سامانه پژوهشی – مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن …

مقالات و پایان نامه های سری نهم

منبع: نتایج پژوهش حاضر با استفاده از نرمافزار۶ Eviews به دست آمده است.
اعداد داخل پرانتز مقادیر P-value میباشد.
همانطور که نتایج آزمون مانایی نشان میدهد، با توجه به مقدار احتمال آزمونها در جدول ۴-۲ مشخص گردید که متغیرهای صرف ریسک پرتفوی، صرف ریسک بازار، عامل اندازه، عامل ارزش دفتری به ارزش بازار و انحراف معیار مازاد پرتفوی در سطح مانا میباشند. اما متغیر عامل شتاب در تفاضل مرتبه اول در ۴ آزمون مورد نظر، مانا میباشد.

۴-۲-۲٫ آزمون همجمعی میان متغیرها

در این مرحله برای اثبات کاذب نبودن رگرسیون از آزمون همجمعی استفاده میشود. جهت بررسی وجود یا عدم وجود همجمعی بین متغیرها از آزمون کائو استفاده شده است. نتایج مربوط به برآورد آزمون در جدول ۴-۳ آمده است.
فروض آزمون به صورت زیر میباشد:
(۱٫۴) عدم وجود همجمعی میان متغیرها :H0
وجود همجمعی میان متغیرها در مدل:H1

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

جدول(۴-۳). بررسی وجود همجمعی میان متغیرهای تحقیق در مدل

نوع آزمون آماره مقدار احتمال نتیجه
همجمعی – کایو ۸٫۵۱۲- ۰٫۰۰ رد فرض صفر و پذیرش وجود همجمعی میان متغیرهای مدل
منبع: یافتههای محقق

با توجه به جدول ۴-۳ و آماره احتمال به دست آمده از آزمون همجمعی، مقدار احتمال در مدل، کمتر از پنج صدم است، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم وجود همانباشتگی رد و کاذب نبودن رگرسیون تایید میشود. بنابراین رابطهی تعادلی بلندمدت میان مازاد بازده پرتفوی و متغیرهای مستقل مدل وجود دارد.

۴-۲-۳٫ بررسی آزمون چاو (F-لیمر)

قبل از برآورد مدل از روش دادههای ترکیبی باید اطمینان حاصل گردد که امکان تخمین به صورت تلفیقی وجود ندارد، به عبارت دیگر، باید بررسی شود که آیا صندوقهای مورد بررسی همگن هستند یا خیر. در صورتیکه صندوقها همگن باشند، استفاده از روش دادههای ترکیبی ضروری است. به این منظور از آزمون چاو استفاده میشود. فرضیه صفر در این آزمون، بیانگر یکسان بودن عرض از مبدا برای تمام صندوقها و همچنین استفاده از روش برآوردی حداقل مربعات معمولی است. در حالی که فرضیه مقابل به معنای یکسان نبودن عرض از مبدا برای تمامی صندوقها و همچنین استفاده از روش دادههای ترکیبی میباشد. به عبارت دیگر فرضیه صفر و مقابل این آزمون به صورت زیر می باشد:
واحدهای انفرادی همگن میباشند(روش OLS) :H0
واحدهای انفرادی همگن نیستند(روش دادههای ترکیبی (:H1
نتایج آزمون چاو در جدول ۴-۴ آمده است.

جدول (۴-۴). بررسی روش برآورد مدل