پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس۹۳(Q.brantii و Q. …

مقالات و پایان نامه های سری نهم

رعنائیان، ن.، ع. عباسی و ح. زینالی خانقاه. (۱۳۹۲). تشدید بیان ژن توکوفرول سیکلاز(At.TC) در گیاه توتون .(Nicotiana tabacum L.) مجله علمی پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی، ۳ (۴): ۱۵۶-۱۴۹٫
زهراوی، م. (۱۳۷۸). تجزیه ژنتیکی مقاومت به خشکی در گندم. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه رازی. ۱۵۸ ص.
چیذری، ا. (۱۳۸۴). مدیریت منابع آبی از طریق تخصیص بهینه آب بین اراضی زیر سدها(مطالعه موردی سد بارز و شیروان). پژوهش و سازندگی، (۴)۱۸: ۵۲-۴۰.
جزیرهای، م. ح.، و م. ابراهیمی رستاقی. (۱۳۸۲). جنگلشناسی زاگرس. موسسهی انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، ۵۶۰ ص.
صادقی، ا.، عصاره، م. ح.، و م، توکلی. (۱۳۸۸). زنبورهای گالزای بلوط ایران. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ۲۸۶ ص.
حاجی میرزایی، ا. (۱۳۸۵). بررسی اثر تنش خشکی بر روی برخی فعالیتهای فیزیولوژیکی بنه. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان، ۱۸۵ ص.
خویدکی، ح. (۱۳۸۹). بررسی مقایسهای اثر تنش خشکی بر میزان تغیرات پرولین در گیاه نوروزک در محیط کشت خاک و اینویترو. فصلنامه علوم زیستی دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان، (۴)۱۲: ۱۱۵-۱۰۵.
فتاحی، م. (۱۳۷۳). بررسی جنگلهای بلوط زاگرس و مهمترین عوامل تخریب آن. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ۶۳ ص.
لسانی، ح. و م. مجتهدی. (۱۳۸۱). مبانی فیزیولوژی گیاهی. ترجمه. انتشارات دانشگاه تهران. ۷۲۶ ص.
محمدی، ر. (۱۳۷۹). تعیین محل کروموزومی ژن های مقاوم به خشکی در چاودار و آگروپایرون. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه رازی، ۱۷۲ ص.
مظفریان، و. (۱۳۸۳). درختان و درختچههای ایران، انتشارات فرهنگ معاصر تهران، ۲۷۳-۲۸۹ ص.
ملکوتی، م .ج.، مجیدی، ع. سرچشمه‌پور، م. و دهقانی، ف. (۱۳۸۴). شناخت ناهنجاری‌های تغذیه‌ای، تعیین معیارهای کیفی و حد مطلوب غلظت عناصر غذایی در میوه‌های تولیدی در خاکهای آهکی ایران، انتشارات سنا، تهران، ۴۵۲ ص.
مروی مهاجر، م. ر. (۱۳۸۵). جنگلشناسی و پرورش جنگل، چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران، ۳۸۷ ص.
منصوری، ش. و همکاران. (۱۳۹۰). ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ های برنج ایرانی در محیط کشت هیدروپونیک بر اساس شاخص های تحمل و حساسیت به تنش. نشریه پژوهشهای زراعی ایران، (۴)۹ :۷۰۳-۶۹۴.
نقوی، م. ر.، قره یاضی، ب. و حسینی سالکده، ق. (۱۳۸۴). نشانگر مولکولی. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۳۲۰ ص.
نوروزی، پ. (۱۳۸۳). روش کلاسیک و مهندسی ژنتیک برای ایجاد تحمل به تنش خشکی در گیاهان. فصلنامه علمی ترویج خشکی و خشکسالی، ۴۶: ۱۱-۴۳.
کافی، م. (۱۳۷۹). تالیف آ. اس. بسرا و بسرا، ر. ک. مکانیسمهای مقاومت به تنشهای محیطی در گیاهان، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۳۹۰ ص.
کافی، م. و ع. دامغانی (۱۳۸۶). مکانیسمهای مقاومت گیاهان به تنشهای محیطی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ۹۰ ص.
کریمی، م و س. زینلی (۱۳۸۳). تالیف ام. جی. مک فرسون و اس. جی. مولر. مبانی و کاربردهای آزمایشگاهی PCR. انتشارات تهران. چاپ اول. ۱۶۵ص .
کردوانی، پ. (۱۳۶۹). مناطق خشک، انتشارات دانشگاه تهران، ۸۷ ص.
گل پرور، ا. (۱۳۸۵). تجزیه عاملی صفات مرفولوژیک و مورفوفیزیولوژیک در ژنوتیپ های گندم نان تحت شرایط تنش و بدون تنش خشکی. نشریه پژوهش و سازندگی، (۲)۱۸: ۱۴۴-۱۵۵.
هاشمینیا، م. و غ. حق نیا (۱۳۷۸). تالیف دی و لودک. عناصر غذایی در محیطهای بیابانی و خشک، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۸۳ ص.
یزدی صمدی، ب. ولیزاده، م. (۱۳۸۰). تالیف تی. ای. برون. ژنتیک از دیدگاه مولکولی. انتشارات تهران. ۴۴۷ ص.
Abrams, M. D. (1986). “Physiological plasticity in water relation and leaf structure of understory versus open-grown Cercis canadensis L. in northest Kansas.” Canadian Journal of Forest Research, 16: 1170-1174.
Abrams, M. D. 1988. Comparative water relations of three successional hardwood species in central Wisconsin. Tree Physiology, 4: 263- 273.
Abrams, M. D., M. E. Kubisk and S. A. Mostoller (1994).”Relating wet and dry year ecophysiology to leaf structure in contrasting temperate tree spicies.” Ecology, 75: 123-133
Abrams, M. D. (1990). Adaptations and responses to drought in Quercus species of North America. Tree Physiology, 7: 227–۲۳۸٫
Acherar, M. and S. Rambal. (1992).”Comparative water relations of four Mediterranean oak species.”Vegetatiotion, 99: 177-184.
Ahmadi, A. and A. Siosemarde. (2005). “Investigation physiological basis of grain yield and drought resistance in Weat. Leaf photosynthetic rate. Stomatal conductance and non- stomatal lilitation.” Agricalture and Biology, 7(5): 807-811.
Akhondi, M., A. Safarnejad, and M. Lahouti. (2006). Effect of drought stress on proline accumulation and mineral nutrients changes in alfalfa (Medicago sativa L.). Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 10: 165-174.
Allen, C. D. and D. D. Breshears, (1998). Drought-induced shift of a forest-woodland ecotone: rapid landscape response to climate variation. National Academy of Sciences, The United States of America , 95: 14839–۱۴۸۴۲٫
Allen, C. D., A. K. Macalady, H. Chenchouni, D. Bachelet, N. McDowell, and M. Vennetier. (2011). A global overview of drought and heat-induced tree mortality reveals emerging climate change risks for forests. Forest Ecology and Management, 259: 660–۶۸۴٫
Andrew, K. B., G. L. Hammer, and R. G. Henzell. (2000). Does maintaining green leaf area insorghum improve yield under drought? II. Dry matter production and yield. Crop Science, 40(4): 1037-1048.
Aranda, I., L. Gil, J. Pardos. (2005). Effects of the interaction between drought and shade on water relations, gas exchange and morphological traits in cork oak (Quercus suber L.) seedlings. Forest Ecology and Management, 2(10): 117–۱۲۹٫
Arena, C., L. Vitale and A. Virzo de Santo. (2008). “Photosynthesis and photoprotective strategies in Laurus nobilis L. and Quercus ilex L. under summer drought and winter cold’,Plant Biosystems .” Plant Biology, 142 (3): 472 – 479.
Arnon, I. (1972). “Crop Production in Dry Regions Wheat. Leonard Hill London.azetidine-2-carboxylic acid resistant cell lines by in vitro mutagenesis in rice (Oryza sativa L.).” Journal of Plant Biotechnology, 5: 43–۴۹٫
Arraudeau, M. A. (1989). Breeding strategies for drought resistance. In: Baker ,F.W.G.(ed.), Drought resistance in cereals. C.A.B. Inter national. Pp: 107-116.
Babu V. R., and D. V. M. Rao. (1983). Water stress adaptations in the ground nut (Arachis hypogaea L.) foliar characteristics and adaptations to moisture stress, Plant Physiology & Biochemistry, 10: 64–۸۰٫
Babu, H. K. and G. S. Prakash, (2006). Effect of water stress and rootstock on leaf mineral composition of grape. Indian Journal of Horticuiture, 28: 158-169.
Bachem, C. W. B., R. S. Van der Hoeven, S. M. De Bruijn, D. Vreugdenhil, M. Zabeau, and R. G. F. Visser. (1996). Visualisation of differential gene expression using a novel method of RNA finger-printing based on AFLP: Analysis of gene expression during potato tuber development. Plant Journal, 9: 745-753.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.