نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در بانک صادرات …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

۴-۳) تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۱۲۵
فرضیه ۱ ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵
آزمون فرضیه ۱ …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸
فرضیه ۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰
آزمون فرضیه ۲ …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۸
فرضیه ۳ ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰
آزمون فرضیه ۳ …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۶
فرضیه ۴٫٫……….……………………………………………………….……………………………………………… ۱۵۸
آزمون فرضیه ۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۵
فرضیه ۵ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۶
آزمون فرضیه ۵ ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۳
فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۵
آزمون فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۹
۵-۲ نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ……………………………………………….. ۱۷۹
۵-۳ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………….. ۱۸۰
۵-۴ محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۲
۵-۵ پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۲
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۸
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۴
صفحه عنوان به انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۵
پیوست
پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۶
فهرست جدول ها
جدول۲-۱) تعاریف بهره وری ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
جدول۲-۲) انواع و اقسام تعاریف بهره وری ………………………………………………………………………………………. ۱۹
جدول۲-۳) راه کارهای مختلف خصوصی سازی ……………………………………………………………………………….. ۸۲
فهرست شکل ها
شکل۱-۱) مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
شکل۲-۱) برآیند اثربخشی وکارآیی …………………………………………………………………………………………………… ۲۲
شکل۲-۲) الگوی تبیین کننده مفهوم بهره وری ……………………………………………………………………………… ۲۳
شکل۲-۳) فرآیند شکل گیری بهره وری ………………………………………………………………………………………………… ۲۵
شکل۲-۴) بهره وری از دیدگاه سیستمی ………………………………………………………………………………………………… ۲۷
شکل۲-۵) عوامل مؤثر بر بهره وری یک سازمان …………………………………………………………………………………….. ۳۱
شکل۲-۶) چرخه دمینگ ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶