علمی : مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد …

مقالات و پایان نامه های سری نهم
۳٫۰۶۱

۰٫۰۰۲۳

Tracking Error

۳٫۱۱-

۱٫۹۸۵-

۰٫۰۴۷۲

تعداد مشاهدات

۷۲۰

ضریب تعیین تعدبل شده

۰٫۶۵

ضریب دوربین-واتسون

۱٫۷۴

Prob(f-statistic)

۰۰۰.۰

منیع: از نتایج تحقیق با استفاده از نرمافزار ۷ eviews و دادههای در دسترس به دست آمده است.

نتایج آزمون مدل با استفاده از روش اثرات ثابت نشان میدهد که بازده صندوق با عامل صرف ریسک بازار رابطه مثبت و معنادار دارد. به عبارت دیگر، با ۱ درصد افزایش در صرف ریسک بازار، صرف ریسک پرتفوی به میزان ۲۵٫۱۷ واحد افزایش مییابد. در صورتی که مشاهده میگردد که عامل اندازه رابطه منفی با صرف بازده پرتفوی دارد. به این مفهوم که با یک درصد افزایش در عامل اندازه پرتفوی، صرف ریسک پرتفوی به میزان ۶٫۹۲ کاهش مییابد. همچینین مشاهده میگردد که عامل ارزش دفتری به ارزش بازار اثر مثبت و معنیدار بر بازده پرتفوی دارد، با ۱ واحد افزایش در عامل ارزش دفتری به ارزش بازار، صرف ریسک بازده پرتفوی به میزان ۸٫۳۸ افزایش مییابد.
عامل روند یا به عبارتی دیگر بازده گذشته پرتفوی ارتباط مستقیم و معنادار با بازده پرتفوی دارد. یعنی با ۱ درصد افزایش در این عامل صرف ریسک بازده پرتفوی به میزان ۶٫۶۵ افزایش مییابد. همچنین نتایج نشان میدهد که انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار رابطه مثبت و معنیدار با صرف ریسک بازده پرتفوی دارد. با ۱ درصد افزایش در انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار ، صرف ریسک بازده پرتفوی ۳٫۱۱ درصد کاهش مییابد.
همچنین براساس جدول ۴-۶ مشاهده میگردد که ضریب تعیین تعدیل شده ۰٫۶۵ درصد میباشد که بر این اساس متغیرهای مستقل ۰٫۶۵ درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند. همچنین آماره F حاکی از معنادار بودن کل رگرسیون میباشد.

فصل پنجم

نتیجهگیری و پیشنهادات

در این بخش نتایج تشریح خواهد شد و توصیهها و پیشنهادهای کاربردی مرتبط با موضوع تحقیق بیان میگردد.

مقدمه

صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یکی از مهمترین واسطه های مالی نقش انتقال سرمایه را از سوی دارندگان منابع به سمت مصرف کنندگان نظیر شرکتهای تولیدی و خدماتی و سایر بر عهده دارند. با توجه به فلسفه وجودی صندوق های سرمایه گذاری مشترک، توسعه این صندوق ها نقش اساسی در جمع آوری پس اندازهای راکد توسط بورس و افزایش نقدینگی در فعالیتهای مولد و از سوی دیگر رونق اقتصادی و کاهش تورم ایفا می کند. از این رو بررسی نحوه مدیریت صندوق ها برای عملکرد بهتر آن ها بسیار حائز اهمیت می باشد که در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین نحوه مدیریت صندوق ها و نحوه عملکرد آنها پرداخته شد که در این تحقیق مازاد بازده هر صندوق نسبت به بازده بدون ریسک به عنوان عملکرد صندوق و واریانس مازاد بازده هر صندوق نسبت به بازده بازار به عنوان نماینده ای برای نحوه مدیریت در نظر گرفته شد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۵-۱٫ بحث و نتیجهگیری

در این قسمت به شرح نتایج حاصل از پژوهش میپردازیم.
برای بررسی مانایی متغیرها در مطالعهی حاضر، از چهار آزمون لوین، لین و چو، آزمون ایم، پسران و شین، آزمون فیشر فیلیپس- پرون و آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شد.