سامانه پژوهشی – نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در بانک …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

۲-۹) دیدگاه های مختلف درباره ی بهره وری
۲-۹-۱) بهره وری از دیدگاه سیستمی
از دیدگاه سیستمی، بهره وری در یک محیط با ویژگی های مختلف و متغییر قرار دارد و عوامل تولید مختلف مانند نیروی کار، سرمایه، انرژی، تکنولوژی و … را به کار گرفته است. و به عنوان ورودی ها به فرایند تولید وارد می گردند و به صورت خروجی هایی مانند کالاهای ساخته شده و خدمات از این فرآیند بیرون می آیند. قیمت محصول و در دسترس بودن عوامل تولید، تابع شرایط محیطی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تکنولوژیکی و غیره می باشد. مسلماً اگر این سیستم توانایی تغییر و اصلاح کیفی و کمی ورودی ها و خروجی ها را داشته باشد، می تواند بهره وری خود را افزایش دهد. زمانی که سیستم دارای بازخور مجهز باشد سازمان می تواند از پویایی و تکامل برخوردار شود.(طاهری، ۱۳۹۰،ص۲۵-۲۴)
محیط: محیط تجاری، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تکنولوژی و
فروش خرید
اطلاعات بازخور
قیمت خروجی ها هزینه ورودی ها
مالی بازخور
خروجی ورودی
فیزیکی بازخور
فرآیند تبدیل
شکل۲-۴) بهره وری از دیدگاه سیستمی
۲-۹-۲) بهره وری از دیدگاه ژاپنی ها
بهره وری در ژاپن، موضوعی ملی و فراگیر است و به عنوان یک رویکرد تاریخی، استراتژی بهبود بهره وری در کنار کنترل کیفیت جامع و مدیریت کیفیت جامع مطرح می گردد. در این دیدگاه، بدون توجه به بهبود کیفیت و کاهش ضایعات، بهره وری نمی تواند افزایش یابد. توان رقابت پذیری در بهره وری را می توان با توجه به مسئله ی ارتقای کیفیت بالا برد. لذا از دیدگاه ژاپنی ها برای افزودن بر میزان بهره وری باید به کیفیت نیروی کار، مدیریت و ساختار دیگر عوامل تولید که تشکیل دهنده ی قیمت تمام شده اند توجه شود که این رویکردها به رویکرد تاریخی کایزن (بهبود مستمر) و کنترل کیفیت جامع می انجامد (رضایی کلید بری و همکاران ،۱۳۹۱، ص ۲۶).
۲-۹-۳) بهره وری از دیدگاه رویکرد اقتصادی
از نظر اقتصادی، مقدار محصول یا خروجی، تابع عوامل سرمایه و نیروی کار فرض می شود، لذا افزایش مهارت نیروی کار یا تغییرات تکنولوژیکی یا افزایش مهارت به همراه بهبود فن آوری می تواند موجب افزایش مقدار تولید و حرکت تابع تولید به سمت بالاتر و از آنجا موجب افزایش
بهره وری شود. به طور کلی، امروزه بهره وری یک نوع تلقی اقتصادی، فنی و فرهنگی نسبت به تولید است که در آن، انسان فعالیت های خود را هوشمندانه و خردمندانه انجام می دهد تا بهترین نتیجه را با کمترین هزینه و در مدت زمان کمتر به دست آورد. گر چه بهره وری را به صورت کلاسیک بیشتر در امور اقتصادی تعریف کرده اند، ولی می توان مفهوم بهره وری را در همه ی امور ( از خرد تا کلان) مد نظر قرار داد. (الوانی و احمدی، ۱۳۸۰، صص۶-۵) f (K,L) Q =
Q = مقدار تولید K = سرمایه L = نیروی کار
۲-۱۰) شاخص های اصلی بهره وری
در مورد بهره وری، چهار نوع شاخص اصلی مطرح است که عبارتند از:
۲-۱۰-۱) بهره وری جزئی
بهره وری جزئی عبارت است از نسبت ستاده به یکی از عوامل نهاده. برای مثال، بهره وری نیروی کار یعنی نسبت ستاده به نهاده نیروی کار که یک معیار بهره وری جزئی است. به همین ترتیب، بهره وری سرمایه و بهره وری مواد اولیه، نمونه هایی از بهره وری جزئی هستند.
۲-۱۰-۲) بهره وری عوامل کلی
بهره وری عوامل کلی عبارت است از نسبت ستاده خالص به مجموعه نهاده های نیروی کار وسرمایه. ستاده خالص یعنی ستاده کل منهای کالاها و خدمات واسطه ای خریداری شده؛ به عبارت دیگر، مخرج این نسبت همیشه شامل عوامل نهاده نیروی کار و سرمایه می شود.
۲-۱۰-۳) بهره وری کل
بهره وری کل عبارت است از نسبت ستاده کل به مجموع تمامی عوامل نهاده. بنابراین، معیار بهره وری کل، تأثیر مشترک تمامی نهاده ها در تولید را نشان می دهد.
۲-۱۰-۴) بهره وری جامع کل
بهره وری جامع کل عبارت است از حاصل ضرب شاخص بهره وری کل در شاخص عوامل غیر قابل ملموس. این شاخص، پیچیده ترین معیاری است که مفهوم شاخص بهره وری را نسبت به آن چه رایج و متداول است وسعت می بخشد؛ زیرا در بر گیرنده ی عوامل کیفی مرتبط با رضایت مصرف کننده است. (الوانی و احمدی، ۱۳۸۰، ص۷-۶)
۲-۱۱) چرا باید بحث بهره وری را جدی تلقی کرد؟
با ذکر چند دلیل جدی بودن بهره وری را می توان بیان کرد:
۱- اگر تفاوت ذاتی بین انسان وسایر مخلوقات قایل هستیم و اگر انسان را اشرف مخلوقات می دانیم باید زمینه هایی را فراهم سازیم که انسان با کار خویش و شغل خود، رشد و ارتقا یابد. توجه به بهبود بهره وری یعنی موضع خصمانه در قبال سکون و رکودی که جوهره انسانیت و انسان بودن را نابود می کند.
۲- محدودیت ها، توجه به بهره وری را اجتناب ناپذیر می سازد.
۳- تعهد و مسئولیت یک مسلمان مؤمن باید در طول و عرض زمان امتداد داشته باشد چرا که تمام ذخایر انسانی و غیر انسانی متعلق به تمام بشریت است.
۴- ایستادگی و تداوم حیات و حضور مؤثر در صحنه نظام جهانی، مستلزم سرعت و دقت عمل بیشتری است. (نصرپور، ۱۳۸۲، ص۲۴)
۲-۱۲) اهداف بهره وری در سازمان
– بهبود کیفیت زندگی در محیط کار – بهبود شرایط گزینش افراد

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است