مقالات سئو جلد اول- قسمت ۴

ناکافی هستند را با اطلاعا خودتان ساسخ دهید. تمامی اینکار
ها حداقل به شما اماایی در زیر آن سس که می تواند حاوی لینک سای شما باشد به شما می دهند و این می تواند به
سادگی سئوی سای یا وبلاگ شما را تاوی کند .
علاوه بر اینها در انجمن های گفتگو می توانید مشتریان تازه برای خدما و محصوات و محتوای تولید شده خودتان
بیابید. اگر می توانید و قدر به مدیری انجمن گفتگو هستید، این بخش را به سای خودتان ااافه کنید و مرجعی برای
ساسخ گرفتن مخاطبان شوید.
نویسنده: محمد علی عاشوری

هفت دلیل برای آنکه سئوی سایت و وبلاگتان را به متخصص سئو بسپارید
مد ها اس که سئو یکی از استراتژی های مهم موفای مارک بوده اس و این مواوع روز به روز مهم تر می
شود. تصور سیدا کردن یک بازار فروش خوب بدون استراتژی سئو، این روز ها بیشتر شبیه به یک توهم می ماند تا
یک واقعی و حتی یک رویا. نیازی به توایح در مورد اهمی و جایگاه سئو نیس ، چرا که همه از اهمی آن با خبر
هستند. اما کسب رتبه سئو چیزی نیس که راح به دس بیاید و مانند هر کار دیگری نیازمند افراد حرفه ای دارد .گاهی برخی از افراد تصور می کنند هزینه کردن برای خدماتی مانند سئو را ذخیره کنند و خودشان این کار را انجام
دهند. اما این یک اشتباه بزرگ اس ! اگر شما خودتان این کار را انجام دهید شاید این هزینه را به کسی سرداخ نمی
کنید اما خودتان دیگر زمانی برای کارهای دیگر نخواهید داش و به سادگی یک نیرو را از دس داده اید.
بگذارید این مواوع را کمی بازتر کنیم، ما برای شما هف دلیل مهم ارائه می کنیم که باید سئو را به فردی حرفه ای
بسسارید:
۰- سئو آسان نیست!
ممکن اس دانش نگهداری از وب سای را داشته باشید و چند مااله در مورد سئو بخوانید و از آنها برداش کنید می
توانید خودتان این کار را انجام دهید؛ اما در واقعی باید بدانید استراتژی سئو مواوع بسیار وسیع و گسترده اس . مسائل تکنیکی و برنامه نویسی وب سای ، بررسی محتوا، تجربه کاربری، بک لینک های با ارزش، به روز رسانی ،
نوشتن محتوای جدید، و … تنها بخشی از کار اس . در این مورد می توانید مااله بلند بااتی چک لیس سئو را مطالعه
کنید. اینها تنها تیتر های چک لیس شما هستند.
۷- قوانین سئو همواره تغییر می کنند!
اگر همین امروز شروع کنید و بر فرض ۵ کتاب نیز بخوانید، زمانی که خواندن کتاب ها تمام شد، احتماات بسیاری از
چیزهایی که خوانده اید دیگر تا آن زمان تغییر کرده اند. گوگل به صور متناو تغییرا کوچک و بزرگ در الگوریتم
خود می دهد و این مواوع خود باعث تغییر در فاکتور ها می شود. این تغییرا الگوریتم گوگل تمام مواوع نیس ،
بسیاری از بخش ها را گوگل هیچ گاه اعلام نمی کند و متخصصان سئو این فاکتور ها را در امن کار و با تجربه به
دس می آورند. همچنین باید بدانید، دانش خودتان را در مورد سئو همواره باید به روز کنید و نمی توان با خواندن های
اولیه برای همیشه انتظار موفای در سئو داش .

۳- اشتباهات می توانند به شما ضربه های بزرگی بزنند!
بسیاری از تاکتیک های سئو اشتباه می توانند به سای شما اربه بزنند و یا حتی منجر به سنالتی سای شما بشوند. به
عناوین زیر توجه کنید:
• گرفتن بک لینک های مصنوعی
• استفاده بیش از حد از کلما کلیدی
• استفاده از کلما کلیدی غیر مرتبط
• سنهان کردن بخشی از سای
• متن های کسی شده
• اسنیسی های غیر استاندارد
• و…
یک متخصص سئو می داند که از این اشتباها خود داری کند و اگر شما مرتکب آنها شدید چگونه این مشکلا را بر
طرف کند.
۴- حرفه ای ها ابزار های درست دارند!
راه اندازی هر کمسینی سئو موثر نیازمند ابزار اس . برخی از این ابزار ها ممکن اس حتی از بودجه سئوی شما نیز
بیشتر باشد. متخصصین حرفه ای سئو این ابزارها را به عنوان ابزار کار خودشان و برای کارهای متعددی تهیه می
کنند و برای آنها صرف این هزینه به صرفه اس . و به علاوه آنها به خوبی می دانند کدام ابزار برای شما نیاز اس و
درس هزینه می کنند.
۵- آنها آنالیز قدرتمندی به دست می آورند!
ابزارهای سئو به شما کمک می کنند نتایج کارهایتان را مشاهده کنید. به شما نشان می دهند کدام تلاش ما موثر بوده و
کدام تلاش بی فایده و گاهی مار. این ابزار ها بسیار سیچیده بوده و اطلاعا بسیار وسیعی به شما می دهند. این
اطلاعا زیاد ممکن اس برای شما گیج کننده باشند. همچنین داشتن آنالیز وب سای به معنی این نیس که به شما گفته
۳۱
می شود چگونه مشکلا را حل کنید و یا هر بخشی از این اطلاعا چادر بر سئوی شما تاثیر می گذارند. ممکن اس
نرخ سرش زیادی داشته باشید ولی نمی دانید این نرخ سرش زیاد به چه عل اس .
متخصصین حرفه ای سئو، ارتباط اطلاعا آنالیز را به خوبی با سئوی سای می دانند. استراتژی های مختلف را می
شناسند و می توانند فعالی های آنلاین شما را سر رنگ کنند. به صور خلاصه می توان گف ، آنالیزی مفید و قابل
استفاده در دس آنها اس .
۶- متخصصین سئو، آنالیز درستی از رقبای شما به دست می آورند!
آنالیز رقبا، یکی از مهمترین بخش ها در سئو اس . باید بدانید رقبای انلاین شما چه کسانی هستند و با توجه به واعی
شما در میان آنها بهترین استراتژی را انتخاب کنند. بسیاری از متخصصین سئو می توانند با انالیز رقبا، بخش هایی که
رقبای شما به انها ورود سیدا نکرده اند را به شما نشان دهند و بتوانید بیش از سیش رقبی سر سخ برای آنها باشید و
آنها را سش سر بگذارید.
۲- آنها می توانند با مخاطبان اصلی شما ارتباط بر قرار کنند!
برخلاف دیگر شیوه های فروش آنلاین و آفلاین، متخصصین سئو می توانند بر روی گروه هدف شما تمرکز کرده و
سای شما را به دس آنها برسانند. سئو این امکان را فراهم می سازد تا بتوانید سای را برای مخاطبین خاص خودتان
در دسترس نمایید، مخصوصا افرادی که خدما و محصوات شما را نیاز دارند. این ارتباط از طریق سئوی سای
انجام می شود و نیازمند تخصص زیادی اس .
این هف دلیل، تنها بخشی از داتیلی هستند که یک متخصص سئو می تواند برای شما بسیار مفید تر از این باشد که
خودتان این کار را انجام دهید. سس اگر به دنبال تجار آنلاین هستید، زمان خودتان را برای خلق ایده، محصول جدید
و مدیری کارها بگذارید و مانند هر فرد حرفه ای دیگری، هر تخصص را بر عهده متخصص آن بگذارید.

اینفوگرافیک متخصصین سئو

نویسنده و مترجم : محمد علی عاشوری

هشت پلاگین که باید برای سئو ۷۱۰۲ وردپرس از آنها استفاده کنیم
وردسرس به یکی از محبوب ترین سیستم های مدیری محتوا، در سطح جهانی اس و این محبوبی بی دلیل نیس . یکی از مهمترین داتیل محبوبی وردسرس، سلاگین های سئو برای این سیستم مدیری محتوا می باشد. این سلاگین ها
امکانا بسیار خوبی در اختیار وبمستر ها برای سئوی سایتشان قرار می دهد، اما آیا تمامی وب مستر ها از این سلاگین
ها استفاده می کنند؟ جواب این سوال خیر اس . به همین خاطر، قصد داریم برخی از سلاگین های وردسرس که برای
سئوی سال ۲۱۱۷ میلادی، برای هر وبمستری که سئو برایش اهمی دارد، مورد نیاز اس را معرفی کنیم. سس سیش
به سوی سئو ۲۱۱۷ برای وردسرس!
پیش از هر چیز دو نکته مهم را برای انتخاب پلاگین در نظر داشته باشد:
• همیشه از سلاگین هایی استفاده کنید که به روز رسانی های آنها بسیار زود به زود می باشد. این مواوع بسیار
اهمی دارد، سرا که اگر سلاگینی برای به روز رسانی ساسور خوبی نداشته باشد، ممکن اس وردسرس به
نسخه جدید به روز شود و سلاگین شما هنوز برای این نسخه به روز رسانی نشده باشد.
• از تداخل کاری سلاگین ها اطمینان کسب کنید. هیچ گاه برای یک عمل دو سلاگین را با هم به کار نبرید تا این
تداخل سای شما را با مشکل روبرو نکند.
پلاگین سئو Yoast
این سلاگین، برای هر کسی که با سئو آشنا باشد، شناخته شده اس و یکی از سرطرفدارترین سلاگین های وردسرس می
باشد. نظر شخصی من این اس که شما اگر از هر سلاگین دیگری هم برای سئو وردسرس استفاده می کنید، به خودتان
ظلم کرده اید اگر این سلاگین را نیز نصب نکرده باشید. در نسخه های جدید این سلاگین، شما با قابلی هایی مانند متا
دیتاOpen Graph ، ناشه های سای و … روبرو هستید. سس قبل از هر کاری این سلاگین را نصب کنید که در سئوی
سال ۲۱۱۷ از دیگرران عاب نمانید.
Broken Link Checker پلاگین
این ابزار شاید به اندازه ی سلاگینYoast شناخته شده نباشد، اما بسیار کاربردی اس . به وسیله این سلاگین شما قادر
خواهید بود تا لینک های خراب(Broken Link) داخلی و خارجی سای خودتان را سیدا کنید. البته توجه داشته باشید
این سلاگین فشار زیادی بر روی سرور شما ایجاد می کند، سس از ان در زمانی که ترافیک کمتری دارید استفاده کنید.
SEMrush پلاگین
این سلاگین برای کسانی که قصد برنامه ریزی دقیق برای سئو سایتشان دارند بسیار مفید اس . به وسیله این ابزار
وبمستر می تواند آنالیزی از رقبا به دس
بیاورد. قابلی های این سلاگین به همین جا
ختم نمی شود، بلکه می توانید به وسیله آن
برای کلما کلیدی برنامه ریزی کنید ،
جاهایی که می توانید از انها بک لینک
دریاف کنید را به شما نشان می دهد ،
استراتژی های تبلیغی رقبایتان را خواهید
یاف و … .
با توجه به قابلی های باات، شاید کمتر جایی برای فکر کردن باقی می ماند که این سلاگین هر چند غیر رایگان، حتما
ارزش استفاده و هزینه را دارد. سئو نیاز به برنامه ریزی دارد، و این سلاگین ابزاری برای برنامه ریزی درس اس .
KeywordTool.io پلاگین سئو
این سلاگین، یکی از بهترین ابزارهای رایگان، برای بررسی کلما کلیدی برای یک سای وردسرسی می باشد. این
ابزار از خصوصی ، سیشنهاد اتوماتیک گوگل برای انتخاب کلما کلیدی استفاده می کند. این ابزار به صور خیره
کننده ای سریع اس و از انجایی که رایگان می باشد، طرفداران بسیاری سیدا کرده اس .
SEO Friendly Images پلاگین
از اسم این سلاگین قابلی های ان نیز مشخص اس . به وسیله این ابزار ساده می توانید، تصاویری که در محتوای سای
وردسرسی خودتان دارید را بهینه کنید و رتبه سئوی بهتری کسب کنید.
LinkPatrol پلاگین
این ابزار رایگان نیس ، اما باید در نظر داش که بدون هزینه برای سئو، نمی توان امید به نتایج زیادی داش . به
وسیله این سلاگین، شما می توانید تمامی بک لینک های سای وردسرسی خودتان را کنترل کنید. همچنین می توانید به
وسیله این سلاگین، لینک های خارجی سای را نیز به صور کامل بررسی نمایید.
Schema پلاگین
این سلاگین نیز از نامش مشخص اس چه خدماتی به شما ارائه می دهد )البته به صور رایگان(. برای داشتن یک
سای بهینه شده برای موتور های جستجو، داشتنSchema یکی از مهمترین کار ها اس . فراموش نکنید گوگل Schema را دوس دارد، سس برای آنکه سای شما را هم در سال ۲۱۱۷ دوس داشته باشد ،Schema را دوس
داشته باشید.
پلاگین AMP
بهترین سلاگین را در آخر به شما معرفی می کنیم، سلاگینAMP! چرا این سلاگین بهترین سلاگین برای سئو ۲۱۱۷ سای
وردسرسی می باشد؟ ساسخ: گوگل بیشترین اهمی را برای سئو ۲۱۱۷ به سای هایی که نسخه AMP دارند می دهد .این سلاگین به شما کمک می کند تا در عرض چند ثانیه، و به صور رایگان، نسخه AMP برای سای وردسرسی
خودتان بسازید. سس این سلاگین را حتما نصب کنید تا برای سئو ۲۱۱۷ برگ برنده داشته باشید.

نویسنده: محمد علی عاشوری

سئو ۷۱۰۲، گوگل: صفحات موبایل ابتدا ایندکس خواهند شد
چند روز گذشته سیش که وبلاگ رسمی گوگل را مطالعه می کردم، گوگل نکته ی مهمی برای سئوی سای ها بیان کرده
بود: صفحا موبایل ابتدا ایندکس خواهند شد! با توجه به اینکه این اقدام در دو ماه سایانی سال ۲۱۱۶، بیان شده اس ،
نشان دهنده سیاس گوگل برای سال آینده میلادی) ۲۱۱۷( می باشد. سس اگر شما هم می خواهید جزو کسانی باشید که
نکا گوگل را به موقع مورد توجه قرار می دهند و برای سئوی سای و یا وبلاگشان اهمی قائل هستند، این مطلب را
تا به انتها بخوانید و برای آن برنامه ریزی کنید.
بیشتر افراد از دستگاه های موبایلی برای سرچ در گوگل استفاده می کنند، اما هنوز گوگل از ورژن دسکتاپ برای رتبه
دهی به آنها استفاده می کند. اما این مواوع در بسیاری از موارد، باعث نا امیدی کاربرانی که از گوشی های موبایل
برای سرچ استفاده می کنند می شود، چرا که در نسخه موبایل بسیاری از سای ها و وبلاگ ها، محتوای کمتری از
نسخه دسکتاپ آنها وجود دارد. سس گوگل این مواوع را مد نظر قرار می دهد و در برنامه ریزی های خود اقدام به
انجام تغییراتی کرده اس . این اقدام با تغییراتی اساسی در آینده بسیار نزدیک در رتبه سئوی سای ها خواهد شد. گوگل
قصد دارد به صور آزمایشی ابتدا صفحا نسخه موبایل سای ها و وبلاگ ها را ابتدا ایندکس کند و اولوی را به
مدیران سای هایی دهد که به نسخه موبایلی سایتشان بیشتر اهمی می دهند. البته این به معنی ان نیس که گوگل
کاربرانی که از لپ تاپ ها و کامسیوتر ها برای جستجو استفاده می کنند بی تفاو خواهد شد .
گوگل: اولویت ایندکس شدن صفحات موبایل را جدی بگیرید!
نمی توان برای این مواوع گوگل را ماصر دانس بلکه باید از اقدامی که می خواهد انجام دهد تادیر کرد. چرا که
جستجو و نتایج صحیج جستجوی گوگل، به سود وبمستر هایی اس که کاربران اهمی می دهند و اولویتشان کاربر
اس . برای اماده شدن برای این تغییرا گوگل سیشنهاد هایی برای وبمستر ها داده اس که چگونه برای این تغییرا
خودشان را اماده کنند.
پیشنهادات گوگل به وبمسترها برای آماده سازی سایت خود بر اساس تغییرات گوگل:
• اگر شما سایتی ریسسانسیو و یا سایتی خدماتی و دینامیک دارید که محتوای اصلی ان در نسخه موبایل و
دسکتاپ به یک میزان نشانه گذاری(Markup) و اماده شده اس ، نیاز به هیچ تغییری ندارید.
• اگر شما سایتی دارید که تنظیما مربوط به نشانه گذاری (markup) و محتوای اصلی آن در نسخه موبایل و
دسکتاپ متفاو می باشد، باید چند تغییر را برای سای خود در نظر بگیرید:
۱٫ اطمینان حاصل کنید که برای هر دو نسخه موبایل و دسکتاپ سای ، از نشان گذاری ساختار یافته
(Structured markup) استفاده کرده باشید. برای بررسی این مواوه می توانید از ابزار تس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *