به آنها با استفاده از ابزار تحلیل صفحه بهینه کنید.)مراجع به فصل ۲- بخش ۷، و فصل۴- بخش ۱۸(. برخی تصور می کنند که تمام پستها میبایست بر روی کلمه کلیدی مشابهای تمرکز کند، در صورتی که اینگونه نیست. در واقع هر پستی کلمه کلیدی کانونی متفاوتی دارد. متعاقباً، پستهایی که در مورد یک کلمه کلیدی کانونیTopic)موضوع واحد( واحد است میبایست بهم لینک شوند.
استراتژی کلمات کلیدی و ساختار سایت
استراتژی کلمات کلیدی و روش ساختار سایت میبایست همسو با یکدیگر باشند. با داشتن استراتژی مناسب کلمات کلیدی میتوانید بر روی کلمات کلیدی رایج، رقابتی و همچنین کلمات کلیدی دم بلند فکر کنید.
تعادل رعایت استراتژی برای کلمات رقابتی و رایج با کلماتی که خیلی خاص هستند )دم بلند( در ساختار سایت باید رعایت شود. صفحاتی که بر روی کلمات کلیدی رایج تمرکز دارند میبایست در رأس هرم قرار گیرند، در حالی که صفحاتی که کلمات کلیدی دمبلند را دارند باید در صفحات زیرین سایت نمایش داده شوند .
کلمات کلیدی که در پایین هرم قرار دارند هم باید به صفحات بالاتر لینک شوند .
عکس شماره ۹b: کلمات کلیدی دم بلند می بایست در پایین هرم )صفحات داخلی( باشند

بخش۹
راه اندازی ساختار سایت

هدف این فصل
در این فصل به شما کمک میکنیم تا ساختار سایت مناسبی را راه اندازی کنید. و تلاشمان بر این است تا با مثال راه اندازی ساختار را توضیح دهیم .
خلق یک هرم
زمانی که در حال توسعه سایت جدید هستید، یا ساختار سایت را دوباره میخواهید تغییر دهید، کشیدن ساختار سایت با نرم افزار ویزیو یا اکسل می تواند کمک بزرگی باشد. در مرحله ۳،) فصل ۲( تحقیقات بر روی کلمات کلیدی می تواند به ساختار سایت کمک کند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که تمامی صفحات سایت را به شکل هرم ترسیم کنید. پس از رسم ساختار سایت می توانید خطاهای سایت را بررسی کنید.
بر اساس ساختاری که Yoast.com در سالها پیش داشت، چیزی شبیه شکل شماره ۱۰ ترسیم کردیم.

عکس شماره۱۰: طرح متداول سایت

هرم خود را تجزیه و تحلیل کنید هرم متعادل
ساختار سایت مناسب شکلی شبیه به اهرام مصر باستان دارد. زمانی که بر روی ساختار سایتتان کار میکنید باید حواستان به تعادل منطقی هرم ساختار سایت باشد. در رأس هرم صفحه اصلی قرار دارد، با استفاده از لینک ها و دکمه ها این اجازه را به افراد میدهید که به مرحلهی پایینتر بروند. از صفحه دوم قادر خواهند بود که به صفحهی سوم بروند)و به همین ترتیب(. همان طور که به صفحات پایینتر سایتتان میروید تعداد صفحات بیشتر میشود. پیشنهاد میکنیم که بخشهای اصلیتان چیزی بین ۲ تا ۷ بخش باشد ،که البته بستگی به حجم محتوای سایت دارد.
بخشهای مساوی
شما میتوانید بخشها را به زیر بخش های دیگر اضافه کنید. اطمینان پیدا کنید که حجم بخشها برابر باشد .
اگر بخشی، حجم بالایی داشت میتوان آن را به چندین بخش تقسیم کرد. یک قاعده سرانگشتی در رابطه با حجم بخشها این است که هیچ بخشی حجمش بیش از دو برابر نباشد. بخشهای بزرگتر باید به صورتی مشخص و برجسته در صفحه اصلی باشد .در واقع، اگر یک بخش نسبتاً بزرگ باشد پس ظاهراً مطالب بیشتری درباره آن موضوع دارید. تقسیم بخش ها به دو قسمت نتیجهی دقیقتری از بازتاب محتوا نشان میدهد.

عکس شماره ۱۰ به وضوح نشان می دهد که yoast.com قدیمی متعادل نیست .
همانطور که می بینید، بخش Code بیش از نیمی از سایت را گرفته.
پس بخش های ما اندازه ی برابری ندارند.

ساختار باید نمودی از محتوا باشد
در زمان ساخت سایت مطمئن باشید که ساختار سایت انعکاسی از محتوای سایت شماست. مطالب مشابه باید در یک دستهبندی قرار گیرد، و محتواهای متفاوت در بخشی دیگر.

ساختار قدیمی سایت yoast.com محتوا را منعکس نمی کرد .۳ تا صفحه بودند که در مورد Joost de valk بوده. صفحات
about,projects و websites . این ۳ صفحه از لحاظ محتوا تفاوتی نداشتند اما در دسته بندی های متفاوتی بودند.

ترافیک
صفحاتی از سایت که ترافیک بیشتری دارند باید با وضوح بیشتری در سایت نشان داده شوند. آمار سایت را بررسی کنید تا متوجه شوید که کدام صفحات سایت ترافیک بیشتری دارند. سعی کنید که این صفحات را در بالای ساختار سایت قرار دهید. این صفحات ظاهرا ترافیک زیادی را جذب می کنند و بهتر است که در راس هرم باشند .
در مثال قبلی، ما متوجه شدیم که صفحه ” وردپرس” ۳۰ درصد ترافیک سایت را شامل می شود. اما در دسته بندی سوم و چهارم قرار .داشت

طراحی ساختار سایت جدید
بعد از اینکه نقص های ساختار سایت را بررسی کردید، میتوانید دستهبندیها را دوباره انجام دهید. مطمئن شوید که هرمی متعادل رسم کردهاید و صفحات محبوب را در بالای هرم قرار داده اید.
در yoast.com دقیقا همین کار را انجام دادیم. و ساختار جدید سایتمان بدین صورت شد.

عکس شماره ۱۱: ساختار اصلاح شدهتر
همان طور که می بینید سعی ما بر آن بود تا برخی صفحات را در بالای هرم بیاوریم و برخی صفحات را حذف کنیم. زمانی که برای بار دوم به صفحات خود نگاه می کنید متوجه میشوید که برخی از صفحات برای
بازدیدکنندگان منفعتی ندارد. حذف آنها بهترین کار ممکن است. کار دیگری که انجام دادیم این بود که صفحه
وبلاگ را به صفحه اصلی اضافه کردیم. صفحه اصلی بی معنی بود و اساسا در مورد joost de valk بود. درسته که joost خودش را دوست داشت اما این چیزی نبود که ما امیدوار بودیم مردم به خاطر آن به سایت ما مراجعه کنند.)نظر مترجم: چقدر این خارجی ها خوش مزهان(

نام گذاری بخشها
زمانی که از ساختار سایتتان راضی بودید زمان آن است که به نام گذاری هر قسمت دقت کنید. اگر محتوای کافی برای هر موضوعی داشته باشید بی شک میتوانید حدس بزنید که با چه چیزی مردم آن را سرچ میکنند .
به همین دلیل است که باید خیلی زیرکانه نام هر بخش را با کلمه کلیدی که آن را سرچ میکنند، بنامید .انتخاب نام مناسب برای هر بخش و زیر مجموعه هایش پیمودن نیمی از راه است. برای انتخاب عنوان)Title( هر بخش هم از تکنیک مشابه استفاده کنید ،حواستان باشد که عنوانها کوتاه و واضح باشند.
برای مثال اگر شما قسمتی را در سایت میخواهید در مورد افزونه های وردپرس صحبت کنید، نباید نام آن قسمت را وردپرس بگذارید. زیرا چیزی که مردم سرچ می کنند “افزونه ی وردپرس” است.

عکس شماره ۱۲: نام گذاری خردمندانه

ساختار لینک های داخلی
اگر تمامی مراحل را در ساختار جدید سایت به درستی انجام داده باشید، ساختار شما هرمی شکل می شود .اکنون باید به این نکته توجه کنید که چگونه میخواهید قسمت های مختلف هرم را به یکدیگر متصل کنید.به هرم های کوچکی که درون هرم اصلی هستند نگاه کنید. هر قسمتی در بالای صفحه باید به قسمت های زیرین لینک شود و برعکس. بنابراین تمامی صفحاتی که درون هرم قرار دارد باید به صفحات بالایی همان قسمت لینک شوند.
از آنجایی که شما صفحات شبیه به هم را به یکدیگر لینک کردهاید، بنابراین شما احتمال رتبه گرفتن سایتتان را بالا بردهاید. با انجام این روش، به موتورهای جستجو کمک میکنید که بدانند چه صفحاتی بهم مرتبط و یا غیر مرتبط هستند.
عکس شماره ۱۳ را به عنوان مثال در نظر بگیرید:

عکس شماره ۱۳: بعلاوه باید حواستان به چگونگی لینک مطالب در یک قسمت باشد.
باید مطمئن شوید که لینک های بین صفحات به یکدیگر مرتبط هستند. برای مثال اگر subpage 3 را به plugin 2 همیشه لینک کنید، موتورهای جستجو فکر می کنند که subpage 3 به plugin2 مرتبط است ،در حالی که فقط به plugin4 مرتبط است.

از ساختار جدید سایت تا اهمیت به URL ها
زمانی که ساختار جدید سایت را ساختید باید به عقب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *