سامانه پژوهشی – نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

گوناگون ترتیب داد بدین معنی است که سازمان ها می توانند ساختارهای متفاوتی داشته باشند و چنین ساختارهایی نیز دارند.
۶) فرهنگ سازمانی
سازمان ها، درست مثل افراد دارای شخصیت هایی می باشند که این قالب شخصیتی سازمان رافرهنگ آن سازمان گویند. در یک تعریف از فرهنگ سازمان: فرهنگ سازمانی شامل یک سلسله قواعد منظم و دستورالعمل های کلی است که قالب رفتاری اعضای سازمان را می سازد.
پذیرش فرهنگ سازمان می تواند فواید چندی داشته باشد به طور نمونه:

  1. یک احساس شناخت واقعی را به اعضای سازمان می بخشد (هویت سازمانی)؛
  2. تعهد کسب اهداف فراتر از توان را تسهیل می کند (تعهد سازمانی)؛
  3. استحکام سیستم اجتماعی را بیشتر می کند (ثبات نظام اجتماعی)؛
  4. شناخت اعضا را افزایش و رفتار آن ها را شکل می دهد (شکل دادن به رفتار).

(صالحی صدقیانی و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۱۰۲-۹۷)
۲-۲۸) نقش دولت در افزایش نیروی انسانی
می توان بهره وری را معیاری برای سنجش فعالیت های اقتصادی دانست، ضمن این که به عنوان یک بینش فکری نیز مطرح می باشد. در این بینش، انسان به عقیده و باوری می رسد که می تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از دیروز به انجام رساند و در راه تحقق این امر تلاش می نماید. بنابراین بهره وری به صورت یک فرهنگ ملی می تواند نقش عمده ای در رشد و توسعه یک ملت ایفا کند.
جهت نیل به اهداف دولت و خواست ملت که همانا رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است لازم است ترویج فرهنگ بهره وری در صدر برنامه های دولت قرار گیرد. نقش دولت در ارتقای بهره وری را می توان در دو زمینه کلی زیر خلاصه نمود:
الف- تعیین اهداف، اصول و خط مشی های ملی
ب- هموار کردن مسیر و برطرف کردن تنگناهای ملی از طریق، وضع قوانین و ارتقای توان مدیریت کشور.
این درحالی است که نقش دولت در بهره وری از بعد توجه به اهمیت انسان به عنوان هدف و نیز وسیله توسعه و عامل تولید و بهره وری به شرح ذیل مورد عنایت قرار گیرد.
الف- آموزش منابع انسانی
آموزش منابع انسانی عنصر مهمی در توسعه و ارتقای بهره وری به شمار می رود. آموزش ممکن است در دو سطح انجام گیرد:
۱- سطح رسمی: که دولت با سیستم واحد و برنامه ریزی آموزشی مقدماتی و عالی می تواند اولاً رشته های تحصیلی را مبتنی بر اولویت ها و نیازهای تولید جامعه تقویت نماید. ثانیاً با پرورش نیروی انسانی ماهر و متخصص و توانا سازی سرمایه های انسانی جامعه، نیروی کاری مناسب را به جامعه تحویل دهد.
۲- سطح آموزش ضمن کار: که دولت می تواند با طراحی، گسترش و اجباری کردن استانداردهای آموزشی، نیروی کار را در رده های مختلف با علم و تکنولوژی جدید همراه و همسو نموده و بهره وری آن ها را بیشتر نماید.
ب- تحقیق و پژوهش
دولت ها، اعتبارات قابل توجهی را در امر تحقیق و توسعه R & D)) سرمایه گذاری می کنند، زیرا هرگونه برنامه ریزی و اقدامی بدون تحقیق و شناخت وضع موجود روند توسعه را مخدوش خواهد نمود. تعداد محققین یک کشور در هر یک میلیون نفر می تواند نشان دهنده درجه ی اهمیت مسئولین مملکتی و علاقه مندی ملت یک کشور در امر توسعه باشد.
ج- مدیریت
آگاهی سطوح مختلف مدیریت از مهارت های فنی، انسانی، طراحی و ادراکی که بتوانند در صورت لزوم در سطوح مختلف سازمانی اصلاحات لازمه را (بورقانی فراهانی، ۱۳۷۷، ص۴۱) به عمل آورند در ایجاد بهره وری نیروی انسانی حایز اهمیت است.
د- ایجاد فرصت های شغلی مولد
اهرم های دیگر نیز جهت نیل به بهره وری تعیین شده، وجود دارد. این اهرم ها شامل بهبود سیستم کار و تولید سرمایه گذاری و تخصیص منابع و استراتژی ملی که مستلزم سرمایه گذاری دولت در بخش های زیر بنایی مختلف است، می باشد. از سایر عوامل که مسئولیت آن به عهده دولت است می توان موارد ذیل را نام برد:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

  • جذب تکنولوژی مطلوب؛
  • آموزش مبتنی بر نیازهای تولیدی جامعه؛
  • سرمایه گذاری در تحقیقات بنیادی؛
  • اصلاح تعرفه های گمرکی؛
  • ایجاد نظم و امنیت اقتصادی و سیاسی. (همان منبع، ص ۵۶)

۲-۲۹) راه های ارتقای بهره وری نیروی انسانی
برای افزایش بهره وری در سازمان نیاز به تأمین شرایط متعددی هستیم که مهمترین آن عامل انسانی است. نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام وظایف خود مهم ترین عامل بهره وری است و انگیزش کارکنان نیز با افزایش سطح روحیه و رضایت شغلی کارکنان فراهم می آید. اما برای افزایش روحیه و رضایت کارکنان لازم است به ارضای نیازهای آن در محیط کار توجه کنیم و تنها سازمان هایی می توانند موجبات ارضای نیازهای مراتب بالای کارکنان خود را فراهم سازند که فضای روانی مناسب را در درون سازمان به وجود آورده باشند . (شیروانی و صمدی، ۱۳۷۷، ص ۳۹)