نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

C تعهد و ارتباطات ((Commitment and Communication
R احترام، بزرگداشت ((Respect
E جدیت (Enthusiasm)
S امنیت و حمایت (Security and support)
T آموزش کاربردی (Training)
(خاکی، ۱۳۸۶، ص ۱۵۲)
۲-۲۶-۷) مدل ساتر میستر
در این مدل بر روابط متقابل عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار تأکید می شود. ساتر میستر در مدل خود به دو دسته عوامل مهم و مؤثر بر بهره وری نیروی کار اشاره می کند که عبارتند از: پیشرفت تکنولوژی و انگیزش کارکنان. به نظر وی ارتباط بین رضایت مندی، روحیه، عملکرد شغلی و بهره وری بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان تصورش نمود. رضایت مندی و برآورده شدن نیازهای افراد به طور خودکار منجر به عملکرد بهتر شغلی و بهره وری بیشتر می شود. بنابراین، ساتر میستر در مدل خود با ارایه نگرش توصیفی در پی تبیین روابط پیچیده عوامل مؤثر بر بهره وری است که شاید بتوان روزی آن ها را در فرمول های کمی و ریاضی جهت افزایش بهره وری مطرح کرد. (بردبار و کنجکاو منفرد، ۱۳۹۰، ص ۹۲)
۲-۲۶-۸) مدل کانن
در مدل کانن، عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری نیروی انسانی عبارت است از: نظام شایسته سالاری، نظام پاداش و خدمات، حقوق ماهیانه مکفی، فوق العاده های شغلی و مزایای بازنشستگی، آموزش و بالنده کردن نیروی کار، بهبود اوضاع کاری و رفاه کارکنان، کار گروهی، نظام پیشنهادها، مشارکت و گردش شغلی کارکنان. (آذر و همکاران، ۱۳۹۱، ص۱۳)
۲-۲۶-۹) مدل هرسی و گلداسمیت[۴]
P = f(A.C.H.I.E.V.E)
– عملکرد (P = Performance)
– توانایی (Ability = A): قدرت به انجام رساندن توفیق آمیز یک تکلیف.
– وضوح (C = (Clarity: روشنی در درک پذیرش نحوه کار، محل و چگونگی انجام کار.
– حمایت سازمانی (Help = H): حمایتی که کارمندان برای تکمیل کردن اثربخشی کار به آن نیاز دارند.
– انگیزه (Incentive = I): شور و شوق و تمایل به انجام تکلیف.
– ارزیابی (Evaluation = E): ساز و کار قضاوت در رابطه با چند و چون انجام کار.
– اعتبار (:(Validity = V مناسبت، قانونمندی و مشروع بودن تصمیم مدیر.
– محیط ((Environment = E: مجموعه عوامل مؤثر برون سازمانی (خاکی، ۱۳۸۶، صص۵۵-۵۴)
۲-۲۷) عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی
۲-۲۷-۱) دیدگاه اول
نگارنده با بررسی مدل های مختلف عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی و تجارب مدیریتی خود، مدل جامع مدیریت عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی را در شکل ( ) ارایه کرده است.
نگارنده مدعی است مدل فوق، مدل جامعی است از عوامل کلان مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی و دارای عوامل فرعی می باشد:
شکل۲-۹) مدل جامع بهره وری نیروی انسانی
۱- عوامل انگیزشی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

  • تصور عادلانه بودن حقوق و مزایا؛
  • پرداخت متناسب با مدرک و تجربه؛
  • قرار دادن امکانات رفاهی در اختیار کارکنان؛
  • تقدیر و تشکر از کارکنان در جمع همکاران؛
  • ارایه اطلاعات به افراد و مطلع ساختن کارکنان؛
  • فرصت پیشرفت در مسیر شغلی؛
  • احساس رضایت کارکنان از عضویت در سازمان؛
  • مشارکت دادن اعضا در تصمیم گیری؛
  • میزان اتکای کارکنان به سازمان در زندگی فردی؛