دسته بندي علمی – پژوهشی : مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن …

مقالات و پایان نامه های سری نهم
۱۹۸۴ – ۲۰۰۶

ایالات متحده

مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل چهارعاملی کارهارت

صندوقهای سرمایهگذاری مشترک پرتفوی نزدیک به پرتفوی بازار اما با هزینه های بالای مدیریت فعال تولید میکنند.
-رده بندی صندوق ها براساس برآورد سه عامل نشان داد که اطلاعات در بازده آتی بر برندگان و بازندگان گذشته اثر می گذارد.

مینگ و سیوک

۲۰۱۰

۱۹۹۰-۲۰۰۵

۳۱۱ صندوق سرمایهگذاری مشترک مالزی

معیارهای تک عامله، مدل ۳ عاملی فاما- فرنچ و مدل ۴ عاملی کارهارت

بتا، اندازه، ارزش دفتری و روند حرکتی عوامل مهمی در توضیح بازده صندوقها هستند که از میان ۳ مدل، مدل کارهارت اطلاعات بهتری را برای ارزیابی عملکرد صندوقها فراهم میکند.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

اراسلان

۲۰۱۳

۲۰۱۲ – ۲۰۰۳

استانبول

مدل قیمتگذاری سه عاملی فاما و فرنچ

بنگاههای بزرگ، میانگین مازاد بازده بالاتری از بنگاههای کوچکتر دارند.
شرکتها با نرخ ارزش دفتری به ارزش بازار کمتر بهتر از شرکتها با نرخ ارزش دفتری به ارزش بالا عمل میکنند عامل اندازه اثری روی پرتفوی بنگاههای با اندازه بزرگ ندارد، اما میتواند بازده اضافی پرتفوی بنگاههای متوسط را توضیح دهد. همچنین عامل ارزش دفتری به ارزش بازار روی پرتفوی شرکتها با ارزش دفتری به ارزش بالا اثر دارد.

پتاجیستو

۲۰۱۳

مدل قیمتگذاری سه عاملی فاما و فرنچ و چهار عاملی کارهارت

با استفاده از عواملی چون بخش فعال هر صندوق که نمایندهای برای انتخاب سهم میباشد و واریانس مازاد بازده صندوق که نمایندهای برای ریسک سیستماتیک صندوق میباشد، صندوقهای سرمایهگذاری را بر مبنای مدیریت فعال دستهبندی کرد. سپس به ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری پرداخت. او در این تحقیق به این نتیجه رسید که هرچه بخش فعال صندوق، بزرگتر و واریانس مازاد بازده صندوق کوچکتر باشد، مدیریت صندوق فعالتر و در نتیجه صندوق عملکرد بهتری خواهد داشت.

منبع: یافتههای تحقیق

جدول (۲-۲). خلاصه مطالعات تجربی داخلی