سامانه پژوهشی – نمادشناسی و رمزگشایی منظومه ی هفت پیکر حکیم نظامی گنجه ای- قسمت …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

«سفر برزخ دانته در سپیدهدم روز یکشنبهی عید پاک که مقارن با دهم آوریل ۱۳۰۰ است شروع میشود. سفر آن جهانی دانته طوری حساب شدهاست که مخصوصاً به این نتیجه برسد، زیرا وقتی پای به مرحله توبه و رستگاری میگذارد که سپیدهدم [نشان دمیدن] سربرزده و روز یکشنبه [روز مقدّس] عید پاک [مظهر بخشش و آمرزش] آغاز شدهاست» (دانته، ۱۳۸۳: ۵۲۷).
آنچه در اینجا اهمّیت دارد، همانگونه که پیشتر بیان داشتیم، عمق اندیشهی حکیم نظامی در سرودن منظومهای چنین است، مملوّ از نکات دقیقه و ظرایف بیبدیل که دریافت پیام وی را مستلزم برخورداری از ذهنی وقّاد و فکری فعّال مینماید. با عنایت به شرح فوق، رستگاری، سپیدهدم، تحویل زحل با خورشید همگی توصیفاتی زیبا و تامّل برانگیز جهت انتقال از داستان روز شنبه به یکشنبه در سمفونی عظیم هفتگنبد از منظومهی هفتپیکر میباشند، قهرمان مطرود گنهکار که متنبّه و نادم گشتهاست پس از طی یک دورهی مراقبه که نتیجهی پذیرش گناه از جانب وی و اقرار بدان است، با مورد قبول واقع گشتن توبهاش از جانب حضرت باری، وادی ظلمانی هبوط را که همانا تیه غربت می‌باشد بهمنظور شروع یک سفر پرمخاطره، پشتسر می‌گذارد.

چـون دلـش از تـوبه لطافت گرفت مـلک زمـین را بـه خـلافـت گـرفت
(نظامی، ۱۳۸۷: ۲۹۶)

انتقال از وادی حسرت به وادی پرشورعشق. بدینترتیب زحل که سمبُل و نماد نحوست است از آسمان بخت او افول کرده و خورشید که سمبُل امّید، حرارت و به تبع آن عشق است در آسمان بخت قهرمان داستان طالع میگردد. تابلوی بعدی که میتوان از این نقل و انتقال تجسّم نمود تابش نور است در صفحهای ظلمانی. چراکه ازعناصر روز یکشنبه رنگ طلایی گفتهشده که تداعیکنندهی مطلق نور است. «کمال رؤیت نور البتّه به ظلمت است که در مقابل اوست» (حسنزاده، ۱۳۸۳: ۳۴).

[تـیـرگی را ز روشـنی است کلید در سـیـاهـی سـپـیـد شـایــد دیــد]
(نظامی، ۱۳۸۸: ۱۳۷)

نکتهی حائز اهمّیت در اینجا، استعارهی ژنریک عشق در قالب روئیدن و جوانه زدن میباشد. بدینترتیب چنین فهمیدهمیشود که سپیدهدم تداعیکنندهی عشق و عشق تداعیکنندهی سپید است و این نکتهی ظریف دقیقاً بر لحظات خروج زحل از آسمان و جانشینی خورشید در جایگاه آن و منطبق بر روز یکشنبه میباشد. بهعبارتی پیام داستان روز یکشنبه عشق و امّید و شادی است.
این تابلو همانگونه که در سرودهی دانته نیز بدان اشاره گشته، مبیّن رویش و امّید است بهویژه که چنین انتقالی در سپیدهدم رخ میدهد.
بنابراین اوّلین مفهوم سمبلیک “زرد” در داستان روز یکشنبه تولّد امّید پس از چشیدن طعم یاس و اندوه میباشد، چیزی شبیه به دوران نقاهت پس از یک بیماری صعب که تداعیکنندهی “عشق” است. چراکه عشق مایهی انگیزش بوده و به سبب ماهیّت امیدبخش خویش مادّهی موثّرهی حرکت واقع میگردد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

بعـد از این وادی عـشق آیـد پدید