مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها- قسمت …

مقالات و پایان نامه های سری نهم

پیوست ۱۲٫ برآورد اثر ثابت برای مدل ۴ عاملی کارهارت ۱۰۰
پیوست ۱۳٫ جدول صندوق های استفاده نشده در نمونه تحقیق ۱۰۱

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

شرایط بازارهای مالی به عنوان یکی از اساسیترین بازارهای هر کشور به شدت بر بخشهای واقعی اقتصاد اثر گذار بوده و از سایر بخشها نیز تأثیر میپذیرد. یکی از اجزای مهم بازارهای مالی بازار سرمایه است، بازار سرمایه به عنوان آینه تمام نمای اقتصادی یک جامعه کارکردهای مختلفی را بر عهده دارد. یکی از این کارکردهای اساسی ایجاد سازوکارهایی است که به افزایش نقدشوندگی ابزارهای تامین مالی و نهایتاً افزایش امنیت سرمایه گذاری منجر می گردد . امروزه در بسیاری از بازارهای مالی پیشرفته، مدیریت ریسک و بکارگیری ابزارهایی برای کاهش نوسانات قیمت اوراق بهادار به منظور کمینه نمودن احتمال بازده منفی دارایی ها بسیار متداول می باشد. وجود تنوع در ابزار های مالی یکی از عوامل موثر در ایجاد انگیزه در جلب مشارکت سرمایه گذاران در بازار های نظام مند سرمایه است . از این رو انواع مختلفی از صندوقهای سرمایه گذاری با هدف جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران غیر حرفه ای و اختصاص آن به سبدهای سرمایه گذاری کارا، کاهش ریسک سرمایه گذاری و کسب بازده ای متعارف پا به عرصه ظهور گذاشتند (اعتمادی و دیگران،۱۳۸۸).
بدین ترتیب راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری در سهام، از آرزوهای دیرین فعالان بازار سهام ایران بود که به همت قانون گذاران و فعالان بازار سرمایه، اولین صندوق سرمایه گذاری در سهام از ابتدای سال ۱۳۸۷، فعالیت خود را آغاز کرد. صندوقهای سرمایهگذاری مشترک تمایل دارند از طریق مزایای تنوع بخشی، مدیریت حرفهای، نقدشوندگی و صرفهجویی نسبت به مقیاس سرمایه گذاران را جذب کنند.
با توجه به این که مدتی هر چند کوتاه از آغاز فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در کشور می گذرد، این سؤال مطرح است که چه رابطهای بین مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و عملکرد این صندوقها وجود دارد.
بر همین اساس فصل اول این مطالعه به کلیات پژوهش اختصاص دارد. بنابراین، ابتدا به تعریف مساله مورد بررسی پرداخته میشود. سپس پرسشهای مورد تحقیق بیان میشود. در ادامه فرضیههای تحقیق، روش پژوهش، حدود زمانی و مکانی پژوهش و اهداف آن تبین میشود و در پایان ساختار رسالهی حاضر بیان میگردد.

۱-۱٫ تعریف موضوع و بیان مسأله پژوهش

سرمایهگذاری از نیازهای اولیه برای گذار از یک اقتصاد توسعه نیافته به توسعه یافته است. بدون شک، برای هدایت سرمایههای افراد علاقهمند به سرمایهگذاری، نیازمند جلب اعتماد آنان هستیم (اعتمادی و دیگران،۱۳۸۸). هماکنون در اکثر کشورهای توسعه یافته، صندوقهای سرمایهگذاری، یکی از مهمترین ساز و کارهای سرمایهگذاری و به عنوان هسته مرکزی بازار سرمایه محسوب می شوند که سرمایهگذاری افراد غیرحرفهای را از حالت مستقیم به حالت غیرمستقیم تبدیل میکنند و از اینرو، مزایای متعددی برای بازار سرمایه و سرمایهگذار فراهم میآورند . این صندوقها با اتخاذ سیاستهای مناسب میتوانند در کاهش تورم، افزایش تولید و بهبود کارایی مدیران نقش اساسی ایفا نمایند (عبده تبریزی و شریفیان، ۱۳۸۶). خوشبختانه صنعت صندوقهای سرمایهگذاری در ایران هر چند با تأخیر چند ده ساله، اما با استقبال فراوان از طرف سرمایهگذاران، در سال ۸۶ تأسیس گردید. اولین صندوق سرمایهگذاری مشترک که در کشور ایران در تاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۸۶ شروع به کار کرد، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بود. در کنار صندوق های با درآمد ثابت، صندوقهای سرمایه گذاری در سهام از ابتدای سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز کردهاند.
با عنایت به نقش بیبدیل این صندوقها در تخصیص بهینه منابع مالی در بازار سرمایه، ارزیابی برخی از عوامل تأثیرگذار همچون نحوه مدیریت این صندوقها بر عملکرد آنها میتواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد، زیرا توسعه این صندوقها بدون ارزیابی نحوه مدیریت و عملکرد و تدوین شاخصی از عملکرد، امکانپذیر نمیباشد. ارزیابی عملکرد برای سرمایهگذار از اهمیت ویژهای برخوردار است. اگر نتایج رضایت بخش نباشد، باید دلایل آن روشن شود تا تغییرات لازم صورت گیرد و اینکه کدام معیار، عملکرد را به درستی میسنجد از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا به این دلیل که تاکنون در کشور ما مطالعهای در خصوص نحوه مدیریت صندوقها با استفاده از معیار واریانس مازاد بازده صندوق ها[۱] انجام نشده و ادبیاتی در اینباره وجود ندارد، در این تحقیق برآن داشتیم تا به افراد علاقهمند به سرمایهگذاریهای کوتاهمدت که تعداد آنها بسیار است، کمک کنیم. به دلیل اینکه ورود و خروج به صندوقهای سرمایهگذاری به سادگی صورت میپذیرد، بنابراین سرمایهگذاری در این صندوقها برای آنان بسیار مطلوب خواهد بود و با بررسی و ارزیابی نحوه مدیریت این صندوقها و عملکرد آنها، میتوانند بهترین سرمایهگذاری را انجام دهند. بدین ترتیب سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که؛ نحوه مدیریت صندوقها چگونه میباشد؟ و اینکه آیا ارتباطی با عملکرد صندوقها دارد؟

۱-۲٫ اهداف پژوهش

بررسی تأثیر نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها است. به این منظور با بررسی ارتباط عاملی چون واریانس مازاد بازده صندوق که به عنوان نمادی از مدیریت صندوق بهکار گرفته میشود و عملکرد صندوق های بورس اوراق بهادار به مدیران صندوقها کمک کند تا بتوانند تصمیمات بهتری را در جهت انتخاب سبد دارایی صندوقهای مربوطه اتخاذ کنند و در نتیجه عملکرد بهتری داشته باشند و سود بیشتری را عاید خود و سرمایهگذاران خود کنند.

۱-۳٫ سؤال‏ پژوهش‏

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آنجایی که نحوه مدیریت را میتوان از تغییرپذیری واریانس استنباط کرد، چرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان میدهد که مدیران صندوقها پرتفوی را به خوبی انتخاب کردهاند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش اینگونه مطرح میشود که آیا واریانس مازاد بازده صندوقهای سرمایهگذاری مشترک که نماد مدیریت فعال صندوق میباشد، بر عملکرد صندوقها اثرگذار است؟

۱-۴٫ فرضیه پژوهش

بین نحوه مدیریت و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود دارد.

۱-۵٫ روش پژوهش

تحقیق مذکور، تحقیقی توصیفی رگرسیونی است که در آن داده های صندوق های سرمایه گذاری بررسی و با استفاده از روش تحلیل داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند.

الف- معرفی مدل پژوهش

معیار مورد نظر در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد صندوقها، مدل ۴عاملی کارهارت (۱۹۹۶) میباشد.
Rit – Rft = αi + bi (RMt – Rft) + siSMBt + viVMGt + miMOMt + eit.

ب- معرفی متغیرها، چگونگی اندازه‏گیری آنها و منابع آماری:

ج- روش کمی و آماری:

در این رگرسیون؛
Rit : بازده صندوق i در ماه t
Rft: نرخ بازده بدون ریسک
Rit – Rft : مازاد بازده صندوق نسبت به بازده بدون ریسک میباشد.
RMt : بازده بازار، شاخص کل بازار ماهانه از سایت اینترنتی شرکت خدماتی بورس تهران جمع آوری و بر اساس آن بازده بازار به صورت شاخص پایان ماه منهای شاخص ابتدای ماه تقسیم بر شاخص ابتدای ماه محاسبه میگردد.
RMt – Rft : صرف ریسک بازار است که به صورت مازاد بازده پرتفوی بازار نسبت به نرخ بازده بدون ریسک میباشد که در این مدل عامل بازار نامیده شده و با MKT نیز نشان داده میشود.
تعریف می گردد
SMBt : اندازه صندوق؛ این متغیر از طریق ضرب تعداد واحدهای سرمایهگذاری پایان دوره صندوق های سرمایهگذاری در میانگین قیمت طی آن سال آنها (کل خالص ارزش داراییها) به صورت ماهانه بهدست میآید که به دو دسته صندوقهای در اندازه کوچک و بزرگ تقسیم میشوند.
VMGt : ارزش دفتری به ارزش بازار که به صورت HML نیز نشان داده میشود. این نسبت از حاصل تقسیم ارزش دفتری واحدهای سرمایهگذاری صندوقها به ارزش بازار آن ها به صورت ماهانه دست میآید (مجتهدزاده و طارمی،۱۳۸۵).
MOMt : روند حرکتی (توالی بازده) صندوق میباشد که با UMD نیز نشان داده میشود از طریق تفاضل بازده صندوقهای با MOM بالاتر – بازده صندوقهای با MOM پایینتر به صورت ماهانه بهدست میآید.
bi : عامل بازار
si : عامل اندازه
vi : ارزش پرتفوی i
: mi حساسیت پرتفوی i
αi = Rit – Rft –[ bi (RMt – Rft) + siSMBt + viVMGt + miMOMt + eit.
αi مازاد بازده صندوق i است که از آن به عنوان شاخص عملکرد استفاده میشود.