علمی : نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در بانک صادرات …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

۲-۳۴) تعریف های خصوصی سازی ……………………………………………………………………………………………………… ۷۴
۲-۳۵) ضرورت خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۲-۳۶) عوامل تأثیرگذار بر خصوصی سازی ………………………………………………………………………………….. ۷۷
۲-۳۷) انواع روش های خصوصی سازی ……………………………………………………………………………………………….. ۷۹
۲-۳۸) اهداف خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
۲-۳۹) پیش نیازهای خصوصی سازی …………………………………………………………………………………………………… ۸۷
۲-۴۰) عوامل رشد خصوصی سازی ……………………………………………………………………………………………………… ۸۹
۲-۴۱) موانع پیش روی اجرای خصوصی سازی ……………………………………………………………………………. ۹۰
۲-۴۲) مدیریت بر فرآیند خصوصی سازی …………………………………………………………………………………… ۹۰
۲-۴۳) نگاهی به روند خصوصی سازی در کشورهای در حال توعه …………………………………………………………. ۹۱
۲-۴۴) دلایل اصلی خصوصی سازی در کشورهای در حال توسه …………………………………………………………….. ۹۲
۲-۴۵) آثار خصوصی سازی بر اشتغال …………………………………………………………………………………………………. ۹۳
۲-۴۵) نتیجه اجرای موفقیت آمیز خصوصی سازی ……………………………………………………………………….. ۹۴
۲-۴۶) خصوصی سازی در ایران …………………………………………………………………………………………………………. ۹۵
۲-۴۷) سازمان خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………………… ۹۷
۲-۴۸) چالش های خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………….. ۹۸
۲-۴۹) خصوصی سازی و بهره وری منابع انسانی …………………………………………………………………………………. ۹۹
بخش سوم) تاریخچه بانک صادرات ………………………………………………………………………….. ۱۰۰
بخش چهارم) پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
۳-۲) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰
۳-۳) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲
۳-۴) تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
۳-۵) روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴
۳-۶) روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵
۳-۷) فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶
۳-۹) تعیین روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷
۳-۱۰) تعیین پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷
۳-۱۱) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱
۴-۲) بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان …………………………………………………………………….. ۱۲۱
تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱
سن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲
سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳