سایت مقالات فارسی – پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

ایروانی، محمود، نجات، حمید (۱۳۸۷). مفهوم سلامت روان در مکاتب روانشناسی، فصلنامه اصول بهداشت روان، (۳)، ۱۶۰-۱۶۵٫
بخشایش، علیرضا و مرتضوی، مهناز (۱۳۸۸). رابطه رضایت جنسی، سلامت عمومی و رضایت زناشویی در زوجین. فصلنامه روانشناسی کاربردی، ۳ (۴)، ۷۳-۸۵٫
پروین، لارنس و جان اولیور بی (۱۳۸۱). روانشناسی شخصیت، نظریه و پژوهش. ترجمه: محمد جعفر جوادی و پروین کدیور، تهران، انتشارات آییژ.
پنتریچ، پال آر؛ شانک، دیل اچ (۱۳۸۵). انگیزش در تعلیم و تربیت (نظریه، تحقیقات و راهبردها)، ترجمه: مهرناز شهرآرای، تهران، علم.
پیرخائفی، علیرضا (۱۳۹۱). ارتباط مولفههای فراشناختی خلاقیت با سلامت روان در دانشجویان. فصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی، ۱ (۲)، ۱۰۱-۱۱۲٫
جعفری، اصغر، صدری، جمشید و فتحی اقدم، قربان ( ۱۳۸۶). رابطه بین کارایی خانواده و دینداری و سلامت روان و مقایسه آن بین دانشجویان دختر و پسر. نشریه تازهها و پژوهشهای مشاور، ۶( ۲۲). ۱۰۷-۱۱۷٫
خانجانی، زینب و ظفرقلیزاده، نسیم (۱۳۸۸). رابطهی بین پرخاشگری و رضایت زناشویی در کارمندان متاهل بانکهای دولتی شهر ارومیه، مجله زن و مطالعات خانواده، ۲(۵)، ۴۱-۶۶٫
خانجانی، زینب، بشیرپور، خدیجه، بهادری خسروشاهی، جعفر (۱۳۹۱). مقایسه ویژگیهای شخصیتی، میزان تنیدگی روانی و افسردگی در افراد مبتلا به سرطان و افراد عادی. مجله پزشکی ارومیه، (۹۵)، ۳۱۳-۳۱۹٫
خوشنویسان، زهرا و افروز، غلامعلی (۱۳۹۰). رابطهی خودکارآمدی با افسردگی، اضطراب و استرس، نشریه اندیشه و رفتار، ۵(۲۰)، ۷۳-۸۰٫
دهشیری، غلامرضا، سهرابی، فرامرز، جعفری، عیسی و نجفی، محمود (۱۳۸۷). بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس بهزیستی معنوی در میان دانشجویان، مطالعات روانشناختی، (۱۶).
دیل کارنگی، آیین زندگی: چگونه اضطراب و نگرانی را از خود دور کرده و زندگی آرامی آغاز کنیم، ترجمه سوسن اردکانی، تهران: دنیای نشر، ۱۳۸۴٫
رضاپور میرصالح، یاسر، خباز، محمود، صافی، محمدهادی، عبدی، کیانوش، یاوری، مریم و بهجتی، زهرا(۱۳۹۰). بررسی همبستگی جهتگیری مذهبی، ابعاد شخصیت و خودکارآمدی با سبکهای مقابله با استرس در دانشجویان کارورز پرستاری. نشریه پژوهش پرستاری، ۶(۲۲)، ۵۳-۶۴٫
حسینی، سید محمد داود (۱۳۹۱). رابطه ی سبک‌های دلبستگی و سبک‌های مقابله ی مذهبی با سلامت ‌روان در بیماران HIV. مجله اصول بهداشت روانی، ۱۴( ۵۳)، ۶-۱۵٫
شاکری، جلال، حسینی، منیر، گلشنی، صنوبر، صادقی، خیراله و فیضالهی، وحید (۱۳۸۵). بررسی سلامت عمومی، راهبردهای مقابلهای و رضایت زناشویی در زنان نابارور تحت درمان IVF. فصلنامه باروری و ناباروری، ۲۶۹-۲۷۵٫
شاهی، عبدالستار، غفاری، ابراهیم و قاسمی، خلیل (۱۳۹۰). رابطه سلامت روان و رضایتمندی زناشویی زوجین، دو ماهنامه علمی پژوهشی علوم پزشکی کرمانشاه، ۱۵(۲)، ۱۱۹-۱۲۶٫
شعاع کاظمی، مهرانگیز و مومنی جاوید، مهرآور (۱۳۹۱). بررسی مقایسهای خودکارآمدی و میزان توانمندی زنان مبتلا به سرطان پستان و سالم، فصلنامه بیماریهای پستان ایران، ۵(۱)، ۴۵-۵۳٫
شولتز، دوآن، سیدنی، آلن، شولتز (۱۳۸۲). نظریههای شخصیت، ترجمه: یحیی سیدمحمدی، تهران، هما.
صابری، هایده، پاشاشریفی، حسن، افروز، غلامعلی و حسینیان، سیمین (۱۳۸۸). رابطهی رضایت شغلی، رضایت زناشویی و احساس خودکارآمدی با سلامت روان معلمان مدارس عادی، تیزهوشان و آهسته گام، نشریه اندیشه و رفتار، ۳(۱۲)، ۲۹-۴۴٫
صفاری، محسن، محمدی زیدی، عیسی و پاکپور حاجی آقا، امیر (۱۳۹۱). نقش مذهب در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان. مجله علمی پژوهشی حکیم، ۱۵(۳)، ۲۵۰-۲۴۳٫
طیبی خرمی، حمید (۱۳۸۷). پیشبینی سلامت روان و پیشرفت تحصیلی بر اساس آگاهی فراشناختی. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
عزیزی، سکینه، رحمانی، آزاد و قادری، بهرام (۱۳۸۹). رضایت از زندگی زناشویی در بیماران مبتلا به سرطان. مجله پرستاری و مامایی تبریز. (۱۷)، ۵۰-۵۵٫
عسگری، پرویز، خلیقی سیگارودی، عنایت، حیدری، علیرضا، یوسفیان، فرزانه و مرعشیان، فاطمه (۱۳۸۸). تاثیر آموزش شیوههای تربیتی سیره عملی پیامبر اکرم(ص)، بر تفکر دینداری، اعتقادات و باورهای مذهبی و سلامت روان دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهر اهواز، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. ۱۱(۴۰)، ۱۳-۲۵٫
غفاری، مظفر و رضایی، اکبر (۱۳۹۲). بررسی رابطه رضامندی زناشویی و کیفیت زندگی با گرایش به وسواسی و مهارت زندگی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. ۲۳( ۲) ، ۱۴۰-۱۴۷٫
قدرتی میرکوهی، مهدی و خرمایی، احسان (۱۳۸۹). رابطه دینداری با سلامت روان در نوجوانان. فصلنامه علوم رفتاری، شماره ۲(۵)، ۱۱۵-۱۳۱٫
کاپلان و سادوک. خلاصه روانپزشکی، علوم رفتاری- روانپزشکی بالینی (۲۰۰۳). ترجمه پورافکاری، نصرتاله. جلد اول، انتشارات شهر آب
کجباف، محمد باقر؛ آقایی اصغر و کاویانی، رویا (۱۳۸۳). بررسی رابطه میزان رضایت زناشویی والدین و بروز اختلالات رفتاری دختران. مطالعات زنان، ۲(۴)، ۱۲۳-۱۴۸٫
گنجی، حمزه (۱۳۸۲). بهداشت روانی، تهران، انتشارات ارسباران.
لشگری، محمد (۱۳۸۱). بهداشت روانی در اسلام. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ۶ (۴)، ۷۲-۷۶٫
محمد امینی، زرار(۱۳۸۶). بررسی رابطهی باورهای فراشناختی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان. فصلنامه نوآوریهای آموزشی. ۶( ۱۹) .
مردانی حموله، مرجان و شهرکی واحد، عزیز (۱۳۸۹). ارتباط سلامت روانی و کیفیت زندگی در بیماران سرطانی. مجله علمی پژوهشی دانشکاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. ۱۸ (۲)، ۱۱۱-۱۱۷٫
ملکیان، مصطفی (۱۳۸۳). هویت و اصالت، تهران: جهاد دانشگاهی پژوهشکده علوم انسانی.
مهنوش، رجایی (۱۳۹۰). پیشبینی سلامت روان در سالمندان بالای ۶۵ سال بر اساس مولفههای مدل معنوی سالمندی مک کینلای، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز.
موسوی، مرضیه، اشرف سادات، موسوی، کاویانی، حسین و دلاور، علی (۱۳۸۵). اثر بخشی زوج درمانی سیستمی‌ـ رفتاری بر افسردگی و رضایت زنان افسرده. نشریه تازه‌های علوم شناختی. ۳۰، ۱۲-۲۰٫
میرسمیعی، مرضیه و ابراهیمی قوام، صغری (۱۳۸۷). بررسی رابطه بین خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی، فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی، ۷۳-۹۱٫
نورانی سعدالدین، شهلا، جنیدی، الهام، شاکری، محمدتقی و مخبر، نغمه (۱۳۸۸). مقایسه رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد. فصلنامه باروری و ناباروری. ۱۰(۴)، ۲۶۹-۲۷۷٫
نوروزی، صفورا (۱۳۹۱). نقش رضایت زناشویی، سرسختی روانشناختی، دینداری و اضطراب صفت در پیشبینی رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به سرطان سینه، پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز.