مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد …

مقالات و پایان نامه های سری نهم
مدل رگرسیون چند متغیره و آزمون زوجی

– سهام رشدی دارای بازدهی بیشتری هستند.
– بازدهیهای بدست آمده از این مدل با اطلاعات واقعی تفاوت معناداری ندارند.

میرحسینی گنجی

۱۳۹۳

۱۳۹۰-۱۳۹۱

۳۲ صندوق سرمایهگذاری مشترک

-ارتباط غیر خطی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد و این رابطه غیر خطی دارای نقطه مینیمم است، یعنی اعمال حاکمیت شرکتی در ابتدا سبب کاهش عملکرد صندوق ها شده و سپس باعث افزایش عملکرد آن ها می شود.

منبع: یافتههای تحقیق

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه

همانطور که قبلاً بیان شد، این پژوهش به دنبال این است که رابطه بین نحوه مدیریت و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک را مورد بررسی قرار دهد.
در هر تحقیق و بررسی لازم است که روش تحقیق و همچنین جامعهی آماری به طور واضح و آشکار تعیین و تعریف گردد؛ زیرا هر مطالعهای روش تحقیق ویژهی خود را میطلبد. لذا محقق باید با توجه به ماهیت و محتوای موضوع مورد بررسی، از قبل روش تحقیق و همچنین جامعهی آماری مورد مطالعهی خود را مشخص و تعیین نماید تا اینکه اولاً در همان ابتدا با شناخت و درک دقیق، روش تحقیق مناسبی را انتخاب کند تا بدین ترتیب تحقیق به نحوی شایسته و مطلوب صورت گیرد و همچنین با اتخاذ روش تحقیق مناسب به نتایج ارزنده و مفیدی دست یابد. از این رو، در این قسمت به منظور روش شناسی تحقیق، به بررسی مفاهیمی در رابطه با دادههای ترکیبی پرداخته میشود. سپس در ادامه ضمن بیان روش تحقیق، جامعه و نمونهی آماری، روش جمعآوری اطلاعات و سرانجام آزمونهای آماری مرسوم در مدل دادههای ترکیبی جهت تحلیل و پردازش اطلاعات بررسی و تبیین میشود.

۳-۱٫ روش تحقیق

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نحوه مدیریت و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک است. بنابراین، از لحاظ هدف، از نوع پژوهشهای کاربردی مبتنی بر تحقیقات میدانی است؛ زیرا با هدف برخورداری از نتایج یافتهها برای حل مسائل موجود در سازمانها صورت گرفته است. به عبارتی، بر مبنای اطلاعات جمعآوری شده از بورس اوراق بهادار تهران صحت و سقم فرضیات تحقیق، آزمون و نتایج حاصله به کل جامعه موردنظر تعمیم داده شده و مورد استفادهی مدیران، تحلیلگران، سرمایهگذاران، قانونگذاران، حسابرسان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت. از لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی- همبستگی میباشد؛ زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی میکند و از طرف دیگر، رابطهی بین متغیرهای مختلف را با استفاده از تحلیل رگرسیون تعیین میکند. در این پژوهش، از مدل رگرسیون چند متغیره برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شده است. روش آماری موردنظر جهت برآورد متغیرهای تحقیق، روش دادههای ترکیبی میباشد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۳-۲٫ قلمرو پژوهش

در بحث قلمرو پژوهش سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش مطرح میشود.
قلمرو موضوعی پژوهش: در پژوهش حاضر به رابطه بین نحوه مدیریت و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری پرداخته میشود.
قلمرو زمانی پژوهش: پژوهش حاضر شامل اطلاعات مالی صندوق ها طی دورهی ۳ ساله از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ است.
قلمرو مکانی پژوهش: جهت تأیید یا رد فرضیههای پژوهش، کلیه صندوق های سرمایه گذاری موجود در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو مکانی پژوهش در نظر گرفته شد و جهت آزمون فرضیه، نمونهای از این صندوق ها انتخاب شد که دو شرط زیر را دارا باشند:

  1. تا قبل از شروع سال ۱۳۹۰ تأسیس شده باشند.
  2. از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۲ در بورس حضور فعال داشته باشند و طی این سالها اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق را به طور کامل ارائه کرده باشد.

از آنجایی که تا انتهای سال ۱۳۸۹, ۳۹ صندوق سرمایه گذاری فعال در ایران وجود داشت که از این تعداد، ۴ صندوق با درآمد ثابت و ۳۳ صندوق در زمینه سهام فعالیت میکنند(گزارشهای سازمان بورس و اوراق بهادار,۱۳۸۹). از این ۳۹ صندوق، ۲۰ صندوق به عنوان نمونه تحقیق مورد استفاده قرار گرفت و ۱۹ صندوق دیگر به دلیل انحلال و یا عدم دسترسی به داده های موردنظر، مورد استفاده قرار نگرفت (به پیوست ۱۳ مراجعه شود).

۳-۳٫ جمعآوری، سازماندهی و توصیف دادهها

به منظور برآورد رابطهی بین نحوه مدیریت و عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری از دادههای ماهانه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بورس اوراق بهادار ایران از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۲ استفاده میگردد. صندوقها شامل ۲۰ صندوق سرمایهگذاری مشترک میباشند که مورد پژوهش قرار گرفتهاند.
اطلاعات و دادههای مورد نیاز به منظور آزمون فرضیهها به شرح زیر استخراج گردید. اطلاعات مربوط به بازدههای ماهانه، اندازه صندوق، ارزش دفتری و ارزش بازار، از سایت صندوقهای سرمایهگذاری مربوطه استخراج گردید. اطلاعات مورد نیاز بازده بازار از سازمان بورس اوراق بهادار استخراج شد. سایر اطلاعات و دادههای مورد نیاز از سایت بانک مرکزی ایران استخراج شد. به منظور آزمون فرضیهها از نرم افزار EXCEL و نرمافزار اقتصادسنجی۶ Eview استفاده شده است.
صندوقهای سرمایهگذاری انتخاب شده به منظور آزمون فرضیهها در دوره زمانی ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۲، در جدول شماره ۳-۱ نمایش داده شدهاند.
همانطور که مشاهده میگردد صندوقها در سه گروه صندوقهای سرمایهگذاری در سهام در مقیاس کوچک، سرمایهگذاری در سهام در مقیاس بزرگ و صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طبقهبندی شدهاند.

جدول(۳-۱). صندوق های سرمایه گذاری مشترک تاسیس شده تا پایان سال ۱۳۸۹