مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها- قسمت ۲۴

مقالات و پایان نامه های سری نهم

در فصل پیش روش تحقیق تبیین شد. در این فصل، به آزمون فرضیهها میپردازیم. در این راستا، قبل از به کارگیری روشهای اقتصادسنجی جهت برآورد الگوی تحقیق، ابتدا آزمون مانایی متغیرها انجام میشود. سپس آزمون همجمعی به منطور بررسی وجود همانباشتگی میان متغیرها بررسی میگردد. در ادامه از آزمون چاو به منظور بررسی همگنی میان کشورهای مورد بررسی و آزمون هاسمن به منظور انتخاب روش اثرات ثابت یا تصادفی استفاده گردید. در نهایت الگوی مورد نظر با استفاده از روش انتخاب شده برآورد گردید.

۴-۱٫ آمارهای توصیفی

آمارهای توصیفی مربوط به متغیرها، در جدول ۴-۱ نشان داده شده است. این جدول میانگین، میانه، بیشینه و کمینه، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی و آماره جارگ-برا[۸۸] و احتمالهای مربوط به آنها را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود میانگین بازدهیها تنها برای صرف ریسک پرتفوی مثبت است. همچنین بیشترین مقادیر مربوط به میانه، ماکزیمم مربوط به صرف ریسک پرتفوی است و کمترین میزان مینیمم مربوط به صرف ریسک پرتفوی است. طبق آمارهی انحراف معیار میزان پراکندگی در سری صرف ریسک پرتفوی بالاترین مقدار را دارد و کمترین میزان پراکندگی در عامل ارزش دفتری به ارزش بازار دیده میشود. همچنین براساس آمارهی چولگی، سریهای صرف ریسک پرتفوی، صرف ریسک بازار، عامل اندازه و عامل ارزش دفتری به ارزش بازار چوله به راست هستند و عامل شتاب و انحراف معیار مازاد بازده پرتفوی (tracking Error) چوله به چپ میباشند. آماره کشیدگی نشان میدهد که صرف ریسک پرتفوی، عامل اندازه، انحراف معیار مازاد بازده پرتفوی (tracking Error) و عامل شتاب کشیدهتر از توزیع نرمال هستند. آماره جارگ-برا توزیع سریها را نشان میدهد. P-Value محاسبه شده برای آماره جارگ-برا برای تمام متغیرها کوچکتر از ۰/۵است، لذا توزیع دادهها در تمام سریها غیر نرمال است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

جدول (۴-۱). آمارهای توصیفی سریهای زمانی

مازاد بازده صندوق صرف ریسک بازار اندازه صندوق ارزش دفتری به ارزش بازار روند واریانس مازاد بازده صندوق
Rit-Rft Rmt-Rft smb Hml Wml Tracking Error
میانگین ۶۳۱۲۸۱/۲ -۰/۰۷۲۷۵ -۰/۰۱۰۵ -۰/۰۳۲۰۲ -۰/۰۳۵۵۳ ۰/۰۲۷
میانه ۱/۶۲۲۷۸۵ -۰/۰۶۵۸۱ -۰/۰۱۸۸۷ -۰/۰۲۵۶۹ -۰/۰۰۱۳۶ -۰٫۰۲۸