پژوهش – مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد …

مقالات و پایان نامه های سری نهم
۲۰

کارگزاری بانک کشاورزی

۱۵/۰۴/۱۳۸۹

سرمایهگذاری سهامی در مقیاس کوچک

۳-۴٫ فرضیه پژوهش

به منظور دستیابی به پاسخی مناسب جهت سؤال اصلی این پژوهش که «بررسی رابطه بین نحوه مدیریت و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری» است، یک فرضیه طراحی شده است. این فرضیه به دست آمده از ساختاری نظری است و بنابراین از اعتبار لازم جهت آزمون شدن برخوردار است.
فرضیه: بین نحوه مدیریت و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود دارد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۳-۵٫ تصریح مدل پژوهش

همانطور که در بخش مبانی نظری بیان گردید، در این تحقیق به منظور بررسی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در ایران، مدل ۴عاملی کارهارت مورد توجه قرار گرفت.
Rit – Rft = αi + bi (RMt – Rft) + siSMBt + vi HMLt + miWMLt + eit (۲۱٫۳)
که در این رگرسیون؛ Rit : بازده صندوق i در ماه t، Rft: نرخ بازده بدون ریسک، Rit – Rft : مازاد بازده صندوق نسبت به بازده بدون ریسک میباشد.
RMt : بازده بازار، شاخص کل بازار ماهانه از سایت اینترنتی شرکت خدماتی بورس تهران جمع آوری و بر اساس آن بازده بازار به صورت شاخص پایان ماه منهای شاخص ابتدای ماه تقسیم بر شاخص ابتدای ماه محاسبه میگردد.
RMt – Rft : صرف ریسک بازار است که به صورت مازاد بازده پرتفوی بازار نسبت به نرخ بازده بدون ریسک میباشد که در این مدل عامل بازار نامیده شده و با MKT نیز نشان داده میشود.
SMBt : عامل اندازه صندوق؛ متغیر اندازه از طریق ضرب تعداد واحدهای سرمایهگذاری پایان دوره صندوق های سرمایهگذاری در میانگین قیمت طی آن سال آنها (کل خالص ارزش داراییها) به صورت ماهانه بهدست میآید که به دو دسته صندوقهای در اندازه کوچک و بزرگ تقسیم میشوند. عامل میآید.
HML: عامل ارزش دفتری به ارزش بازار : این نسبت از حاصل تقسیم ارزش دفتری واحدهای سرمایهگذاری صندوقها بر ارزش بازار آنها به صورت ماهانه به دست میآید، که به سه گروه صندوقهای با ارزش دفتری به ارزش بالا، صندوقها با ارزش دفتری به ارز بازار متوسط و صندوقها با ارزش دفتری به ارزش بازار پایین تقسیم میشود. عامل HML از تفاضل صندوقهای با ارزش دفتری به ارزش بازار بالا(صندوقهای دارای ارزش) و صندوقهای با ارزش دفتری به ارزش بازار پایین(صندوقهای دارای رشد) به دست میآید(مجتهدزاده و طارمی،۱۳۸۵).
WMLt : عامل شتاب (روند حرکتی) صندوق میباشد که با UMD نیز نشان داده میشود و از طریق تفاضل بازده صندوقهای با MOM بالاتر – بازده صندوقهای با MOM پایینتر به صورت ماهانه بهدست میآید. به عبارتی دیگر، WMLتفاوت بین بازده پرتفوی سهامهای برنده و بازده روی پرتفوی سهامهای بازنده میباشد(هیوج و وربک[۶۶]،۲۰۰۵).
MOM = ∑Ri/n (22.3)
و Ri : عامل روند حرکتی است که یه صورت مجموع بازده ماه گذشته صندوق i میباشد.
bi : ضریب عامل بازار، si : ضریب اندازه، vi : ضریب ارزش پرتفویi، :mi حساسیت پرتفوی i
بعد از تشکیل پرتفوی ماهیانه، SMB، HML، WML، MKT و اختلاف بازده برای هر ماه را محاسبه و مدل (۱) را آزمون میکنیم. سپس bi، si، vو mبرآوردی را در مدل قرار داده و بدین ترتیب αi ماهانه بهدست میآید.
αi = Rit – Rft –[ bi (RMt – Rft) + siSMBt + viVMGt + miWMLt + eit] (23.3)
αi مازاد بازده صندوق i است که انتظار میرود با نحوه مدیریت ارتباط داشته باشد. لذا برای آزمون فرضیه از مدل زیر استفاده میکنیم.
α عملکرد = α۰ + α tracking error ε +(۲۴٫۳)
TRACKING ERROR = STDEV [ Rfund – Rindex ]
Rfund : بازده هر صندوق
Rindex : بازده شاخص که همان بازده بازار است.
ارتباط بین α و α tracking errorبیانگر ارتباط بین نحوه مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری و عملکرد آنها میباشد.
با بازنویسی مدل بالا داریم:
αi = Rit – Rft –[ bi (RMt – Rft) + siSMBt + viVMGt + miWMLt + α tracking error STDEV [ Rfund – Rindex]+ eit]

۳-۵-۱٫ بازده ماهانه سهام

بازده صندوق سرمایهگذاری به عنوان متغیر وابسته، از رابطه زیر محاسبه شده است. خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری در سایت صندوق ها به صورت روزانه منتشر میشود و این اطلاع رسانی تحت نظارت سازمان بورس نیز میباشد.
: بازده صندوق i در دوره زمانی t
: خالص ارزش داراییهای صندوق i در پایان دوره زمانی t
: خالص ارزش داراییهای صندوق i در پایان دوره زمانی t-1
ارقام مربوط به بازده صندوق ها از سایت به صورت روزانه دریافت شد.

۳-۵-۲٫ بازده بازار

برای محاسبه بازده بازار از نرخ رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده که به صورت روزانه در سایت رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران گزارش میشود.

۳-۵-۳٫ صرف ریسک بازار (MKT)