دسترسی متن کامل – مکان یابی اتوبوستر (AVR) و بازآرایی شبکه‌های توزیع شعاعی به طور همزمان و …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه
۰٫۲

۰٫۲

۵

۵

۰٫۲۵

۴

—–

سیستم توزیع شامل تعداد زیادی از قطعات است که به صورت سری یا موازی به یکدیگر متصل شده‌اند. در حالت سری اگر یکی از قطعات از دسترس خارج شود، ارتباط بین منبع و بار قطع می‌شود اما در حالت موازی زمانی این ارتباط قطع خواهد شد که همگی قطعات موازی از دسترس خارج شوند. از آنجایی که در این مقاله سیستم توزیع مورد بحث شعاعی است، بنابراین تنها کات‌ست‌های مرتبه اول در نظر گرفته می‌شوند. کات‌ست مرتبه اول بین فیدر و بار با دو قطعه در شکل ۱ نشان داده شده است]۲۳[.
شکل ۱٫ کات ست مرتبه اول
شاخص قابلیت اطمینان سیستم بالا بصورت زیر است]۲۳[ :
(۵)
که در این رابطه قابلیت اطمینان قطعه i ام است. برای یک سیستم توزیع با نقاط بار متعدد، مقدار میانگین عدم قابلیت اطمینان بصورت زیر تعریف می شود]۲۳[:
(۶)
که در اینجا L تعداد نقاط بار سیستم توزیع است. به جهت نرمال نمودن این شاخص از رابطه زیر استفاده می‌شود:
(۷)
که در این رابطه  ، میانگین عدم قابلیت اطمینان برای سیستم حالت پایه است. رابطه ی (۷) بیانگر بخشی از تابع هدف این تحقیق است که با کمینه کردن آن، قابلیت اطمینان سیستم توزیع افزایش می‌یابد.
۲-۱-۳- شاخص پروفیل ولتاژ
یکی از مزایای حل بهینه مسئله مطرح شده در این تحقیق بهبود پروفیل ولتاژ سیستم است. این شاخص بصورت زیر تعریف شده است]۳۴[:
(۸) ] [ ۱ –
که در این رابطه تعداد شین‌های سیستم، ولتاژ شین i ام و ولتاژ نامی پریونیت شده است که برابر با ۱ p.u. است.
۲-۱-۴- شاخص پایداری ولتاژ
شاخص پایداری ولتاژ (VSI) اطلاعات قابل ملاحظه‌ای درباره پایداری ولتاژ سیستم های توزیع شعاعی ارائه می‌دهد. این شاخص بصورت زیر تعریف می‌شود]۳۴[:
 
(۹)
که در اینجا:
: تعداد کل شین‌ها
: شماره شاخه
: شاخص پایداری ولتاژ شین m2 (m2=2,3,…,NB)
: مقاومت شاخه‌ی jj
: راکتانس شاخه‌ی jj
V(m1): ولتاژ شین m1
V(m2): ولتاژ شین m2
P(m2): توان حقیقی بار تغذیه شده از طریق شین m2
Q(m2): توان واکنشی بار تغذیه شده از طریق شین m2
تا زمانی که شاخص پایداری ولتاژ (VSI) برای همه شین‌ها بزرگتر از صفر باشد، سیستم در شرایط پایدار کار می‌کند، در غیر این صورت ناپایداری ولتاژ رخ می‌دهد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.