پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در بیماران …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه
**۳۴/۰

**۳۵/۰

**۳۰/۰

**۲۴/۰

**۲۷/۰

*۲۰/۰

۱۲/۰

**۲۸/۰

**۳۶/۰-

۱۳

خودکارآمدی

** ۰۱/۰>P
* ۰۵/۰>P
با توجه به جدول ۴-۲ بیشترین همبستگی منفی معنی دار بین سلامت روان با راهبرد مقابله دینی و خودکارآمدی با ضریب همبستگی ۳۶/۰- و کمترین همبستگی منفی معنی دار بین سلامت روان و رضایت زناشویی با ضریب همبستگی ۳۱/۰- میباشد. و از بین خرده مقیاسهای مقابله دینی بیشترین همبستگی مثبت معنی دار مربوط به خرده مقیاس راهبرد مقابله منفی با ضریب همبستگی ۴۴/۰ و بیشترین همبستگی منفی معنیدار مربوط به خرده مقیاس راهبرد مقابله فعال با ضریب همبستگی ۳۴/۰- میباشد، به عبارت دیگر بیمارانی که از راهبرد مقابله دینی منفی استفاده کردند سلامت روان پایینتری را گزارش کردند و همچنین بیمارانی که در برخورد با بیماری از راهبرد مقابله فعال استفاده کردند سلامت روان بالاتری را گزارش نمودهاند. و از خرده مقیاسهای رضایت زناشویی بیشترین همبستگی مربوط به ارتباطات ۳۵/۰- و کمترین مربوط به تحریف آرمانی با ۲۱/۰- میباشد.
۴-۶- یافتههای مربوط به فرضیهها و سوال پژوهش
برای آزمودن فرضیهها و سوال پژوهش از روش آماری رگرسیون چندگانه به روش همزمان و گام به گام استفاده شده است. بدین صورت که راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی به عنوان متغیر پیشبین و سلامت روان به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته و وارد معادلهی رگرسیون شدند.
۴-۶-۱- فرضیه اول: راهبردهای مقابله دینی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیشبینی میکند.
برای آزمودن این فرضیه از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شده است، بدین صورت که راهبردهای مقابله دینی به عنوان متغیرهای پیشبین و سلامت روان به عنوان متغیر ملاک وارد معادلهی رگرسیون شدند. جدول ۴-۵ شاخصهای آماری مدل رگرسیون و جدول ۴-۶ ضرایب رگرسیون برای پیشبینی سلامت روان توسط متغیر راهبرد مقابله دینی را نشان میدهد
جدول۴-۵- مدل رگرسیون و شاخصهای آماری راهبردهای مقابله
دینی برای پیشبینی سلامت روان

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مدل مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معناداری
۱ ۰۲/۶۵۱۵