نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

– منابع هدر نمی رود
اثربخش و نه کارا
– عدم تحقق اهداف
– مقداری از منابع هدر می رود
به
اهداف
پایین
خوب استفاده از منابع ضعیف
شکل۲-۱) برآیند اثربخشی وکارآیی (مقدس و احمدی، ۱۳۸۱، ص ۱۳۹)
۲-۷) فرایند شکل گیری بهره وری
فرایند شکل گیری بهره وری را با استفاده از شکل (۲-۲) به طور خلاصه نشان داده می شود:
شکل۲-۲)الگوی تبیین کننده مفهوم بهره وری
(سلطانی، ۱۳۸۴، ص ۱۶)
۲-۸) سطوح بهره وری
بهره وری دارای سطوح مختلف است. فراگیری بهره وری از سطح فرد تا سطح جهان مطرح شده است که به شرح هر یک خواهیم پرداخت:
۲-۸-۱) بهره وری فردی
منظور از بهره وری فردی، استفاده بهینه از مجموعه استعدادها و توانایی های بالقوه فرد در مسیر پیشرفت زندگی خود می باشد. از دید منافع سازمانی ارتقای بهره وری در افراد، بهبود بهره وری سازمان را به دنبال خواهد داشت (شهنام طاهری، ۱۳۹۰،ص۲۹). بهره وری فردی تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل روحیه، دانش، عوامل محیطی، آموزش، نگرش ها، باورها و اعتقادات قرار دارد. این عوامل از یک طرف با تلاش فردی یعنی مطالعه، تمرین، ارتقای آگاهی ها و مهارت ها بهبود می یابد و از طرف دیگر محیط یا سازمان کاری با فراهم آوردن شرایط مساعد در ارتقای بهره وری فردی مؤثر است (حکیمی پور، ۱۳۷۳، ص ۴۷).
۲-۸-۲) بهره وری در خانه
ارتقای بهره وری در خانه موجب پایین آمدن ضایعات، از بین رفتن اسراف و کیفیت زندگی بهتر دراستفاده از مواهب زندگی است (شهنام طاهری، ۱۳۹۰،ص۲۹).
۲-۸-۳) بهره وری در سازمان
بهره وری سازمانی زمانی ایجاد می گردد که تک تک کارکنان سازمان به بهره وری فردی برسند و نظام آموزشی جامعی این نگرش و توانمندی را در تک تک کارکنان ایجاد کند تا آن ها بتوانند اول بین مجموعه توانمندی های جسمی، اخلاقی، ذهنی، علمی، نگرشی و عاطفی خود انسجام و هماهنگی ایجاد کنند و دوم مجموعه توانمندی ها را به گونه ای هماهنگ به کار گیرند. زمانی که تک تک کارکنان از این طریق، به بهره وری فردی دست یافتند، افراد شاغل در یک واحد به راحتی می توانند با مجموعه توانمندی های خود با همدیگر هماهنگ شوند و به بهره وری گروهی برسند و وقتی افراد یک واحد با یک دیگر به گونه ای هماهنگ از حداکثر توانمندی های همه جانبه خود در جهت افزایش
تولید استفاده کنند در سطح کلی تر، واحدهای سازمان با یک دیگر هماهنگ و انسجام یافته کار می نمایند که نتیجه آن استقرار و دوام بهره وری سازمانی است. بنابراین خمیر مایه اصلی بهره وری سازمانی، بهره وری فردی است که باید به آن توجه شود. در شکل (۲-۲) نحوه شکل گیری بهره وری سازمانی نشان داده شده است. ( سلطانی، ۱۳۸۴،ص ۱۷)
بهره وری گروهی
بهره وری فردی
کار درست،
سرعت عمل،
صرفه جویی و دقت سازمانی
بهره وری سازمانی
از طریق تعامل، بهره وری سازمانی منجر به تقویت بهره وری فردی می شود و این فرآیند دائماً در حالت پویایی است
شکل۲-۳) فرآیند شکل گیری بهره وری
(سلطانی، ۱۳۸۴،ص ۱۷)
۲-۸-۴) بهره وری در سطح ملی
در بعد ملی، اصلاح بهره وری تنها منبع افزایش ثروت واقعی ملی است. سودمندی بیشتر از منابع، باعث کاهش ضایعات و نگه داری منابع کمیاب و گران قیمت خواهد شد. بدون رعایت بهره وری، افزایش در دستمزدها، هزینه ها و قیمت ها را خواهیم داشت که طبعاً به تبع آن ها افزایش تورم به
وجود می آید. رشد مداوم در بهره وری تنها راه یک ملت برای مبارزه با مشکلات اساسی همانند: تورم، بیکاری، افزایش کسری بازرگانی و پول ناپایدار است ( جمشیدیان، ۱۳۸۳، ص۹).
۲-۸-۵) بهره وری در سطح بخش
بررسی بهره وری در سطح بخش های مختلف امری اصولی است. تفکیک اقتصاد ملی به بخش های مختلف تولید مانند کشاورزی، معدن، صنعت، نفت و خدمات و همچنین به سه بخش عمده دولتی، خصوصی و تعاونی مبنای بررسی های گوناگون در زمینه بهره وری است. تحقیقات قابل توجهی در خصوص بهره وری نیروی انسانی و تا حدودی بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل در سطح بخش های اقتصادی صورت گرفته است. شایان توجه است مقایسه بهره وری بین بخش های مختلف اقتصادی تنها برای عواملی از تولید امکان پذیر است که به طور مشترک مورد استفاده قرار می گیرد مانند بهره وری منابع انسانی در بخش های دولتی و خصوصی (رضایی کلید بری و همکاران ،۱۳۹۱، ص ۲۴).

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir