مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها- قسمت …

مقالات و پایان نامه های سری نهم

(۱۰.۳)
ضریب تعیین در مدل میباشد. اگر فرضیه رد شود، به معنی وجود مدل اثر ثابت است و قبول فرضیه به معنی وجود مدل دادههای تلفیقی و استفاده از روش OLS برای تخمین مدل میباشد(افلاطونی و نیکبخت، ۱۳۸۹).

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۳-۶-۲-۲٫ آزمون هاسمن

به منظور انتخاب بین مدل اثر ثابت و مدل اثر تصادفی، هاسمن (۱۹۷۸) این آزمون را مطرح کرد. بر اساس این آزمون، تحت فروض عدم وجود همبستگی بین دادههای مقطعی و سایر متغیرهای توضیحی، هر دو برآوردگر اثر ثابت و اثر تصادفی ناسازگارند، همچنین برآوردگر اثر ثابت ناکاراست، اما در صورت وجود همبستگی بین دادههای مقطعی و سایر متغیرهای توضیحی، اثر ثابت سازگار است، اما اثر تصادفی ناسازگار است.
در این آزمون از ماتریس کوواریانس تفاضل بردار استفاده میشود که شیب در مدل اثر ثابت و شیب در مدل اثر تصادفی است.
: دو برآوردگر نباید به طورمشخص تفاوتی داشته باشند، اما در عین حال مدل تصادفی ارجح است.
: وجود مدل اثر ثابت و رد مدل اثر تصادفی.
](۱۱.۳)
در آزمون هاسمن کوواریانس یک برآوردگر کارا و تفاضل آن از برآوردگری ناکارا برابر صفر است. به عبارتی:
(۱۲.۳)
بنابراین:
(۱۳.۳)
با قراردادن معادلهی (۱۳.۳) در معادلهی (۱۱.۳) ماتریس کوواریانس آزمون به دست میآید.
تابع آزمون هاسمن دارای توزیع مجانبی با درجهی آزادی براساس معیار والد است(اشرفزاده و مهرگان، ۱۳۸۷).
(۱۵.۳)

۳-۶-۲-۳٫ آزمون مانایی در دادههای ترکیبی

یکی از مباحث اساسی در تحلیل سری های زمانی بحث مانایی یک سری زمانی است. آزمون ریشه واحد، مانایی و نامانایی متغیرها را با استفاده از یک معادله بررسی میکند. لوین و لین و چو[۷۸] (۱۹۹۳) نشان دادند که در دادههای ترکیبی، استفاده از آزمون ریشه واحد مربوط به این دادهها، دارای قدرت آزمون بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه واحد برای هر مقطع به طور جداگانه است. آزمونهای ریشه واحد برای هر مقطع به طور جداگانه است. آزمونهای ریشه واحد دادههای ترکیبی به وسیله کواه[۷۹](۱۹۹۲و۱۹۹۴) و بریتون[۸۰](۱۹۹۴) پایهریزی شد. این مطالعات به وسیلهی لوین، لین و چو(۲۰۰۲) و ایم، پسران و شین[۸۱](۲۰۰۳) کامل شد.
بنابراین ضروری است یکی از پنج روش زیر برای آزمون ریشه واحد دادههای ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد:

  1. آزمون لوین، لین و چو
  2. آزمون ایم، پسران و شین
  3. آزمون فیشر-فلپس پرون[۸۲]
  4. آزمون فیشر با استفاده از آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته[۸۳]
  5. هادری[۸۴]

این آزمونها اصطلاحا آزمونهای ریشه واحد پانل نامیده میشوند. از لحاظ تئوری، آزمونهای ریشه واحد سریهای چندگانه هستند که برای ساختارهای اطلاعات پانل به کار رفتهاند. در این آزمونها، روند بررسی مانایی همگی، به غیر از روش هادری مشابه است و با رد عدم مانایی رد میشود و به عبارتی مانایی پذیرفته میشود. مانایی یا در سطح یا با تفاضل مرتبهی اول یا دوم پذیرفته میشود که برای تشخیص این موضوع، به مقدار احتمال آزمون توجه میگردد(گجراتی، ۲۰۰۴).

۳-۶-۲-۴٫ آزمون همجمعی[۸۵] در دادههای ترکیبی

بررسی وجود همجمعی در دادههای ترکیبی نیز مانند دادههای سری زمانی اهمیت دارد. برای انجام آزمون همجمعی دادههای ترکیبی، کائو[۸۶](۱۹۹۹) و پدرونی[۸۷](۱۹۹۹)، پس از برآورد رابطهی بلندمدت میان متغیرها، از آزمونهای زیر برای آزمون استفاده کردهاند.
(۱۶٫۳)
(۱۷٫۳)
در روابط فوق، N نشاندهندهی تعداد مقطعها، مقدار استاندارد t ضریب در رابطهی (۱۸.۳) است. بیانگر رگرسیون خطای بلندمدت روی وقفهی خطاهای حاصل از تخمین مدل به روش پانل (به صورت زیر است:
(۱۸.۳)
آمارههای استخراج شده هر دو توزیع، نرمال با میانگین صفر و واریانس یک میباشد. فروض انجام آزمون همانباشتگی دادههای ترکیبی را میتوان به صورت زیر نشان داد:
(۱۹.۳)
فرضیه اول بیانگر عدم وجود همانباشتگی بین متغیرها در تمام مقاطع و فرضیه دوم نشاندهندهی وجود همانباشتگی بین متغیرها میباشد.
کائو(۱۹۹۹) آزمون همجمعی تعمیمیافته دیکی فولر را با این فرض که بردارهای همجمعی در هر مقطع همگن باشند، به صورت زیر ارائه نمود:
(۲۰٫۳)
در رابطهی بالا، خطای تخمین رابطهی بلندمدت با روش دادههای ترکیبی و p تعداد وقفهها در آزمون دیکی فولر است که اندازهی آن بستگی به رفع خودهمبستگی بین اجزاء اخلال دارد. ضریب متغیر تفاضل وقفههای آزمون و خطای معادلهی تخمین زده شده بالاست. در این آزمون مانند آزمونهای و پس از تخمین رابطهی بلندمدت، خطای تخمین محاسبه شده و سپس با استفاده از رابطهی فوق، آزمون ADF انجام میگردد.

فصل چهارم

برآورد مدل و آزمون فرضیهها

مقدمه