دسترسی متن کامل – نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

۲۰۰۱

موزنگ و رولستاندر

توانایی برآوردن نیازهای بازار به کالاها یا خدمات با مصرف حداقل منابع کل

( ابطحی و کاظمی، ۱۳۷۹، ص۵)
(رضایی کلید بری و همکاران ،۱۳۹۱، ص ۲۲)
سازمان بهره وری ملی ایران نیز عنوان می کند که: بهره وری یک نگرش برای عقلانی کردن فعالیت ها، جلوگیری از کارهای لغو و بیهوده، مصرف کردن صحیح، استفاده درست از عمر برای
زندگی بهتر، بهره برداری از مواهب طبیعی، ایجاد محیطی دلپذیر و شاداب در حد امکان و هماهنگ کردن کیفیت و کمیت در رقابت است (مقدس و احمدی، ۱۳۸۱، ص۳۹)
در میان تعاریف مختلف از بهره وری، سه مفهوم کلی را می توان استخراج نمود:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  • مفهوم فنی و تخصصی: رابطه نرخ خروجی ها با ورودی ها بر اساس تولید؛
  • مفهوم مهندسی: رابطه پتانسیل فرایند با ظرفیت واقعی آن؛
  • مفهوم اقتصادی: اثربخشی تخصیص منابع. (آذر و همکاران، ۱۳۹۱، ص۱۳)

۲-۶) مفهوم اثربخشی و کارآیی و رابطه آن ها با بهره وری
اصطلاحات کارآیی و اثربخشی، اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند.
۲-۶-۱) اثربخشی: یک تعریف ساده و مناسب از اثربخشی، عبارت است از ((توانایی دست یابی به یک هدف معین)) یا ((میزانی که نتایج مورد نظر تحقق یافته اند)). (رضایی کلید بری و همکاران،۱۳۹۱، ص۲۱) به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که با چه میزان از تلاش های انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است. در واقع اثر بخشی مرتبط با عملکرد و فراهم آوردن رضایت انسان از تلاش های انجام شده است و جنبه کیفی دارد (شیروانی و صمدی،۱۳۷۷، ص۳۷).
۲-۶-۲) کارآیی: به معنای توانایی به دست آوردن محصول و ستانده بیشتر از حداقل داده ها است (مقدس و احمدی، ۱۳۸۱، ص ۱۳۹). وبه اجرای درست کارها مربوط می شود. یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می شوند (طاهری، ۱۳۹۰،ص ۱۸). به طورخلاصه کارآیی به معنای درست انجام دادن کار از طریق صرفه جویی در منابع و تجهیزات برای بدست آوردن حداکثر داده ها است. (مقدس و احمدی، ۱۳۸۱، ص ۱۳۹). کارآیی جنبه کمی دارد(شیروانی و صمدی،۱۳۷۷، ص۳۸).
پس به طور کلی می توان گفت:
کارآیی + اثربخشی = بهره وری
اجرای درست کارها + اجرای کارهای درست = بهره وری
(ابطحی و کاظمی، ۱۳۷۹،ص۱۰)
اثربخش و کارا
– تحقق اهداف
– بهره وری خوب و بدون ضایعات از منابع
– بهره وری بالاست
اثربخش اما غیر کارآمد
– تحقق اهداف
-عدم بهره برداری صحیح از منابع
بالا
دستیابی
کارا اما غیر اثر بخش
– عدم تحقق اهداف