نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

۲-۹) دیدگاه های مختلف درباره ی بهره وری…………………………………………………………………………. ۲۶
۲-۹-۱) بهره وری از دیدگاه سیستمی …………………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۹-۲) بهره وری از دیدگاه ژاپنی ها …………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۹-۳) بهره وری از دیدگاه رویکرد اقتصادی ……………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۱۰) شاخص های اصلی بهره وری …………………………………………………………………………………………… ۲۸
۲-۱۱) چرا باید بحث بهره وری را جدی تلقی کرد ……………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۱۲) اهداف بهره وری در سازمان …………………………………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۱۳) عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری ………………………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۱۳-۱) عوامل داخلی بهره وری ………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۱۳-۲) عوامل خارجی بهره وری …………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۱۴) عوامل محدود کننده بهره وری …………………………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۱۵) مدل دمینگ ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
۲-۱۶) اندازه گیری بهره وری ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۲-۱۷) چرخه بهبود بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۲-۱۸) ده دستور برای افزایش بهره وری ………………………………………………………………………………………………… ۳۹
۲-۱۹) بهره وری و تجربه ژاپن …………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۲-۲۰) برداشت های نادرست از مفهوم بهره وری ………………………………………………………………………….. ۴۲
ب) بهره وری نیروی انسانی
۲-۲۱) بهره وری منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۲۲) نقش نیروی انسانی در بهبود بهره وری ……………………………………………………………………………………… ۴۵
۲-۲۳) توسعه منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۲-۲۴) اهمیت بهره وری نیروی انسانی ………………………………………………………………………………………………….. ۴۸
۲-۲۵) ارزیابی بهره وری نیروی انسانی ……………………………………………………………………………………….. ۴۹
۲-۲۶) مدل های بهبود بهره وری منابع انسانی ………………………………………………………………………………………… ۴۹
۲-۲۷) عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………………………………………….. ۵۵
۲-۲۷-۱) دیدگاه اول ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۲-۲۷-۲) دیدگاه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۲-۲۷-۳) دیدگاه سوم ………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰
۲-۲۷-۴) دیدگاه چهارم ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۲
۲-۲۸) نقش دولت در افزایش نیروی انسانی …………………………………………………………………………………………… ۶۵
۲-۲۹) راه های ارتقای بهره وری نیروی انسانی ……………………………………………………………………………………. ۶۷
۲-۳۰) مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری منابع انسانی …………………………………………………………. ۶۹
۲-۳۱) موانع بهبود بهره وری منابع انسانی …………………………………………………………………………………….. ۷۱
۲-۳۲) نکاتی برای ارتقای بهره وری نیروی انسانی ………………………………………………………………………………….. ۷۱
بخش دوم : خصوصی سازی
۲- ۳۳) خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است