پژوهش دانشگاهی – نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

  1. تغییرات بنیادی در برنامه کسب و کار، مدیریت بهینه هزینه ها و درآمدها در فرآیند مالی، استفاده از ابزارهای جدید مالی در جذب و تخصیص منابع، اعمال مدیریت ریسک با استفاده از روش های استاندارد، تدوین فرآیند نوین کسب و کار، کاهش هزینه های تولید خدمات بانکی، فرآیند محور نمودن بانک و افزایش توان پاسخگویی، افزایش سرعت در انجام فعالیت های بانکی.
  2. پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در شبکه بانک، خلق خدمات و محصولات با کیفیت متنوع برای مشتریان، شناسایی بازارهای بالقوه و تمرکز بر بازارهای هدف، گسترش و ارایه خدمات و محصولات ارزی، حضور در بازارهای پولی و مالی خارج از کشو و نیز تعاملات بانکی و بین المللی، سرمایه گذاری در بانک ها و شرکت های تجاری و صنعتی بین المللی.
  3. دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

  4. توسعه ابزارها و شبکه های مبادلات الکترونیکی، ارتقا سطح کیفیت محصولات و خدمات اینترنتی، توسعه و ترویج خدمات بانکداری الکترونیکی، توسعه خدمات غیر شعبه ای بانک (بانکداری مجازی)، افزایش درآمد های غیر مستقیم بانک، سرعت دهی و اطمینان بخشی در معاملات .
  5. استقرار مدیریت عملکرد در بانک، ارتقاء کارآیی کارکنان با آموزش های اثر بخش، تبدیل بانک به یک سازمان یادگیرنده، ارتقاء سطح فرهنگ سازمانی به عنوان سازمان مشتری محور، همسو ساختن اهداف و منافع کارکنان با سهامداران، ایجاد سیستم ارتباطات سازمانی پویا در ساختار بانک، توسعه فرهنگ سازمانی پایدار و ایجاد حس وفاداری در کارکنان، تغییر ساختار سازمانی منعطف و کارا، تقویت توان پاسخگوئی کارکنان به نیازهای آتی مشتریان.

بخش چهارم) پیشینه تحقیق
در زمینه خصوصی سازی و بهره وری نیروی انسانی به صورت جدا از هم پژوهش های متنوعی انجام شده است و پژوهش های اندکی در ارتباط با خصوصی سازی و بهره وری نیروی انسانی شده است. در این جا به برخی از آن ها اشاره می شود:
تحقیقی با عنوان بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان لرستان انجام شده است.
پژوهشگران: دکتر جمشید صالحی صدقیانی، یوسف محمدی مقدم و اصحاب حبیب زاده (۱۳۸۸).
این پژوهش با هدف بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان لرستان انجام شده است. پژوهش کاربردی است و به روش توصیفی پیمایشی انجام گرفته است. به همین منظور به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه ای به حجم ۲۳۰ نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی استان لرستان انتخاب شد.
فرضیه های تحقیق (مشارکت کارکنان در تعیین اهداف شغلی، آموزش، سیستم جبران خدمات، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی) بر بهره وری نیروی انسانی کارکنان تأثیر دارد.
یافته های تحقیق نشان می دهد عوامل سازمانی؛ فرهنگ سازمانی، آموزش کارکنان، سیستم جبران خدمات، ساختار سازمانی، مشارکت کارکنان، گزینش کارکنان و سبک رهبری بر میزان بهره وری نیروی انسانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان لرستان تأثیر مستقیم دارد.
تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.
پژوهشگر: محمد جانعلی نژاد، دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۸۰)
در این پژوهش محقق عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی را مورد شناسایی و تأثیرات آن ها را بر کارکنان دانشگاه تربیت مدرس مورد تحلیل قرار داده است. در این تحقیق از روش پرسشنامه ای بهره
گرفته شده و داده های آن مربوط به ۱۰۸ نفر از کارکنان دانشگاه بوده است. یافته ها از این تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری بین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی کارکنان دانشگاه ( داشتن مهارت لازم، مشارکت دادن کارکنان، حمایت مدیر از کارکنان، دادن بازخورد مستمر، علاقه به محیط کار و توجیه مستمر کارکنان از سوی مدیر) و بهره وری نیروی انسانی وجود دارد. به تعبیر دیگر هر چه این عوامل از سوی مدیران دانشگاه تربیت مدرس مورد حمایت و توجه بیشتر قرار گیرد بهره وری نیروی انسانی کارکنان دانشگاه افزایش پیدا می کند و برعکس هر چه به این عوامل کمتر توجه شود بالطبع کارکنان بی انگیزه تر و کارآیی آنان کاهش پیدا خواهد کرد.
تحقیقی با عنوان بررسی اثر خصوصی سازی بر بهره وری انجام شده است.
پژوهشگران: حسین صمصامی، مهدی خزایی (۱۳۸۹)
در این تحقیق، اثر سیاست خصوصی سازی بر افزایش بهره وری (رشد تولید سرانه) شرکت های خدماتی و تولیدی واگذار شده به بخش خصوصی با استفاده از روش ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی ((Panel Data طی دوره های ۱۳۸۵-۱۳۷۹ بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که در دوره ی بعد از واگذاری اثر سرمایه گذاری بر رشد سرانه (بهره وری) در شرکت های خدماتی کاهش و در شرکت های تولیدی افزایش یافته است. در مجموع خصوصی سازی اثر منفی بر بهره وری بنگاه های خدماتی واگذار شده داشته در حالی که اثر معنی داری بر بهره وری شرکت های تولیدی نداشته است.
تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در صنایع ایران انجام شده است.
پژوهشگران: دکتر فیروز فلاحی، سکینه سجودی (۱۳۸۹)
هدف این پژوهش بررسی اثر متغیر تحصیلات و آموزش در کنار چندین عامل دیگر بر بهره وری منابع انسانی در میان مؤسسات صنعتی ایران با به کار گیری داده های مقطعی ۳/۹۱ مؤسسه مختلف می باشد. نتایج نشان می دهد که، سطح تحصیلات، سرمایه های فیزیکی، فعالیت های تحقیق و توسعه، صادرات و نرخ دستمزد بر بهره وری منابع انسانی اثر مثبت دارد. هم چنین افزایش مخارج آموزشی،
بر بهره وری منابع انسانی اثر منفی داشته است. نتایج تحلیل های تجربی، هم چنین نشان می دهد که اثر نوع مالکیت مؤسسه بر بهره وری منابع انسانی معنادار نبوده و بر اساس یافته های این مطالعه، مؤسسات خصوصی، بهره وری بالاتری نسبت به مؤسسات دولتی ندارد.
تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است.
پژوهشگران: سید امیر رضا نجات، اکبر میرزاده، محمد شهبازی و مهدی جواهری کامل (۱۳۸۹)
هدف و عامل اصلی آغاز کننده این پژوهش، بررسی تأثیر بر عملکرد شرکت های دولتی (عملکرد مالی، اقتصادی و اجتماعی- سیاسی) می باشد. در واقع تحقیق حاضر به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی می باشد. در این تحقیق کلیه شرکت های خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار در طی سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۵ به عنوان جامعه آماری انتخاب شده و سپس از میان آن ها ۴۶ شرکت به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی تأثیر خصوصی سازی بر روی عملکرد شرکت ها، با توجه به شاخص های در نظر گرفته شده، عملکرد سه سال قبل و سه سال بعد از خصوصی سازی این شرکت ها با استفاده از آزمون T-test زوجی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از فرضیات نشان می دهد که میان عملکرد شرکت ها قبل از خصوصی سازی و عملکرد آن ها بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد و در واقع خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت ها نشده است و حتی در بعضی از مواقع باعث کاهش سودآوری شرکت ها گشته است که دلیل این امر را می توان در سیاست های اشتباه اتخاذ شده در برنامه های خصوصی سازی جستجو کرد.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱) مقدمه
هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است و مقصود اصلی پژوهش علمی، شناخت پدیده‌های طبیعی و کشف روابط میان آن ها است. پژوهش علمی یک کوشش نظام دار برای پاسخ دادن به پرسش‌ها است و ساختار آن متکی بر یک نظام منطقی است که روش علمی نامیده می‌شود.
در حقیقت، روش تحقیق علمی، شامل اندازه‌گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل براساس اصول و موازین مورد قبول از طرف دانشمندان برای حل مشکلات و مسائل بوده است و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است.
مطالعات میدانی، بررسی‌های علمی غیر آزمایشی هستند که هدف‌شان کشف روابط و تعامل بین متغیرهای جامعه شناسی، روانشناسی و آموزشی در ساختارهای اجتماعی واقعی است. پژوهشگر ابتدا در مطالعات میدانی موقعیت اجتماع یا موسسه‌ای را در نظر می‌گیرد و سپس روابط بین نگرش ها، ارزش ها، ادراکات و رفتارهای افراد و گروههای موجود در موقعیت را مطالعه می‌کند. وی به طور معمول هیچ موقعیت مستقلی را دستکاری نمی‌کند (خاکی ۱۳۷۸).
در این فصل، روش انجام تحقیق به تفصیل توضیح داده می‌شود و مطالبی همچون جامعه و نمونه آماری، روش نمونه‌گیری، روشهای گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه و روشهای تحلیل آماری مورد استفاده شرح داده خواهد شد.
۳-۲) روش تحقیق
روش های پژوهش در علوم رفتاری را معمولاً با توجه به دو ملاک هدف و ماهیت تقسیم بندی می کنند. براساس هدف پژوهش‌ها به دو دسته پژوهش‌های بنیادی و کاربردی تقسیم می‌شوند.