مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن …

مقالات و پایان نامه های سری نهم

صرف ریسک بازار به صورت مازاد بازده پرتفوی بازار نسبت به نرخ بازده بدون ریسک تعریف میگردد. همانطور که در قسمت قبل بیان شد، شاخص کل بازار ماهانه از سایت اینترنتی شرکت خدماتی بورس تهران جمع آوری و بر اساس آن بازده بازار به صورت شاخص پایان ماه منهای شاخص ابتدای ماه تقسیم بر شاخص ابتدای ماه محاسبه گردید .نرخ بازده بدون ریسک نیز نرخ سود علی الحساب اعلام شده (۱۷%) اوراق مشارکت دولتی میباشد و در سال های مختلف، متفاوت بوده است.

۳-۵-۴٫ اندازه صندوق(SMB) و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (HML) و عامل شتاب (WML)

دو متغیر SMBو HML، مطابق با فاما و فرنچ (۱۹۹۳) و WML مطابق با کارهارت (۱۹۹۶) به صورت زیر محاسبه میشوند:
در پایان هر سال کلیه صندوقهای نمونه براساس اندازه مرتب میشوند که توسط کل دارایی سرمایهای(ارزش سرمایه) هر صندوق به دست میآید. میانه اندازه صندوقها محاسبه شده، صندوقها با ارزش بالای متوسط در دوره مورد نظر در گروه Big (B) قرار میگیرند و صندوقها با ارزش پایین متوسط در گروه Small(S) قرار میگیرند(چانگ و جانسون، ۲۰۰۴).
در پایان هر سال همهی صندوقهای نمونه براساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار مرتب میشوند. صندوقهای مرتب شده با بالای ۳۰ درصد در گروه (H) و صندوقها با کمتر از ۳۰ درصد در گروه (L) و صندوقهای ۴۰ درصد میانه، در گروه (M) قرار میگیرند. برای محاسبه نقطه مرزی گروهها، در هنگام تشکیل پرتفوهای مبتنی بر اندازه، صندوقهایی که ارزش دفتری آنها منفی است در نظر گرفته نمیشوند. تقسیمبندی صورت گرفته در این قسمت منجر به تشکیل سه پرتفوی براساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار میشود.
در پایان هر سال همهی صندوقهای نمونه براساس عامل شتاب که از میانگین بازده ماه گذشتهی سهام صندوقها به عنوان متغیر شتاب استفاده شده است، به دو گروه بازنده ) ۵۰ % کمتر( و برنده ) ۵۰ %بیشتر( تقسیم شدند.
از ترکیب پرتفوهای محاسبه شده، ۱۲ پرتفوی براساس اشتراک دو پرتفوی مبتنی بر اندازه و سه پرتفوی مبتنی بر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده ماهانه و دو پرتفوی مبتنی بر شتاب تشکیل شد. جدول زیر ترکیب ۱۲ پرتفوی را نشان میدهد. لازم به ذکر است که هر یک از صندوقهای نمونه فقط در یکی از پرتفویها قرار میگیرند. پرتفویهای ساخته شده در جدول زیر معرفی شدهاند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

جدول (۳-۲). ترکیب پرتفوهای ۱۲گانه بر مبنای اندازه و ارزش و شتاب

BHW : پرتفوی تشکیل شده از صندوقهای بزرگ، با ارزش بالا و برنده
SHW : پرتفوی تشکیل شده از صندوقهای کوچک، با ارزش بالا و برنده
BMW : پرتفوی تشکیل شده از صندوقهای بزرگ، با ارزش متوسط و برنده
SMW : پرتفوی تشکیل شده از صندوقهای کوچک، با ارزش متوسط و برنده
BLW : پرتفوی تشکیل شده از صندوقهای بزرگ، با ارزش کم(رشدی) و برنده
SLW : پرتفوی تشکیل شده از صندوقهای کوچک، با ارزش کم(رشدی) و برنده
BHLO : پرتفوی تشکیل شده از صندوقهای بزرگ، با ارزش بالا و بازنده
SHLO : پرتفوی تشکیل شده از صندوقهای کوچک، با ارزش بالا و بازنده
BMLO : پرتفوی تشکیل شده از صندوقهای بزرگ، با ارزش متوسط و بازنده
SMLO : پرتفوی تشکیل شده از صندوقهای کوچک، با ارزش متوسط و بازنده