مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها- …

مقالات و پایان نامه های سری نهم
نوع آزمون

آماره

مقدار احتمال

نتیجه

F- لیمر

۱٫۹۴

۰٫۰۰۹۲

رد فرض صفر و تایید برآورد الگو به روش دادههای ترکیبی

منبع: محاسبات محقق

همانطور که مشاهده میشود با توجه به اینکه مقدار آماره آزمون بالا و بیشتر از کمیت بحرانی میباشد(همچنین مقدار ارزش احتمال نیز کمتر از ۵% میباشد), بنابراین فرضیه صفر رد میشود. به عبارت دیگر برآورد الگو به روش دادههای ترکیبی تایید میشود.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۴-۲-۴٫ بررسی آزمون هاسمن

همانطور که در فصل پیش اشاره شد، برای تخمین مدل دادههای ترکیبی، دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی وجود دارد. تعیین آنکه در مورد یک نمونه از دادهها کدام روش باید مورد استفاده قرار گیرد، از طریق آزمونهای خاص خود انجام میگیرد، که یکی از رایجترین آزمونها، آزمون هاسمن(۱۹۸۰) است. در این آزمون فرضیه صفر بیانگر این است که بین جملهی خطا ( که در برگیرندهی اثرات فردی است) و متغیرهای توضیحی هیچ ارتباطی وجود ندارد یا به عبارتی مستقل از یکدیگر هستند. در حالیکه فرضیه مقابل به این مفهوم است که بین جملهی اخلال و متغیرهای توضیحی، همبستگی وجود دارد( اشرف زاده و مهرگان، ۱۳۸۷).
به عبارت دیگر میتوان فرضیه صفر و مقابل آزمون هاسمن به صورت زیر بیان نمود:
بین اجزای اخلال و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود ندارد(روش اثرات تصادفی RE) = H0
بین اجزای اخلال و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود دارد (روش اثرات ثابت FE)= H1
در جدول زیر نتایج حاصل از آزمون هاسمن به منظور تعیین اثرات ثابت یا تصادفی ارائه شده است. براورد مدل با روش دادههای ترکیبی در هر دو گروه تایید شد. از این رو به بررسی وجود اثرات ثابت یا تصادفی در برآورد مدل میپردازیم.

جدول(۴-۵) .بررسی وجود اثرات ثابت یا تصادفی برای برآورد مدل

آزمون آماره مقدار احتمال نتیجه
هاسمن ۲٫۵۴ ۰٫۰۱۱۹ رد فرض H0 و تایید وجود اثرات ثابت
منبع: یافتههای پژوهش